Planai ir priemonės

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 m.; 3 priedas

2014 m. vykdyti triukšmo prevencijos darbai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2014 12 03  patvirtino paruoštus triukšmo prevencijos ir planavimo dokumentus:  Vilniaus miesto savivaldybės 2014-2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planą  bei  Vilniaus miesto savivaldybės 2014-2018 m. triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programą.

2014 m. parengti visų 7 tyliųjų zonų informacinio ženklinimo planai. Planus sudaro:
• Informaciniai ženklai pagal 2013 m. atliktų užduočių pasiūlymus, gamybai skirtos kiekvienos tyliosios zonos ženklinimo schemos.
• Bendrasis detalus stovų brėžinys su gamybos reikalavimais.
• Schemos su nurodytu ženklinimo vietų (taškų) planu.
• Informacinių stovų įrengimo vietų sąrašas (Informacinių stovų įrengimo vietų schemų priedas) su tiksliomis ženklinimo taškų koordinatėmis. Tiksliam koordinačių nustatymui buvo naudojamas prancūzų gamintojo Thales GPS imtuvas Z-max.
• Tyliųjų zonų informaciniai stovai (toliau – Informaciniai stovai) planuojami vadovaujantis pateiktomis Informacinių stovų įrengimo schemomis ir Informacinių stovų įrengimo vietų sąrašu , kuriame nurodytos Informacinių stovų įrengimo vietų koordinatės LKS94 sistemoje.
• Vaizdinė informacija gaminama vadovaujantis Informaciniuose stovuose pateikiamo grafinio vaizdo brėžiniais

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-14 sprendimu Nr. 1-341 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo, Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų metodinių rekomendacijų ir reglamentų tvirtinimo“, buvo  atliktas kasmetinis triukšmo sklaidos modeliavimas tyliųjų zonų teritorijose pagal 2014 metais atliktus autotransporto srautų stebėjimo rezultatus gatvėse ir jų atkarpose aplink tyliąsias zonas. 2014 metais buvo atnaujintos 36 sankryžos, išskirtinai, įtakojančios tyliųjų zonų akustinę aplinką, iš viso atnaujinta 151 gatvių atkarpos (žr. 2 priedą, 1 lentelę). Pagal išmatuotus gatvių atkarpų automobilių srautų duomenis buvo atlikti 7 triukšmo modeliavimai esamų tyliųjų zonų teritorijų ribose ir 1 modeliavimas siūlomos tyliosios zonos teritorijos ribose: Gulbinų tylioje zonoje, Tapelių tylioje gamtos zonoje, Viršuliškių tylioje viešoje zonoje, Karoliniškių tylioje viešoje zonoje, Baltupių tylioje viešoje zonoje, Fabijoniškių  tylioje viešoje zonoje, Ozo tylioje viešoje zonoje ir siūlomoje Verkių viešojoje zonoje.

2014 m. vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo valdymo sistemos duomenų bazių tvarkymo darbai, sukurti ir užpildyti triukšmo valdymo sistemos naujas ir nuolat atnaujinamas duomenų bazes, skirtas triukšmo kontrolei ir prevencijos vykdymui pagal PAV, SPAV, TIPK duomenis. Buvo surinkta ir išanalizuota medžiaga ruošiantis Vilniaus miesto savivaldybės pramonės triukšmo kartografavimo darbams atlikti:

  • Surinkti TIPK įmonių sąrašai 2010-2014 m. laikotarpyje.
  • Duomenys integruoti į atnaujintas duomenų bazes.
  • Atlikta įmonių patikra su esamais duomenimis, naujų įmonių papildymas (viso 219 įmonių dirbančių su TIPK leidimas 2010-2014 m. laikotarpyje).
  • Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento surinkta medžiaga apie TIPK leidimus, kuriuose yra fiksuojama triukšmo sklaida.
  • Sutvarkyta duomenų bazės TIPK įmonių geolokaciją, įmonės vektorizuotos taškais, išskirtos teritorijos įmonių, kuriuose pagal praėjusi 2009 m. kartografavimą buvo fiksuojamas triukšmo sklidimas ir atlikta analizė su dabartine situacija (atrinktos teritorijos , kur fiksuojamas triukšmas 2010-2014 m. laikotarpyje ir atrinktos teritorijos, kur pagal naujausius TIPK duomenis jau triukšmo problema nebeegzistuoja).

Su  Vilniaus visuomenės sveikatos centru suderinti medžiagos gavimo ir formos perdavimo klausimai, susiję su PAV, SPAV ir PVSV duomenimis Vilniaus mieste. Gauti 2010-2013 m. laikotarpyje sukaupti duomenys (23 PDF ištraukos su triukšmo sklaidos ištraukomis).

2014 m. buvo atliktas transporto srautų stebėjimas, skiriant dėmesį triukšmo lygiams tyliosiose viešosiose ir tyliosiose gamtos zonose ir labiausiai triukšmui jautriose gyvenamosiose teritorijose (326 stebimos atkarpos (83 sankryžos) 2014 m.): 2014 m. buvo tęsiamas transporto srautų monitoringas. Dėl kintančios miesto gatvių infrastruktūros, transporto srautų matavimo taškų schema nežymiai keitėsi. 2013 metais buvo 650 matuojamos sankryžos, per 2014 m. prisidėjo 7 naujos matuojamos sankryžos. Iš viso 2014 metais yra 657 matuojamos sankryžos.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis Vilniuje 1000 gyventojų tenkančių individualių lengvųjų automobilių kiekis yra:

  • 2013 metais – 486 l.aut./1000 gyv.
  • 2012 metais – 474 l.aut./1000 gyv.
  • 2011 metais – 463 l.aut./1000 gyv.

2014 m. pastebimas 2,5% individualių lengvųjų automobilių tenkančių 1000 gyventojų padidėjimas. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios transporto srautai Vilniaus mieste padidėjo ir 2014 metais. Vidutiniškai mieste per 2014 metus transporto srautai padidėjo ~4,3%.

2014 m. pagal TIPK rezultatus analizuoti 79 parinktų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje triukšmą skleidžiančių objektų duomenys. Tikrinant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimuose pateiktą informaciją buvo siekiama surinkti informaciją apie įmonių veiklos pobūdį, triukšmo lygio spinduliuotę, įmonės darbo laiką ir teritorijos ribas.  Tuo pačiu, buvo įvertinta 2009 m. triukšmo kartografavimo informacija. Nustatyta, kad dauguma 2009 m. vertintų pramonės objektų buvo įtraukti ir į 2014 m. analizuojamų objektų sąrašą arba įmonės veiklos nebevykdo. Atlikus duomenų analizę, nustatyti papildomi keturi triukšmą spinduliuojantys pramonės objektai, neįtraukti į 2014 m. vertintinų TIPK objektų sąrašą. Sąrašas papildytas ir surinkta atributinė objektų informacija. Įtraukti šie objektai:

1.       UAB „Silikatas“

2.       AB Lietuvos geležinkeliai Keleivių vežimo direkcijos keleivinių riedmenų centro traukinių depas

3.       UAB „IDW Metalas ir mediena“

4.       UAB „IDW Manekenų gamyba“

Analizuojant TIPK leidimus, nustatyta, kad, 2014 m. kovo 13 d. įsigaliojus naujai Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių redakcijai (TAR, 2014-03-12, Nr. 2982) ir pasikeitus reikalavimams, taip pat įmonėms pakeitus ar nutraukus veiklą, dalies tiriamų objektų leidimai buvo panaikinti. Informacija apie šias įmones nebėra prieinama ir modeliuojant triukšmą šie objektai nebuvo įtraukti.

Siekiant patikrinti leidimuose pateikiamą informaciją apie konkrečių veiklos vykdytojų skleidžiamą triukšmą ir nustatyti pavojingiausius objektus, buvo atlikti natūriniai aplinkos triukšmo lygio matavimai. Matavimai atlikti vadovaujantis standartais ISO 1996-2:2007 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ ir ISO 1996-1:2003 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“.

Ties kiekvieno pramonės objekto teritorijos riba atlikti momentiniai triukšmo matavimai. Jei matavimų metu nustatytas A svertinis garso slėgio lygis (LAeq,t) viršijo 45 dB(A), buvo atliekami papildomi aplinkos triukšmo matavimai. Papildomi matavimai atlikti taškuose, kuriuose užfiksuotas didžiausias garso lygis. Matavimų trukmė – 15 minučių. Kiekvieno papildomo matavimo vietos koordinatės bei užfiksuotas garso lygis dokumentuoti (žr. 1 priedą). Visi aplinkos triukšmo matavimai atlikti TIPK leidimuose nurodytų įmonių darbo laiku.

Siekiant nustatyti modeliavimui reikalingą pramonės objektų skleidžiamo triukšmo lygį, naudota TIPK leidimuose pateikta informacija bei aplinkos triukšmo matavimų rezultatai. Jei matavimų metu nustatytos vertės (LAeq,t) neviršijo pateiktų TIPK leidimuose, triukšmo skaičiavimams naudoti leidimuose nurodyti duomenys. Jei matavimais užfiksuotos didesnės vertės, nei pateiktos leidimuose, triukšmo skaičiavimams naudoti matavimų duomenys. Didesnis nei leidime pateiktas triukšmas užfiksuotas tik vieno objekto atveju – UAB „Metransa“.

Tais atvejais, kai informacija apie objekto skleidžiamą triukšmą TIPK leidime buvo nepakankama ir / arba netinkama modeliavimo tikslams, o momentinių triukšmo matavimų metu užfiksuotas mažesnis nei 45 dB(A) objekto skleidžiamas triukšmas, triukšmo lygis įvertintas remiantis pramonės objekto veiklos pobūdžiu ir klasifikacija, pateikta Europos Komisijos gairėse „Geros praktikos vadovas „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas“ (angl. Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure) . Projekto metu nustatyta 20 tokių objektų.

Triukšmo rodikliai buvo įvertinti ir apskaičiuoti naudojant triukšmo prognozavimo ir modeliavimo programinę įrangą IMMI 2014-1 (licencijos Nr. S72/317), sukurtą kompanijos Wölfel Meβsystem Software GMbH+Co K.G. IMMI 2014-1 skaičiavimai vykdomi remiantis skaičiavimo metodu, skirtu pramonės šaltiniams – ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas.  Gauti rezultatai pateikti apačioje esančiuose strateginiuose triukšmo žemėlapiuose, kurie bus teikiami tvritinti 2015 m.:

Apsauga nuo triukšmo

Tyliųjų zonų apsauga yra viena iš pagrindinių triukšmo prevencijos ir mažinimo veiksmų prioritetų. Tyliųjų zonų gyventojų ir jų lankytojų veiklos Vilniaus miesto savivaldybės tyliosiose zonose sąlygos ir apribojimai nustatomi Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentuose ir papildytose Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietos taisyklėse.

Savivaldybės administracija (jos įgaliota institucija) tyliosiose zonose atlieka triukšmo stebėseną pagal patvirtintą programą. Triukšmo stebėsenos programos sudaromos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Triukšmo valdymo įstatymu, kitais teisės aktais ir tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vykdymo etapai

Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų steigimas ir jų reglamentų įgyvendinimas vykdomas etapais:

Etapai

Uždaviniai

Terminai

I Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų steigimo principų, tipų ir etapų pagrindimas. Pirminė teritorijų, tinkamų tyliosioms zonoms steigti, atranka ir aprobavimas. 2009 m. III–IV ketv.
II Triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų nustatymo metodikos parengimas ir aprobavimas.
Triukšmo prevencijos zonų nustatymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.
Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentų pagal tipus parengimas ir aprobavimas.
Aglomeracijos teritorijų, tinkamų tyliųjų zonų steigimui ribų nustatymas (I etapas).
2010 m. I–II ketv.
III Teritorijų, tinkamų tyliosioms zonoms steigti, ribų ir jų reglamentų viešas svarstymas ir aprobavimas Savivaldybės taryboje.
Tyliųjų zonų ženklinimo ir kitų jų apsaugos priemonių sistemos parengimas.
Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose programos parengimas ir aprobavimas.
2010 m. III–IV ketv.
IV Tyliųjų zonų ženklinimas ir jų apsaugos priemonių įgyvendinimas.
Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose organizavimas ir vykdymas.
2011 m. I–IV ketv.
V Gyventojų apklausa ir viešosios nuomonės dėl triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų analizė, pasiūlymų vertinimas, zonų
steigimas, įvertinant gyventojų poreikius.
Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose organizavimas ir vykdymas.
2012 m. I–IV ketv.
VI Triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų ribų patikslinimas, remiantis naujo kartografavimo rezultatais, naujų zonų steigimas, įvertinant gyventojų poreikius.
Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose organizavimas ir vykdymas.
2013 m. I–IV ketv.

Steigiant Vilniaus aglomeracijos tyliąsias zonas visų Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose atliekama gyvenamųjų rajonų aplinkos analizė, pirmiausia orientuojantis į ligoninių, reabilitacijos institucijų, vaikų ugdymo įstaigų apsaugą nuo triukšmo ir gyventojų pageidavimus bei nuostatas.

Steigiant Vilniaus miesto savivaldybės tyliąsias viešąsias zonas urbanizuotoje miesto teritorijoje atliekama visų miesto parkų, teritorinių kultūros paveldo objektų, kapinių, maldos namų aplinkos analizė, orientuojantis į gyventojų interesą turėti akustinio komforto zonas netoli darbo ir gyvenamųjų vietų.

Steigiant Vilniaus miesto savivaldybės tyliąsias gamtos zonas atliekama didelių parkų, miškų teritorijų analizė, orientuojantis į gyventojų interesą turėti aukšto akustinio komforto zonas rekreacinėje aplinkoje keliolikos kilometrų atstumu nuo gyvenamųjų vietų.

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų ribų nustatymo steigimo, priežiūros, būklės stebėsenos ir vertinimo darbus organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.