Ežerai

Vilniaus  miesto žinomiausi ežerai – Žalieji (Gulbinas ir Balsys), Antavilys, Gėlužė, Balžis, Juodis, o taip pat mažesni Dvarčionių ir Pupojų ežerėliai. Tarp miestiečių mėgiamas ir Salotės ežeras, kuris yra už miesto ribos, piečiau nuo Pilaitės mikrorajono.

Vilniaus miesto savivaldybės ežerų vandens ir dugno nuosėdų monitoringas pradėtas 2012 metais.

Atsisiust Vilniaus miesto ežerų žemėlapis (2,7 MB)

Ežerų vandens kokybė 2023 m.

Ežerų vandens kokybė 2022 m.

Ežerų vandens kokybė 2020 – 2021 m.

Ežerų vandens kokybė 2019 m.

Ežerų vandens kokybė 2018 m.

Ežerų vandens kokybė 2017 m.

Ežerų vandens kokybė 2016 m.

Ežerų vandens kokybė 2015 m.

Ežerų vandens kokybė 2014 m.

Ežerų vandens kokybė 2012 m.

2023 metų duomenys

2023 m., remiantis nauja 2023 – 2028  m. aplinkos monitoringo programa, vandens bandiniai buvo imti dviejuose natūraliuose ežeruose – Gulbino ir Antavilių. Tyrimai buvo vykdomi visų sezonų (žiemos, pavasario, vasaros ir rudens) metu, o tyrimų apimtis apėmė vandens bendrųjų ir specifinių rodiklių, bendros cheminės sudėties, fizikinių-cheminių kokybės elementų kiekio, aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių nustatymas, o tiriamose dugno nuosėdose buvo nustatoma bendroji cheminė sudėtis, sausos medžiagos, organinė anglis, naftos produktai bei sunkieji metalai.

Vertinant 2023 m. tirtų ežerų tyrimų rezultatus darytinos šios išvados:

 1. Pagal „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas“, vandens kokybė tirtose vietose buvo pakankamai gera, ribinės vertės (RV) nebuvo viršijamos.
 2. Pagal „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ bendruosius ir specifinius rodiklius, bendra ežerų vandens cheminė sudėtis buvo gera ir RV neviršijo.
 3. Pagal ežerų ekologinės būklės vertinimo kriterijus „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ Antavilių ež. (Atv3) ir Gulbino ež. (G1) vandens kokybė, vertinant pagal bendrą azotą ir bendrą fosforą buvo labai gera ar gera.
 4. Bandinių ėmimo metu, 2023 m. visų ežerų vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.
 5. 2023 m., paviršinio vandens monitoringo metu, atlikus numatyto Antavilių ežero (Atv3) dugno nuosėdų tyrimus ir juos palyginus su Lietuvos higienos norma HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, nustatyta, kad Antavilių ežero nuosėdose RV nebuvo viršytos.
 6. Pagal As, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn ir Hg kiekius buvo suskaičiuoti koncentracijos koeficientai Kk ir suminis užterštumo rodiklis Zd,, vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, nustatyta, kad Antavilių ežero (Atv3) dugno nuosėdų bandinyje taršos laipsnis yra leistinas (nepavojingas).

Plačiau su 2023 m. paviršinio vandens ir dugno nuosėdų monitoringo ataskaita – 2023 m. ataskaita.

2022 metų duomenys

2022 m., vykdant paviršinio vandens monitoringą pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą 2017 – 2022  m. aplinkos monitoringo programą, tyrimai buvo atliekami Gulbino ir Salotės ežeruose. Tyrimai buvo vykdomi du sezonus – žiemos ir pavasario sezonų metu, o tyrimų apimtys apėmė vandens bendrųjų ir specifinių rodiklių, bendros cheminės sudėties, fizikinių-cheminių kokybės elementų kiekio nustatymas.

Vertinant 2022 m. gautus ežerų tyrimų rezultatus daromos šios išvados:

 1. Vertinant pagal bendruosius cheminius rodiklius, tirtuose Gulbino ir Salotės ežeruose vandens kokybė buvo gera.
 2. Vertinant tiek pagal „Nuotekų tvarkymo reglamentą“, tiek pagal „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašą“, nei vienas tirtas cheminis komponentas neviršijo ribinių verčių.
 3. Pagal ežerų ekologinės būklės vertinimo kriterijus „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, vertinant pagal bendrojo azoto rodiklio vertes, žiemos sezono metu, Gulbino ir Salotės ežerų ekologinė būklė buvo labai gera. Vertinant pagal bendrojo fosforo rodiklio vertes, Gulbino ir Salotės ežeruose ekologinė būklė buvo taip pat labai gera.
 4. 2022 metais ežerų vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Plačiau su 2022 m. paviršinio vandens monitoringo duomenų analize – 2022 m. ataskaita.

2020 – 2021 metų duomenys

2020 m. rudens sezono metu paviršinio vandens tyrimai buvo atliekami Gulbino ir Salotės ežeruose. 2021 m. žiemos, pavasario ir vasaros sezonų metu paviršinio vandens tyrimai buvo atliekami Gulbino, Salotės, Antavilių ir Dvarčionių ežeruose. 2021 m. rudens sezono metu – dvejuose Antavilių ir Dvarčionių ežeruose.

Ežerų vandens kokybės tyrimai

Pagal 2020 ir 2021 metais atliktus paviršinio vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimų rezultatus ir vertinant juos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, visų tirtų ežerų vandens kokybė buvo gera. Nei vienas tirtas bendrasis vandens cheminis komponentas neviršijo Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo ribinių verčių (toliau – RV).

Vertinant 2020 m. ir 2021 m. tirtų ežerų (Antavilių, Dvarčionių, Gulbino ir Salotės) ekologinę būklę, stebima situacija, kad pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius, t. y.  pagal bendrąjį fosforą ar bendrąjį azotą, jie atitiko labai geros arba geros ekologinės būklės kriterijus, tačiau būklės įvertinimo pasikliovimo lygis – mažas. Vertinant pagal biologinių kokybės elementų rodiklius arba kurio nors vieno prastesnę būklę rodančio biologinių kokybės elementų rodiklio vertes, ekologinė būklė buvo daugiau nei viena būklės klase prastesnė.

Bandinių ėmimo metu, tiek 2020 m., tiek ir 2021 m., visų ežerų paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

– – –

Pagal 2021 m. rudenį atliktus paviršinio vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimų rezultatus ir vertinant juos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, visų tirtų ežerų vandens kokybė buvo gera. Nei vienas tirtas bendrasis vandens cheminis komponentas neviršijo Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo ribinių verčių (RV).

Vertinant 2021 m. tirtų ežerų (Antavilių ir Dvarčionių) ekologinę būklę, stebima situacija, kad pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius, t. y.  pagal bendrąjį fosforą, jie atitiko labai geros ekologinės būklės kriterijus, o  pagal bendrąjį azotą – taip pat labai gerą ekologinę būklę.

Bandinių ėmimo metu, visų ežerų paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Ežerų dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant 2020 m. ežerų dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus ir juos palyginant su vertinimo kriterijais pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, akivaizdžiai matosi, kad nei vienas cheminis komponentas neviršijo patikslintų RV. Tačiau, jeigu gautus ežerų dugno nuosėdų tyrimo rezultatus palyginti su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, ribinę vertę 2020 metais visur viršijo cinkas.

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų ežerų dugno nuosėdų taršos laipsnis buvo leistinas (nepavojingas). Daugumoje dugno nuosėdų bandinių rodiklio Zd reikšmė nesiekė net pusės leistinos ribos.

Visų ežerų dugno nuosėdų bandiniuose, kurie buvo paimti 2020 metais, nerasta ir naftos produktų. Visais atvejais naftos produktų koncentracija buvo mažesnė nei jų nustatymo metodo jautrumo riba.

Plačiau su 2020 – 2021 m. paviršinio vandens tyrimų medžiaga ir ataskaita galima susipažinti čia.

– – –

Vertinant 2021 m. rudens ežerų dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus ir juos palyginant su vertinimo kriterijais pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, nei vienas cheminis komponentas neviršijo patikslintų RV. Tačiau dugno nuosėdų tyrimo rezultatus palyginus su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, ribinę vertę viršijo cinkas  (1,1 karto) ir gyvsidabris (4,1 karto) Antavilių ežere.

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, Dvarčionių ežero dugno nuosėdų taršos laipsnis buvo leistinas (nepavojingas), o Antavilių ežero  – vidutinio pavojingumo.

Visų ežerų dugno nuosėdų bandiniuose, kurie buvo paimti 2021 m. rudenį, nerasta ir naftos produktų. Visais atvejais naftos produktų koncentracija buvo mažesnė nei jų nustatymo metodo jautrumo riba.

Plačiau su 2021 m. rudens paviršinio vandens tyrimų medžiaga ir ataskaita galima susipažinti čia.

2019 metų duomenys

2019 metais vandens bandiniai buvo imti dviejuose ežeruose – Antavilio ir Dvarčionių (buvęs karjeras).

Vandens tyrimai

Remiantis 2019 ir 2020 metais atliktų monitoringo tyrimų rezultatais ir vertinant pagal bendruosius cheminius rodiklius, Antavilio ir Dvarčionių ežeruose tirtų bandinių vandens kokybė buvo gera. Nei vienas tirtas vandens cheminis komponentas neviršijo reikalavimų keliamų Nuotekų tvarkymo reglamente ir Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše.

Bandinių ėmimo metu 2019 ir 2020 metais visų ežerų ir tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Ekologinio potencialo klasės

Vertinant pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes, 2019 ir 2020 metais tirtų ežerų – Antavilių ir Dvarčionių vandens telkinių ekologinė būklė yra labai gera (tačiau būklės įvertinimo pasikliovimo lygis – mažas).

Dugno nuosėdų tyrimai

Tyrimai atlikti 2019 m. rudenį.

Vertinant paviršinių vandens telkinių dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus ir juos palyginant su 7vertinimo kriterijais pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 – nei vienas cheminis komponentas 2019 metais ne tik neviršijo patikslintų ribinių verčių, bet ir neprilygo joms.

Plačiau susipažinti galima tyrimų ataskaitoje už 2019 – 2020 m., 2019 – 2020 m. ežerų tyrimų žemėlapis.

2018 metų duomenys

2018 metais vandens bandiniai buvo imti dviejuose natūraliuose ežeruose – Gulbino ir Salotės.

Vandens tyrimai

 • Vertinant pagal bendruosius cheminius rodiklius, Salotės ir Gulbino ežeruose vandens kokybė buvo pakankamai gera.
 • Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.
 • Gulbino ir Salotės ežerų vandens ekologinė būklė yra gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas

Dugno nuosėdų tyrimai

Tyrimai atlikti 2018 m. rudenį.

 • Ežeruose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.
 • Vertinant pagal fonines vertes, santykinai švariausios paviršinių vandens telkinių dugno nuosėdos 2018 metais buvo paimtos Salotės ežere (vieta SA4).
 • Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 • Pagal HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, nei vienas cheminis komponentas ne tik neviršijo patikslintų ribinių verčių, bet net ir neprilygo joms.

2017 metų duomenys

2017 metais paviršinio vandens ir jo dugno nuosėdų tyrimai atlikti Antavilių ir Dvarčionių ežeruose, bandiniai paiimti rudens polaidžio laikotarpyje.

Vandens tyrimai

 1. Vertinant pagal bendruosius cheminius ir specifinius rodiklius visuose monitoringo postuose vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename paimtame bandinyje nerasta taršos kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.
 2. Vertinant pagal Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše pateiktas ribines vertes, Dvarčionių ežere fiksuojamas ištirpusio vandenyje deguonies reikšmės viršijimas (8,1 mgO2/l).
 3. Vertinant pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes, Antavilio ežero būklę galima priskirti labai gerai ekologinės būklės klasei, o Dvarčionių ežero būklę – labai gerai ekologinio potencialo klasei, o Buivydiškių I tvenkinio būklę – gerai ekologinio potencialo klasei. Baltupių tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto kiekį atitiko vidutinio ekologinio potencialo klasei.
 4. Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 5. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės vandens bandiniuose yra mažesnės už normatyvines reikšmes, kurios pateiktos Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Dugno nuosėdų tyrimai

 1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje” vertinimo kriterijus nei vienas ežerų dugno nuosėdų cheminis komponentas neviršijo patikslintų ribinių verčių.
 2. Vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, ribinę vertę Antavilio ežere daugiausia viršijo (apie 1,6 karto) arseno (As) kiekis, o molibdeno (Mo) koncentracija prilygo ribinei vertei.
 3. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su Neries baseino dugno nuosėdų foninėmis vertėmis, tik Antavilio ežere arseno (As) ir molibdeno (Mo) kiekiai yra didesni už foninius.
 4. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 5. Ežeruose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.

 Pavirsinis_ezerai_map_2017

2016 metų duomenys

2016 m. metais buvo tirti du ežerai – Dvarčionių ir Salotės. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė Dvarčionių ežere buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Tuo tarpu Salotės ežero ekologinė būklė bloga vertinant pagal bendrojo fosforo kiekius rastus vasaros sezonu.

 1. Dvarčionių ežero paviršinio vandens punkte Nr. D1 pH kiekis 2016-03-17 sudarė 5,83. Nustatytas pH kiekis nukrypsta nuo natūralaus balanso intervalo, tuo parodydamas labiau rūgštinę.
 2. Salotės ežero (SA4) ekologinė būklė, įvertinus pagal vidutinę 2016 m. bendro fosforo (P bendras) reikšmę, priskiriama labai blogai ekologinės būklės klasei. Stebėjimo periodu 2016-08-19 paviršinio vandens mėginiuose bendro fosforo koncentracija buvo 0,58 mg/l.
 3. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 4. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – už terštumo laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, nei Dvarčionių nei Salotės ežeruose nenustatyta ribinių verčių viršijimų.
 2. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

2 pavirsinis salotes ez 2 priedas 2016Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2015 metų duomenys

2015 m. metais buvo tirtas Antavilių ežeras. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – užterštumo laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, Antavilių ežere nenustatyta rivibinių verčių viršijimų.
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis, santykinai švariausios dugno nuosėdos 2015 metais buvo paimtos Antavilių ežero rytinėje dalyje. Čia foninę vertę iki 1,6 karto viršijo tik arsenas.
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

pavirsinis antavilio ez 2 priedas 2015

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2014 metų duomenys

2014 m. metus buvo tirtas Mažasis Gulbino ežeras. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti vasaros, rudens ir žiemos sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais Gulbino ež. gyvsidabrio (Hg) koncentracija ribinę vertę viršijo 1,5 k. 
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis Gulbino ež. 1,2 karto viršijo molibdenas (Mo).
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

Ez_monit_14

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)  

2012 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė ežeruose 2012 m. buvo pakankamai gera – nei viename tirtame ežere nerasta taršos, kuri viršytų cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos ar nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Vertinant pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą – Antavilių ir Dvarčionių ežeruose pamatuotas mažokas vandenyje ištirpusio deguonies kiekis.
 2. Vertinant pagal bendrosios mineralizacijos rodiklį, ežeruose ištirpusių druskų yra apie 2 kartus mažiau nei upeliuose ir tvenkiniuose.
 3. Tirtuose ežeruose nerasta tokio bendro azoto ir fosforo kiekio, kuris viršytų didžiausią leistiną koncentraciją (DLK), ją vertinant pagal nuotekų tvarkymo reikalavimus.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, ežerų dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos. Apskritai vertinant, visų šių vandens telkinių dugno nuosėdų bandiniuose rodiklio Zd reikšmė mažesnė už leistiną (nepavojingą) ribą. Vertinant vandens telkinių dugno nuosėdų taršą pagal bendrą naftos produktų kiekį, visi tirti ežerai yra švarūs.

 1. Antavilių ežero bandinyje tarša pagal suminio užterštumo rodiklį (Zd) yra artima leistinai ribai. Antavilių ežero rytinėje dalyje, rasta arseno (As), kurio koncentracija apie 2,0 kartus viršijo DLK pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004. Antavilių ežere pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus sunkieji metalai viršijo ribines vertes: cinkas (Zn) (iki 3,4 karto DLK), arsenas (As) (iki 2 kartų DLK) ir molibdenas (Mo) (iki 1,6 kartų DLK) .
 2. Pagal suminio užterštumo rodiklį Salotės ežero dugno nuosėdos pakankamai užterštos – Zd siekia 9,7. Salotės ežerų dugno nuosėdose DLK pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus pagal cinką buvo viršijamos nuo 1,3 iki 3,0 kartų.
 3. Lyginant su medianiniu mikroelementų kiekiu, kuris nustatytas Neries dugno nuosėdose, foninės vertės pagal daugiausia komponentų buvo viršijamos Salotės ežero dumble. Salotės ežere įvairiose vietose foną viršijo arsenas (As), kobaltas (Co), varis (Cu), švinas (Pb), cinkas (Zn) ir uranas (U).

Atsisiust Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai (0,2 MB)

Ezerai_2012

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (1,6 MB)