Tvenkiniai

Žinomiausi Vilniaus miesto tvenkiniai yra Baltupių, Buivydiškių, Jeruzalės, Grigiškių ir Rokantiškių (N. Vilnios). Vilniaus miesto savivaldybės monitoringas tvenkiniuose buvo pradėtas 2012 metais.

Atsisiust Vilniaus miesto tvenkinių žemėlapis (2,7 MB)

2012 m. atliktais tvenkinių žvalgomaisiais tyrimais buvo rasta tarša Jeruzalės ežerėlyje. Siekiant sumažinti užterštumą cheminėmis medžiagomis buvo inicijuotas Jeruzalės ežerėlio išvalymo projektas.

 Atsisiųsti prezentaciją (5 MB)

Tvenkinių vandens kokybė 2023 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2022 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2020 – 2021 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2019 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2018 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2017 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2016 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2015 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2014 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2012 metais

2023 m. duomenys

2023 m., remiantis nauja 2023 – 2028  m. aplinkos monitoringo programa, vandens bandiniai buvo imti dviejuose tvenkiniuose – Baltupių ir Latvių g. Tyrimai buvo vykdomi visų sezonų (žiemos, pavasario, vasaros ir rudens) metu, o tyrimų apimtis apėmė vandens bendrųjų ir specifinių rodiklių, bendros cheminės sudėties, fizikinių-cheminių kokybės elementų kiekio, aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių nustatymas.

Vertinant 2023 m. tirtų tvenkinių tyrimų rezultatus darytinos šios išvados:

 1. Pagal „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas“, vandens kokybė tirtose vietose buvo pakankamai gera, ribinės vertės (RV) nebuvo viršijamos.
 2. Pagal „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ bendruosius ir specifinius rodiklius, bendra tvenkinių vandens cheminė sudėtis buvo gera ir RV neviršijo, išskyrus tvenkinyje Latvių gatvėje (La1) žiemą ir pavasarį, kur nitratų (NO3) koncentracijos RV viršijo ir siekė 24,9 mg/l ir 14,2 mg/l, o RV viršijo 2,5 ir 1,4 karto.
 3. Pagal tvenkinių ekologinės būklės vertinimo kriterijus „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ Baltupių tvenkinio (BA3) vandens kokybė, vertinant pagal bendrą azotą, buvo bloga žiemą ir gera kitais metų laikais. Vertinant pagal bendrą fosforą, žiemą vandens kokybė buvo labai bloga, vasarą ir rudenį – bloga, pavasarį – labai gera. Tvenkinyje Latvių g. (La1) vandens kokybė pagal bendrą azotą buvo kaiti: žiemą – labai bloga, pavasarį – bloga, vasarą – gera, rudenį – vidutinė. Vertinant pagal bendrą fosforą vandens kokybė buvo labai gera.
 4. Bandinių ėmimo metu, 2023 m. visų tirtų tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Plačiau su 2023 m. paviršinio vandens ir dugno nuosėdų monitoringo ataskaita – 2023 m. ataskaita.

2022 m. duomenys

Vykdant paviršinio vandens monitoringą, pagal parengtą 2017 – 2022  m. aplinkos monitoringo programą, 2022 m. tyrimai buvo atliekami Jeruzalės, Rokantiškių ir Tymo tvenkiniuose. Tvenkinių paviršinio vandens tyrimai apėmė vandens bendrųjų ir specifinių rodiklių, bendros cheminės sudėties, fizikinių-cheminių kokybės elementų (maistingųjų ir organinių medžiagų) kiekio nustatymas. Tyrimų darbai buvo atliekami žiemos ir pavasario sezonų metu.

Vertinant Jeruzalės, Rokantiškių ir Tymo tvenkinių 2022 m. tyrimų rezultatus matyti, kad pagal bendruosius cheminius rodiklius, didžiojoje dalyje tvenkiniuose imtų ir tirtų bandinių vandens kokybė buvo vidutinė, kadangi vertinant pagal „Nuotekų tvarkymo reglamentą“, Tymo tvenkinyje buvo viršijama bendrojo fosforo vertė: žiemą – 4,43 karto, pavasarį – 2,67 karto, o Rokantiškių tvenkinyje žiemą bendrojo azoto vertė siekė 3,47 mg/l ir ribinę vertę viršijo 1,69 karto.

Vertinant pagal „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašą“, nei vienas tirtas cheminis komponentas tvenkinyje neviršijo ribinių verčių.

Vertinant tvenkinių būklę, pagal „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ kriterijus, bei vertinant pagal bendrojo azoto rodiklio vertes, žiemos sezono metu,  Jeruzalės, Rokantiškių ir Tymo tvenkinių ekologinė būklė buvo vidutinė. Vertinant pagal bendrojo fosforo rodiklio vertes, Rokantiškių, Jeruzalės tvenkiniuose ekologinė būklė buvo labai gera, Tymo tvenkinyje – bloga.

2022 m. tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų bei nenustatyti aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių padidėjimai virš teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.  

Plačiau su 2022 m. paviršinio vandens monitoringo duomenų analize – 2022 m. ataskaita.

2020 – 2021 m. duomenys

2020 m. rudens sezono metu paviršinio vandens tyrimai buvo atliekami Jeruzalės, Rokantiškių ir Tymo tvenkiniuose. 2021 m. žiemos, pavasario ir vasaros sezonų metu paviršinio vandens tyrimai buvo atliekami Jeruzalės, Rokantiškių, Tymo, Buivydiškių I ir Baltupių tvenkiniuose.

2021 m. rudens sezono metu paviršinio vandens tyrimai buvo atliekami Baltupių ir Buivydiškių I tvenkiniuose.

Vandens kokybės tyrimai

Pagal 2020 ir 2021 metais atliktus paviršinio vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimų rezultatus ir vertinant juos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, visų tirtų tvenkinių vandens kokybė buvo gera, išskyrus vienintelį atvejį, kai Buivydiškių I tvenkinyje žiemos laikotarpiu buvo rasta padidėjusi chloridų koncentracija, kuri viršijo didžiausią leistiną koncentraciją apie 3,4 karto. Kadangi tuo pačiu metu Buivydiškių I tvenkinyje buvo rasta ir pakankamai daug natrio, todėl akivaizdu, kad tokią situaciją nulėmė kelių barstymui naudojama druska. Nei vienas kitas tirtas bendrasis vandens cheminis komponentas neviršijo Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų reikšmių. Vertinant pagal Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašą, tik Rokantiškių tvenkinyje nitritų koncentracija labai nedaug (iki 1,1 karto) viršijo ribinę vertę (toliau – RV).

Vertinant 2020 m. ir 2021 m. tirtų tvenkinių ekologinę būklę, stebima situacija, kad pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius: Jeruzalės tvenkinio vandens ekologinė būklė buvo vidutinė, Rokantiškių tvenkinio vandens ekologinę būklę galima vertinti kaip blogą, Tymo tvenkinio vandens ekologinę būklę galima vertinti kaip labai blogą,  Buivydiškių I tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto ir fosforo kiekį atitiko labai gero ekologinio potencialo klasei, o Baltupių tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes prilygo vidutinei ekologinio potencialo klasei.

Bandinių ėmimo metu, tiek 2020 m., tiek ir 2021 m., tvenkinių paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

– – –

Pagal 2021 m. rudenį atliktus tvenkinių vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimų rezultatus ir vertinant juos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, visų tirtų tvenkinių vandens kokybė buvo gera, išskyrus atvejį, kai Buivydiškių I tvenkinyje buvo rasta padidėjusi chloridų koncentracija, tačiau ji neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos. Vertinant pagal Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašą, tvenkinių vanduo neviršijo ribinių verčių (RV).

Vertinant 2021 m. rudenį tirtų tvenkinių ekologinę būklę, stebima situacija, kad pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius: Buivydiškių I tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto ir fosforo kiekį atitiko labai gero ekologinio potencialo klasei, o Baltupių tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto kiekį atitiko vidutinę, o pagal bendrojo fosforo rodiklio vertę prilygo labai gero ekologinio potencialo klasei.

Bandinių ėmimo metu tvenkinių paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės buvo mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Tvenkinių dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant 2020 m. darytų tvenkinių dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus ir juos palyginant su vertinimo kriterijais pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, akivaizdžiai matosi, kad nei vienas cheminis komponentas neviršijo patikslintų RV. Tačiau, jeigu gautus tvenkinių dugno nuosėdų tyrimo rezultatus palyginti su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, RV 2020 metais visur viršijo cinkas. Daugiausia cinko rasta Rokantiškių ir Jeruzalės tvenkiniuose, kur RV buvo viršyta 1,8-2,3 karto. Iš kitų cheminių komponentų tik chromo koncentracija, viršijanti RV iki 1,5 karto, nustatyta tik vieną kartą Tymo tvenkinyje. Taigi tik Tymo tvenkinyje 2020 m. RV buvo viršijamos pagal du cheminius komponentus.

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų tvenkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis buvo leistinas, tai yra nepavojingas. Daugumoje dugno nuosėdų bandinių rodiklio Zd reikšmė nesiekė net pusės leistinos ribos.

Visų tvenkinių dugno nuosėdų bandiniuose, kurie buvo paimti 2020 metais, nerasta ir naftos produktų. Visais atvejais naftos produktų koncentracija buvo mažesnė nei jų nustatymo metodo jautrumo riba.

Plačiau su 2020 – 2021 m. paviršinio vandens tyrimų medžiaga ir ataskaita galima susipažinti čia.

– – –

Vertinant 2021 m. rudenį darytų tvenkinių dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus ir juos palyginant su vertinimo kriterijais pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, nei vienas cheminis komponentas neviršijo patikslintų RV. Kartu gautus tvenkinių dugno nuosėdų tyrimo rezultatus palyginus su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, nei vienas cheminis komponentas taip pat neviršijo RV.

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų tvenkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis buvo leistinas, tai yra nepavojingas.

Visų tvenkinių dugno nuosėdų bandiniuose, kurie buvo paimti 2021 m. rudenį, nerasta ir naftos produktų. Visais atvejais naftos produktų koncentracija buvo mažesnė nei jų nustatymo metodo jautrumo riba.

Plačiau su 2021 m. rudens paviršinio vandens tyrimų medžiaga ir ataskaita galima susipažinti čia.

2019 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Remiantis 2019 ir 2020 metais atliktų monitoringo tyrimų rezultatais ir vertinant pagal bendruosius cheminius rodiklius Baltupių ir Buivydiškių I tvenkiniuose imtų ir tirtų bandinių vandens kokybė buvo gera. Nei vienas tirtas vandens cheminis komponentas neviršijo reikalavimų keliamų Nuotekų tvarkymo reglamente ir Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše.

Bandinių ėmimo metu 2019 ir 2020 metais vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Ekologinio potencialo klasės

Buivydiškių I bei Baltupių tvenkiniai, priskirtini dirbtinių ir labai pakeistų paviršinių vandens telkinių kategorijai.

Baltupių tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto ir fosforo kiekį atitiko gero ekologinio potencialo klasei, o Buivydiškių I tvenkinio būklė pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes prilygo labai gerai ekologinio potencialo klasei (tačiau būklės įvertinimo pasikliovimo lygis – mažas).

Dugno nuosėdų tyrimai

Ežerų, tvenkinių ir upių dugno nuosėdoms specialių aplinkos apsaugos reikalavimų nėra, jų tyrimo rezultatai lyginami su Lietuvos higienos norma HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”, taip pat taikomos ribinės vertės, kurios nustatytos Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose. Rezultatai palyginti su medianiniu mikroelementų kiekiu, kuris nustatytas Neries upės dugno nuosėdose, ir paskaičiuoti suminiai užterštumo rodikliai.

Dugno nuosėdų tyrimo rezultatus palyginti su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, ribinę vertę 1.2 karto viršijo cinkas – Baltupių tvenkinyje (vieta BA3).

Plačiau susipažinti galima tyrimų ataskaitoje už 2019 – 2020 m., 2019 – 2020 m. tvenkinių tyrimų žemėlapis.

2018 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Dugno nuosėdų tyrimai

 

2017 metų duomenys

2017 metais paviršinio vandens ir jo dugno nuosėdų tyrimai atlikti Baltupių ir Buivydiškių I tvenkiniuose, bandiniai paimti rudens polaidžio laikotarpyje.

Vandens kokybės tyrimai

 1. Vertinant pagal bendruosius cheminius ir specifinius rodiklius visuose upių monitoringo postuose vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename paimtame bandinyje nerasta taršos kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus ar Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše pateiktas ribines vertes.
 2. Vertinant pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes, Buivydiškių I tvenkinio būklę galima priskirti gerai ekologinio potencialo klasei, o Baltupių tvenkinio būklę – vidutinio ekologinio potencialo klasei.
 3. Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 4. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės vandens bandiniuose yra mažesnės už normatyvines reikšmes, kurios pateiktos Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Dugno nuosėdų tyrimai

 1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje” vertinimo kriterijus nei vienas tvenkinių dugno nuosėdų cheminis komponentas neviršijo patikslintų ribinių verčių.
 2. Vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, ribinę vertę Baltupių tvenkinyje Cinko (Zn) koncentracija viršijo apie 2,1 karto.
 3. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su Neries baseino dugno nuosėdų foninėmis vertėmis, daugiausia (71,4 %) mikroelementų, viršijančių nustatytas fonines vertes, fiksuota bandinyje, kuris paimtas Baltupių tvenkinyje (BA3). Buivydiškių I (BUI3) tvenkinyje tik arseno (As) kiekis yra didesnis už foninį.
 4. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 5. Tvenkiniuose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.

Pavirsinis_tvenkiniai_map_2017

 

2016 metų duomenys

2016 metais tyrimai buvo atlikti Jeruzalės tvenkinyje. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – tvenkinyje nerasta taršos, kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Vertinant pagal specifinius ir bendruosius cheminius komponentus bei rodiklius, išskyrus ištirpusio vandenyje deguonies kiekį, visuose 2016 metais imtuose vandens bandiniuose nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus, net jei juos priimti pagal griežtesnes lašišiniams vandens telkiniams ribines vertes.
 2. Bandinių ėmimo metu visų tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant pagal gautus dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus apie 2,6 karto viršijo alavas (Sn) dugno nuosėdų bandinyje, kuris buvo paimtas Jeruzalės tvenkinyje (vieta J3).
 2. Taip pat rastas padidėjęs švino (Pb) kiekis, tačiau ribinių verčių neviršijo.
 3. Daug naftos produktų rasta bandinyje, kuris buvo paimtas iš Jeruzalės tvenkinio dugno (vieta J3), kur ribinė vertė buvo viršyta 6 kartus.

3 pavirsinis jeruzales tv 2 priedas 2016

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2015 metų duomenys

2015 metais tyrimai buvo atlikti Tymo ir Rokantiškių tvenkiniuose. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – tvenkiniuose nerasta taršos, kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus:

 1. Vertinant pagal specifinius ir bendruosius cheminius komponentus bei rodiklius, išskyrus ištirpusio vandenyje deguonies kiekį, visuose 2015 metais imtuose vandens bandiniuose nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus, net jei juos priimti pagal griežtesnes lašišiniams vandens telkiniams ribines vertes.
 2. Bandinių ėmimo metu visų tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas):

 1. Vertinant pagal gautus dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus apie 1,5 karto viršijo arsenas (As) ir manganas (Mn) dugno nuosėdų bandinyje, kuris buvo paimtas Rokantiškių tvenkinyje (vieta R4), o nuosėdų bandinyje, paimtame Tymo tvenkinyje (vieta TM5), chromo (Cr) kiekis apie 1,7 karto viršijo didžiausią leistiną koncentraciją (DLK) pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos dirvožemyje”.
 2. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su mikroelementų kiekiu, kuris nustatytas Neries baseino dugno nuosėdose, ir kurį galima priimti kaip foninę vertę, daugiausia mikroelementų viršijančių fonines vertes fiksuota bandinyje, kuris paimtas Rokantiškių tvenkinyje (vieta R4).
 3. Labai daug naftos produktų rasta bandinyje, kuris buvo paimtas iš Rokantiškių tvenkinio dugno (vieta R4), kur ribinė vertė buvo viršyta 70 kartų.

pavirsinis tymo tv 2 priedas 2015

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

pavirsinis rokantiskiu tv 2 priedas 2015

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

 

2014 metų duomenys

2014 metais tyrimai buvo atlikti Baltupių ir Buivydiškių tvenkiniuose. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti vasaros, rudens ir žiemos sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos  laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais Baltupių tv. švinas (Pb) ribines vertes viršijo – 1,8 k., cinkas (Zn) – 1,3 k., gyvsidabris (Hg) – 1,5 k.
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis Baltupių tv. koncentracijos viršijo: 1,3 k. arsenas (As), 1,2 k. varis (Cu), 2,1 k., molibdenas (Mo), 5,5 k. švinas (Pb), 1,9 k. cinkas (Zn); Buivydiškių tv. viršijo 1,4 k. molibdenas (Mo).
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

Tvenk_monit_14

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

2012 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Tvenkinių vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename nerasta taršos, kuri viršytų cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos ar nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Tiruose tvenkiniuose nerasta bendro azoto ir fosforo kiekio, kuris viršytų didžiausią leistiną koncentraciją, ją vertinant pagal nuotekų tvarkymo reikalavimus.
 2. Vertinant pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą – Jeruzalės tvenkinyje didžiausią leistiną koncentraciją viršijo nitritai (iki 1,3 karto DLK).

Dugno nuosėdų tyrimai

Cheminių elementų koncentracijos yra panašios arba mažesnės už medianinį mikroelementų kiekį, kuris nustatytas Neries dugno nuosėdose, kurį galima priimti kaip foninę. Pagal daugiausia parametrų foninės vertės viršijamos Rokantiškių tvenkinio dugno nuosėdose. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, tvenkinių dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos.

 1. Pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus Grigiškių ir Baltupių, Tymo kvartalo tvenkinių dugno nuosėdose didžiausią leidžiamą koncentraciją viršijo cinkas (Zn) (iki 1,5 karto) ir kiti sunkieji metalai.
 2. Jeruzalės ir Rokantiškių, Tymo kvartalo tvenkinių dugno nuosėdose rasta naftos produktų iki 8,2 karto daugiau nei limituojama pagal Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus.
 3. Pagal bendrą naftos produktų kiekį, kiti tvenkiniai yra švarūs.

Atsisiust Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai (0,2 MB).

Tvenkiniai_2012

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (1,7 MB)