Tvenkiniai

Žinomiausi Vilniaus miesto tvenkiniai yra Baltupių, Buivydiškių, Jeruzalės, Grigiškių ir Rokantiškių (N. Vilnios). Vilniaus miesto savivaldybės monitoringas tvenkiniuose buvo pradėtas 2012 metais.

Atsisiust Vilniaus miesto tvenkinių žemėlapis (2,7 MB)

2012 m. atliktais tvenkinių žvalgomaisiais tyrimais buvo rasta tarša Jeruzalės ežerėlyje. Siekiant sumažinti užterštumą cheminėmis medžiagomis buvo inicijuotas Jeruzalės ežerėlio išvalymo projektas.

 Atsisiųsti prezentaciją (5 MB)

Tvenkinių vandens kokybė 2018 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2017 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2016 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2015 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2014 metais

Tvenkinių vandens kokybė 2012 metais

2018 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Dugno nuosėdų tyrimai

2017 metų duomenys

2017 metais paviršinio vandens ir jo dugno nuosėdų tyrimai atlikti Baltupių ir Buivydiškių I tvenkiniuose, bandiniai paimti rudens polaidžio laikotarpyje.

Vandens kokybės tyrimai

 1. Vertinant pagal bendruosius cheminius ir specifinius rodiklius visuose upių monitoringo postuose vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename paimtame bandinyje nerasta taršos kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus ar Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše pateiktas ribines vertes.
 2. Vertinant pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo rodiklių vertes, Buivydiškių I tvenkinio būklę galima priskirti gerai ekologinio potencialo klasei, o Baltupių tvenkinio būklę – vidutinio ekologinio potencialo klasei.
 3. Bandinių ėmimo metu vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 4. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų (benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių) kiekio reikšmės vandens bandiniuose yra mažesnės už normatyvines reikšmes, kurios pateiktos Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Dugno nuosėdų tyrimai

 1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 60:2015 “Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje” vertinimo kriterijus nei vienas tvenkinių dugno nuosėdų cheminis komponentas neviršijo patikslintų ribinių verčių.
 2. Vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, ribinę vertę Baltupių tvenkinyje Cinko (Zn) koncentracija viršijo apie 2,1 karto.
 3. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su Neries baseino dugno nuosėdų foninėmis vertėmis, daugiausia (71,4 %) mikroelementų, viršijančių nustatytas fonines vertes, fiksuota bandinyje, kuris paimtas Baltupių tvenkinyje (BA3). Buivydiškių I (BUI3) tvenkinyje tik arseno (As) kiekis yra didesnis už foninį.
 4. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, visų tirtų vandens telkinių dugno nuosėdų taršos laipsnis leistinas (nepavojingas).
 5. Tvenkiniuose imtuose dugno nuosėdų bandiniuose naftos produktų nerasta.

Pavirsinis_tvenkiniai_map_2017

 

2016 metų duomenys

2016 metais tyrimai buvo atlikti Jeruzalės tvenkinyje. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – tvenkinyje nerasta taršos, kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Vertinant pagal specifinius ir bendruosius cheminius komponentus bei rodiklius, išskyrus ištirpusio vandenyje deguonies kiekį, visuose 2016 metais imtuose vandens bandiniuose nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus, net jei juos priimti pagal griežtesnes lašišiniams vandens telkiniams ribines vertes.
 2. Bandinių ėmimo metu visų tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant pagal gautus dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus apie 2,6 karto viršijo alavas (Sn) dugno nuosėdų bandinyje, kuris buvo paimtas Jeruzalės tvenkinyje (vieta J3).
 2. Taip pat rastas padidėjęs švino (Pb) kiekis, tačiau ribinių verčių neviršijo.
 3. Daug naftos produktų rasta bandinyje, kuris buvo paimtas iš Jeruzalės tvenkinio dugno (vieta J3), kur ribinė vertė buvo viršyta 6 kartus.

3 pavirsinis jeruzales tv 2 priedas 2016

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

2015 metų duomenys

2015 metais tyrimai buvo atlikti Tymo ir Rokantiškių tvenkiniuose. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – tvenkiniuose nerasta taršos, kuri viršytų Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus:

 1. Vertinant pagal specifinius ir bendruosius cheminius komponentus bei rodiklius, išskyrus ištirpusio vandenyje deguonies kiekį, visuose 2015 metais imtuose vandens bandiniuose nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus, net jei juos priimti pagal griežtesnes lašišiniams vandens telkiniams ribines vertes.
 2. Bandinių ėmimo metu visų tvenkinių vandens paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Visuose paimtuose vandens bandiniuose aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekio reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos – laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas):

 1. Vertinant pagal gautus dugno nuosėdų cheminių tyrimų rezultatus apie 1,5 karto viršijo arsenas (As) ir manganas (Mn) dugno nuosėdų bandinyje, kuris buvo paimtas Rokantiškių tvenkinyje (vieta R4), o nuosėdų bandinyje, paimtame Tymo tvenkinyje (vieta TM5), chromo (Cr) kiekis apie 1,7 karto viršijo didžiausią leistiną koncentraciją (DLK) pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos dirvožemyje”.
 2. Lyginant vandens telkinių dugno nuosėdų tyrimų rezultatus su mikroelementų kiekiu, kuris nustatytas Neries baseino dugno nuosėdose, ir kurį galima priimti kaip foninę vertę, daugiausia mikroelementų viršijančių fonines vertes fiksuota bandinyje, kuris paimtas Rokantiškių tvenkinyje (vieta R4).
 3. Labai daug naftos produktų rasta bandinyje, kuris buvo paimtas iš Rokantiškių tvenkinio dugno (vieta R4), kur ribinė vertė buvo viršyta 70 kartų.

pavirsinis tymo tv 2 priedas 2015

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

pavirsinis rokantiskiu tv 2 priedas 2015

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

2014 metų duomenys

2014 metais tyrimai buvo atlikti Baltupių ir Buivydiškių tvenkiniuose. Paviršinio vandens tyrimai buvo atlikti vasaros, rudens ir žiemos sezono metu. Dugno nuosėdos – vieną kartą per metus.

Vandens kokybės tyrimai

Paviršinio vandens kokybė buvo pakankamai gera – ežere nerasta taršos, kuri viršytų nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Nerasta tokių koncentracijų ar reikšmių, kurios viršytų aplinkos apsaugos reikalavimus pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą.
 2. Paviršiuje nepastebėta jokių naftos produktų plėvelės pėdsakų.
 3. Aromatinių angliavandenilių ir naftos produktų kiekių reikšmės yra mažesnės už nustatymo metodų tikslumo ribas.

Dugno nuosėdų tyrimai

Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos  laipsnis sunkiaisiais metalais leistinas (nepavojingas).

 1. Vertinant dugno nuosėdų rezultatus su cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais Baltupių tv. švinas (Pb) ribines vertes viršijo – 1,8 k., cinkas (Zn) – 1,3 k., gyvsidabris (Hg) – 1,5 k.
 2. Lyginant dugno nuosėdų tyrimus su Neries upės foninėmis vertėmis Baltupių tv. koncentracijos viršijo: 1,3 k. arsenas (As), 1,2 k. varis (Cu), 2,1 k., molibdenas (Mo), 5,5 k. švinas (Pb), 1,9 k. cinkas (Zn); Buivydiškių tv. viršijo 1,4 k. molibdenas (Mo).
 3. Dugno nuosėdose naftos produktų nenustatyta.

Tvenk_monit_14

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (0,4 MB)

2012 metų duomenys

Vandens kokybės tyrimai

Tvenkinių vandens kokybė buvo pakankamai gera – nei viename nerasta taršos, kuri viršytų cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos ar nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 1. Tiruose tvenkiniuose nerasta bendro azoto ir fosforo kiekio, kuris viršytų didžiausią leistiną koncentraciją, ją vertinant pagal nuotekų tvarkymo reikalavimus.
 2. Vertinant pagal paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimų aprašą – Jeruzalės tvenkinyje didžiausią leistiną koncentraciją viršijo nitritai (iki 1,3 karto DLK).

Dugno nuosėdų tyrimai

Cheminių elementų koncentracijos yra panašios arba mažesnės už medianinį mikroelementų kiekį, kuris nustatytas Neries dugno nuosėdose, kurį galima priimti kaip foninę. Pagal daugiausia parametrų foninės vertės viršijamos Rokantiškių tvenkinio dugno nuosėdose. Vertinant pagal suminio užterštumo rodiklį, tvenkinių dugno nuosėdos sunkiaisiais metalais nėra labai užterštos.

 1. Pagal cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus Grigiškių ir Baltupių, Tymo kvartalo tvenkinių dugno nuosėdose didžiausią leidžiamą koncentraciją viršijo cinkas (Zn) (iki 1,5 karto) ir kiti sunkieji metalai.
 2. Jeruzalės ir Rokantiškių, Tymo kvartalo tvenkinių dugno nuosėdose rasta naftos produktų iki 8,2 karto daugiau nei limituojama pagal Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus.
 3. Pagal bendrą naftos produktų kiekį, kiti tvenkiniai yra švarūs.

Atsisiust Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai (0,2 MB).

Tvenkiniai_2012

Atsisiust  Atsisiųsti žemėlapį (1,7 MB)