Planai ir priemonės

Aplinkos oro kokybės valdymo programa 2020-2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“, buvo parengta Aplinkos oro kokybės valdymo programa 2020–2025 m. (projektas).

Projekto rengėjai: SIA „ELLE”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, SĮ „Vilniaus planas“. Susipažinti su Programa (projektu), atliktais tyrimais, galima sustelėjus nuorodą.

2015–2018 metų Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Vilniaus miesto savivaldybė vykdydama Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatymą, parengė 2015–2018 metų Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Programos tikslas – mažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką, numatyti priemones, kurių turi būti imamasi, kad nebūtų viršijamos nustatytos aplinkos oro kokybės normos, užtikrinti švaresnį orą mieste. Šia programa siekiama sumažinti teršalų koncentracijas aplinkos ore, užtikrinti geresnę oro kokybę, teikti informaciją visuomenei, bei atsakingoms valstybės ar suinteresuotom institucijoms.

Pateikiame visuomenės svarstymui 2015–2018 m. aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą.

Parsisiųsti programą (5 MB)

Parsisiųsti priemonių planą (86 KB)

2012 – 2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimas

Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. kietųjų dalelių didžiausia paros koncentracija buvo viršyta daugiau nei 35 d. (Žirmūnų oro kokybės tyrimų stotelėje buvo viršytos 43 dienos) – buvo parengtas ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2014-05-28 sprendimu Nr. 1-1855 patvirtintas Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo 2012 – 2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tikslinimas.

 2012 – 2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimas (13,3 MB)

2012–2014 metų Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Vilniaus miesto savivaldybė vykdydama Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatymą, parengė 2012–2014 metų Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Programos tikslas – mažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką, numatyti priemones, kurių turi būti imamasi, kad nebūtų viršijamos nustatytos aplinkos oro kokybės normos, užtikrinti švaresnį orą mieste. Šia programa siekiama sumažinti teršalų koncentracijas aplinkos ore, užtikrinti geresnę oro kokybę, teikti informaciją visuomenei, bei atsakingoms valstybės ar suinteresuotom institucijoms.

Pateikiame visuomenės svarstymui 2012–2014 m. aplinkos oro kokybės valdymo programą, konkrečių priemonių planas yra 1 priede.

 Parsisiųsti programą (24,7 MB)

 Parsisiųsti priemonių planą (268 KB)

 

2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programa

2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programoje apibrėžiami oro taršos (visų pirma smulkiomis kietosiomis dalelėmis ir azoto dioksidu) mažinimo tikslai ir uždaviniai, numatomos įgyvendinimo priemonės ir veiksmai ir kita.

Vilniaus miestui aktualus padidėjęs oro užterštumas smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis ir azoto oksidu. 2007 m. vidutinė paros KD10 koncentracija prie intensyvaus eismo gatvių viršijo normą
45 kartus. KD10 koncentracijų sklaidos modeliavimas rodo, kad KD10koncentracijų viršijimas aktualus prie daugumos intensyvaus eismo miesto gatvių ir tai yra pagrindinė Vilniaus oro kokybės problema.

Pagrindiniai įgyvendino uždaviniai skirstomi į penkias grupes:

  • Sumažinti poreikį ir apriboti patrauklumą važiuoti automobiliu į miesto dalis, kuriose dėl autotransporto susidaro didelė oro tarša, formuoti alternatyvias susisiekimo sąlygas;
  • Pagerinti miesto autotransporto priemonių techninę būklę, jos kokybės kontrolę, didinti ekologiškų degalų dalį;
  • Pagerinti miesto gatvių dangą, gatvių važiuojamosios dalies ir aplinkos valymą;
  • Pasiekti, kad nedidėtų oro uosto, buitinių šildymo katilų oro tarša, mažėtų geležinkelio, energetikos ir pramonės įmonių teršalų emisijos;
  • Sukurti Vilniaus miesto oro taršos valdymo informacinę sistemą (informacinė sistema, stebėsena, problemų identifikavimas, planavimas, projektavimas, diegimas, eksploatavimas ir tobulinimas, visuomenės informavimas.

 Parsisiųsti detalų programos aprašymą (201 KB)

2006 – 2007 metų Vilniaus miesto oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) mažinimo veiksmų programa

2006 – 2007 metų Vilniaus miesto oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) mažinimo veiksmų programoje apibrėžiami oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo tikslai ir uždaviniai, numatomos įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, atsakingi vykdytojai, lėšų poreikis ir finansavimas bei apibūdinami laukiami rezultatai.

Pagal Vilniaus miesto oro monitoringo duomenis kietųjų dalelių koncentracija prie intensyvaus eismo gatvių viršija nustatytas normas. Dažniausiai KD10koncentracija nustatytą ribinių verčių normą viršija pavasarį, didesnę KD10koncentraciją daugiausiai lemia gatvėms barstyti naudojamas smėlio ir druskų mišinys bei dulkės gatvėse.

Pagrindiniai įgyvendino uždaviniai skirstomi į penkias grupes:

  • Gatvės priežiūros ir valymo gerinimas;
  • Automobilių eismo reguliavimas ir transporto taršos prevencija;
  • Susisiekimo sistemos tobulinimas;
  • Taršos iš stacionarių taršos šaltinių mažinimas;
  • Oro taršos monitoringo sistemos suformavimas, užterštumo mažinimo veiksmų priežiūra, papildomi tyrimai.

 Parsisiųsti detalų programos aprašymą (156 KB)