Ežerai

Vilniaus  miesto žinomiausi ežerai – Žalieji (Gulbinas ir Balsys), Antavilys, Gėlužė, Balžis, Juodis, o taip pat mažesni Dvarčionių ir Pupojų ežerėliai. Tarp miestiečių mėgiamas ir Salotės ežeras, kuris yra už miesto ribos, piečiau nuo Pilaitės mikrorajono.

Vilniaus miesto savivaldybės ežerų vandens ir dugno nuosėdų monitoringas pradėtas 2012 metais.

Atsisiust Vilniaus miesto ežerų žemėlapis (2,7 MB)

Ežerų vandens kokybė 2018 m.

Ežerų vandens kokybė 2017 m.

Ežerų vandens kokybė 2016 m.

Ežerų vandens kokybė 2015 m.

Ežerų vandens kokybė 2014 m.

Ežerų vandens kokybė 2012 m.

2018 metų duomenys

2018 metais vandens bandiniai buvo imti dviejuose natūraliuose ežeruose – Gulbino ir Salotės.

Vandens tyrimai

 • Vertinant pagal bendruosius cheminius rodiklius, Salotės ir Gulbino ežeruose vandens kokybė buvo pakankamai gera.
 • Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.
 • Gulbino ir Salotės ežerų vandens ekologinė būklė yra gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas

Dugno nuosėdų tyrimai

Tyrimai atlikti 2018 m. rudenį.

 • Ežeruose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.
 • Vertinant pagal fonines vertes, santykinai švariausios paviršinių vandens telkinių dugno nuosėdos 2018 metais buvo paimtos Salotės ežere (vieta SA4).
 • Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 • Pagal HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, nei vienas cheminis komponentas ne tik neviršijo patikslintų ribinių verčių, bet net ir neprilygo joms.

2017 metų duomenys

2017 metais paviršinio vandens ir jo dugno nuosėdų tyrimai atlikti Antavilių ir Dvarčionių ežeruose, bandiniai paiimti rudens polaidžio laikotarpyje.

Vandens tyrimai

 1. Vertinant pagal bendruosius cheminius ir specifinius rodiklius visuose monitoringo postuose vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename paimtame bandinyje nerasta taršos kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.
 2. Vertinant pagal Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše pateiktas ribines vertes, Dvarčionių ežere fiksuojamas ištirpusio vandenyje deguonies reikšmės viršijimas (8,1 mgO2/l).
 3. Vertinant pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes, Antavilio ežero būklę galima priskirti labai gerai ekologinės būklės klasei, o Dvarčionių ežero būklę – labai gerai ekologinio potencialo klasei, o Buivydiškių I tvenkinio būklę – gerai ekologinio potencialo klasei. Baltupių tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto kiekį atitiko vidutinio ekologinio potencialo klasei.
 4. Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 5. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės vandens bandiniuose yra mažesnės už normatyvines reikšmes, kurios pateiktos Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Dugno nuosėdų tyrimai

 1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje” vertinimo kriterijus nei vienas ežerų dugno nuosėdų cheminis komponentas neviršijo patikslintų ribinių verčių.
 2. Vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, ribinę vertę Antavilio ežere daugiausia viršijo (apie 1,6 karto) arseno (As) kiekis, o molibdeno (Mo) koncentracija prilygo ribinei vertei.
 3. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su Neries baseino dugno nuosėdų foninėmis vertėmis, tik Antavilio ežere arseno (As) ir molibdeno (Mo) kiekiai yra didesni už foninius.
 4. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 5. Ežeruose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.

 Pavirsinis_ezerai_map_2017

2016 metų duomenys

2016 m. metais buvo tirti du ežerai – Dvarčionių ir Salotės. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė Dvarčionių ežere buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Tuo tarpu Salotės ežero ekologinė būklė bloga vertinant pagal bendrojo fosforo kiekius rastus vasaros sezonu.

 1. Dvarčionių ežero paviršinio vandens punkte Nr. D1 pH kiekis 2016-03-17 sudarė 5,83. Nustatytas pH kiekis nukrypsta nuo natūralaus balanso intervalo, tuo parodydamas labiau rūgštinę.
 2. Salotės ežero (SA4) ekologinė būklė, įvertinus pagal vidutinę 2016 m. bendro fosforo (P bendras) reikšmę, priskiriama labai blogai ekologinės būklės klasei. Stebėjimo periodu 2016-08-19 paviršinio vandens mėginiuose bendro fosforo koncentracija buvo 0,58 mg/l.
 3. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 4. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – už terštumo laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, nei Dvarčionių nei Salotės ežeruose nenustatyta ribinių verčių viršijimų.
 2. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

2 pavirsinis salotes ez 2 priedas 2016Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2015 metų duomenys

2015 m. metais buvo tirtas Antavilių ežeras. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – užterštumo laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, Antavilių ežere nenustatyta rivibinių verčių viršijimų.
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis, santykinai švariausios dugno nuosėdos 2015 metais buvo paimtos Antavilių ežero rytinėje dalyje. Čia foninę vertę iki 1,6 karto viršijo tik arsenas.
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

pavirsinis antavilio ez 2 priedas 2015

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2014 metų duomenys

2014 m. metus buvo tirtas Mažasis Gulbino ežeras. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti vasaros, rudens ir žiemos sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais Gulbino ež. gyvsidabrio (Hg) koncentracija ribinę vertę viršijo 1,5 k. 
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis Gulbino ež. 1,2 karto viršijo molibdenas (Mo).
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

Ez_monit_14

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)  

2012 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė ežeruose 2012 m. buvo pakankamai gera – nei viename tirtame ežere nerasta taršos, kuri viršytų cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos ar nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Vertinant pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą – Antavilių ir Dvarčionių ežeruose pamatuotas mažokas vandenyje ištirpusio deguonies kiekis.
 2. Vertinant pagal bendrosios mineralizacijos rodiklį, ežeruose ištirpusių druskų yra apie 2 kartus mažiau nei upeliuose ir tvenkiniuose.
 3. Tirtuose ežeruose nerasta tokio bendro azoto ir fosforo kiekio, kuris viršytų didžiausią leistiną koncentraciją (DLK), ją vertinant pagal nuotekų tvarkymo reikalavimus.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, ežerų dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos. Apskritai vertinant, visų šių vandens telkinių dugno nuosėdų bandiniuose rodiklio Zd reikšmė mažesnė už leistiną (nepavojingą) ribą. Vertinant vandens telkinių dugno nuosėdų taršą pagal bendrą naftos produktų kiekį, visi tirti ežerai yra švarūs.

 1. Antavilių ežero bandinyje tarša pagal suminio užterštumo rodiklį (Zd) yra artima leistinai ribai. Antavilių ežero rytinėje dalyje, rasta arseno (As), kurio koncentracija apie 2,0 kartus viršijo DLK pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004. Antavilių ežere pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus sunkieji metalai viršijo ribines vertes: cinkas (Zn) (iki 3,4 karto DLK), arsenas (As) (iki 2 kartų DLK) ir molibdenas (Mo) (iki 1,6 kartų DLK) .
 2. Pagal suminio užterštumo rodiklį Salotės ežero dugno nuosėdos pakankamai užterštos – Zd siekia 9,7. Salotės ežerų dugno nuosėdose DLK pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus pagal cinką buvo viršijamos nuo 1,3 iki 3,0 kartų.
 3. Lyginant su medianiniu mikroelementų kiekiu, kuris nustatytas Neries dugno nuosėdose, foninės vertės pagal daugiausia komponentų buvo viršijamos Salotės ežero dumble. Salotės ežere įvairiose vietose foną viršijo arsenas (As), kobaltas (Co), varis (Cu), švinas (Pb), cinkas (Zn) ir uranas (U).

Atsisiust Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai (0,2 MB)

Ezerai_2012

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (1,6 MB)