Triukšmo tyliųjų zonų vertinimas

Paskelbta 2013-12-16

Atliekant tyliųjų zonų triukšmo poveikio vertinimą, buvo panaudoti 2012 m. triukšmo kartografavimo rezultatai nuo autotransporto, geležinkelių, oro uosto bei 2009 m.  triukšmo kartografavimo rezultatai nuo pramonės objektų. Pagal atliktą analizę nustatyta, kad neigiamai akustinę tyliųjų zonų aplinką įtakoja tik triukšmas nuo autotransporto (geležinkelių, oro uosto ir pramonės triukšmo šaltiniai yra nutolę saugiu, triukšmo atžvilgiu, atstumu nuo tyliųjų zonų arba poveikis labai mažas ir triukšmo normos nėra viršijamos), todėl vykdant  tyliųjų zonų monitoringo programą buvo  atliktas atskiras triukšmo sklaidos modeliavimas tyliųjų zonų teritorijose pagal 2013 metais atliktus autotransporto srautų stebėjimo rezultatus gatvėse ir jų atkarpose aplink tyliąsias zonas. 2013 metais buvo atnaujintos 36 sankryžos, išskirtinai, įtakojančios tyliųjų zonų akustinę aplinką, iš viso atnaujinta 151 gatvių atkarpa. Pagal išmatuotus gatvių atkarpų automobilių srautų bei 2012 metų triukšmo kartografavimo duomenis buvo atlikti 7 triukšmo modeliavimai esamų tyliųjų zonų teritorijų ribose: Gulbinų tylioje zonoje, Tapelių tylioje gamtos zonoje, Viršuliškių tylioje viešoje zonoje, Karoliniškių tylioje viešoje zonoje, Baltupių tylioje viešoje zonoje, Fabijoniškių  tylioje viešoje zonoje ir Ozo tylioje viešoje zonoje.

Visi apibendrinti triukšmo modeliavimo ir triukšmo viršijimo rezultatai  pateikiami žemiau esančiose schemose:

Nustatyta, kad pagal naudota modeliavimo metodiką, kurioje nėra įvertinami apželdinimo sprendiniai, visose tyliosiose zonose  nustatyti teoriniai  (maksimaliai iki 5 dBA) triukšmo viršijimai.

Gulbinų, Tapelių gamtines ir Karoliniškių, Fabijoniškių, Baltupių viešąsias zona supa tankus miškų masyvas, todėl vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ „X SKIRSNIS. ŽELDINIAI“, pagal kurį triukšmo lygis gali sumažėti 4–8 dBA, jei apsauginių želdinių juostos plotis  >= 10 m, teoriškai šiose zonose triukšmo lygis neturėtų viršyti leistinų nustatytų ribinių verčių. Vidutinis prevencijos juostų plotis su miškų masyvu aplink tyliąsias zonas yra nuo  30 m iki 65 m tyliųjų viešųjų zonų pakraščiuose ir nuo 65 m iki 115 m tyliųjų gamtos zonų pakraščiuose.

Ozo tylioji viešoji zona nėra apsupta natūralių želdinių apsaugos juostos, todėl modeliavimo rezultatai negali būti teoriškai perskaičiuojami. Maksimali triukšmo vertė zonos pietiniame pakraštyje viršija leistiną normą 4,64 dBA vakaro metu (riba Lv  = 56 dBA).

Rekomenduojama tęsti tyliųjų zonų stebėjimą, didžiausią dėmesį skiriant bendros akustinės situacijos aplink tyliąsias zonas pokyčiams (mažėja ar didėja triukšmas). Esant žymiems triukšmo lygio pasikeitimams, rekomenduojama, atitinkamai, imtis triukšmo prevencinių priemonių,  atlikti tyliųjų zonų ribų patikslinimo darbūs.