Tylių zonų vertinimas 2014 m.

Paskelbta 2014-11-24

2014 m. buvo  atliktas kasmetinis triukšmo sklaidos modeliavimas tyliųjų zonų teritorijose pagal 2014 metais atliktus autotransporto srautų stebėjimo rezultatus gatvėse ir jų atkarpose aplink tyliąsias zonas. 2014 metais buvo atnaujintos 36 sankryžos, išskirtinai, įtakojančios tyliųjų zonų akustinę aplinką, iš viso atnaujinta 151 gatvių atkarpos. Pagal išmatuotus gatvių atkarpų automobilių srautų duomenis buvo atlikti 7 triukšmo modeliavimai esamų tyliųjų zonų teritorijų ribose ir 1 modeliavimas siūlomos tyliosios zonos teritorijos ribose: Gulbinų tylioje zonoje, Tapelių tylioje gamtos zonoje, Viršuliškių tylioje viešoje zonoje, Karoliniškių tylioje viešoje zonoje, Baltupių tylioje viešoje zonoje, Fabijoniškių  tylioje viešoje zonoje, Ozo tylioje viešoje zonoje ir siūlomoje Verkių viešojoje zonoje.

Atlikus triukšmo modeliavimą pagal realius 2014 metų autotransporto srautų duomenis, nustatyta, kad pagal naudota modeliavimo metodiką „NMPB-Routes-96“, kurioje nėra naudojami ir įvertinami apželdinimo sprendiniai, visose tyliosiose zonose nustatyti teoriniai triukšmo viršijimai. Lyginant su 2013 m. rezultatais akustinė situacija tyliųjų zonų teritorijose išlieka stabili:

Lyginant su 2013 m. triukšmas nežymiai sumažėjo šios tyliosiose zonose:
• Karoliniškių tylioji viešoji zona – maksimali Ld vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 0,62 dBA, maksimali Lv vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 0,57 dBA;
• Viršuliškių tylioji viešoji zona – maksimali Ld vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 0,8 dBA, maksimali Lv vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 0,53 dBA;
• Baltupių tylioji viešoji zona – maksimali Ld vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 1,33 dBA, maksimali Lv vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 1,43 dBA;
• Ozo tylioji viešoji zona – maksimali Ld vertė pagal modeliavimo rezultatus sumažėjo 0,22 dBA.

Lyginant su 2013 m. triukšmas nežymiai sumažėjo šios tyliosiose zonose:
• Gulbinų tylioji gamtos zona – maksimali Ldvn vertė pagal modeliavimo rezultatus padidėjo 3,88 dBA;
• Tapelių tylioji gamtos zona – maksimali Ldvn vertė pagal modeliavimo rezultatus padidėjo 3,14 dBA;
• Fabijoniškių tylioji viešoji zona – maksimali Ld vertė pagal modeliavimo rezultatus padidėjo 0,12 dBA, maksimali Lv vertė pagal modeliavimo rezultatus padidėjo 0,72 dBA;
• Ozo tylioji viešoji zona – maksimali Lv vertė pagal modeliavimo rezultatus padidėjo 0,41 dBA.

Gulbinų, Tapelių gamtines ir Karoliniškių, Fabijoniškių, Baltupių viešąsias zona supa tankus miškų masyvas, todėl vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ „X SKIRSNIS. ŽELDINIAI“, pagal kurį triukšmo lygis gali sumažėti 4–8 dBA, jei apsauginių želdinių juostos plotis >= 10 m, teoriškai šiose zonose triukšmo lygis neturėtų viršyti leistinų nustatytų ribinių verčių. Vidutinis prevencijos juostų plotis su miškų masyvu aplink tyliąsias zonas yra nuo 30 m iki 65 m tyliųjų viešųjų zonų pakraščiuose ir nuo 65 m iki 115 m tyliųjų gamtos zonų pakraščiuose.

Ozo tylioji viešoji zona nėra apsupta natūralių želdinių apsaugos juostos, todėl modeliavimo rezultatai negali būti teoriškai perskaičiuojami. Maksimali triukšmo vertė zonos pietiniame pakraštyje viršija leistiną normą 4,05 dBA vakaro metu (riba Lv = 56 dBA).

Tyliųjų zonų triukšmo lygio stebėjimas bus tęsiamas (stebint didžiausio triukšmo šaltinio, autotransporto srautų, pasikeitimus aplink tyliųjų zonų teritorijas), didžiausias dėmesys skiriamas bendros akustinės situacijos aplink tyliąsias zonas pokyčiams (kardinaliai mažėja ar didėja triukšmas). Esant žymiems triukšmo lygio pasikeitimams, bus imtasi triukšmo prevencinių priemonių, atlikti tyliųjų zonų ribų patikslinimo darbai.

2014 m. buvo papildomai įvertinta, 2013 m. pasiūlyta Verkių tylioji viešoji zona, šiuo metu, ši zona atitinka reglamento reikalavimus ir galėtų būti siūloma  Vilniaus miesto savivaldybės tvirtinimui 2015 m.:

SUSIJĘ ĮRAŠAI:

2013 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas