Europos Sąjungos finansuojami projektai

2004 metų gegužės 1 dieną, Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga – tai Europos šalių sąjunga, į kurią susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir gerovę. Šalys narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad visoms šalims rūpimi klausimai būtų sprendžiami demokratiškai.

Europos integracijos idėją pirmasis iškėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras R. Šumanas 1950 m. Pirmasis Europos Sąjungos šešetukas buvo sukurtas 1951 m., kai buvo pasirašyta sutartis dėl Europos susijungimo. Pirmosios sąjungos šalys: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą atsivėrė efektyvus būdas gerinti savo socialinę, ekonominę ir kt. padėtį naudojantis Europos sąjungos teikiama parama.

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti priartėti prie ES vidurkio ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.

Viena iš Europos sąjungos remiamų sričių yra ir aplinkosauga. Remiami stambūs projektai, kurie regione padėtų  išspręsti opiausias gamtosaugines problemas. Verta pažymėti, jog kartais Europos sąjungos parama, nors ir nėra tiesiogiai skiriama aplinkosaugai, prie jos prisideda. Visų pirma reikėtų paminėti paramą transporto sektoriui. Ši parama padeda spręsti transporto grūsčių problemą, tad ženkliai prisideda prie oro taršos mažinimo. Visgi nepaisant netiesioginės įtakos aplinkosaugai finansuojant transporto sektorių, Vilniaus mieste vykdomi ir aplinkosauginiai projektai, kuriuos dalinai finansuoja Europos sąjunga. Vieni didžiausių ir svarbiausių projektų yra:

Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Bendras projekto tikslas – sukurti gamtosauginiu požiūriu ir ekonominiu požiūriu darnią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus.
Fiziniai tikslai:

  • Įrengti pilnai nacionalinį ir ES reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną Kazokiškių seniūnijoje;
  • Uždaryti ir sutvarkyti 126 veikiančius, reikalavimų neatitinkančius šiukšlynus ir sąvartynus, taip sumažinant požeminių ir paviršinių vandenų taršą;
  • Taikyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir apskrityje įtvirtina: „teršėjas moka“ principą;
  • Įrengti 13 atliekų priėmimo aikštelių, kuriose galėtų būti šalinamos stambiagabaritės ir pavojingos atliekos bei antrinės žaliavos ir pan.;
  • Savivaldybėse, kuriose neteikiamos komunalinių atliekų surinkimo paslaugos, pastatyti 100 konteinerinių aikštelių, kurios pakeistų šiukšlynus ir sąvartynus, ir kuriose būtų šalinamos mišrios atliekos arba antrinės žaliavos;
  • Iki 2010 m. sumažinti reikalavimus neatitinkančių šiukšlynų ir sąvartynų skaičių apskrityje nuo 126 iki 1 regioninio sąvartyno, kuris atitiktų ES reikalavimus;
  • Užtikrinti, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) generuotų pakankamai pajamų eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudoms padengti.

Detalesnė informacija:
http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/aplinkos_apsaugos_projektai/?id=57

Neries baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miestas ir rajonas);

Ši projektu grupė apima investicijas į vandens tiekimo, vandens valymo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 5 gyvenvietėse, priklausančiose dviems Neries upės baseine esančioms savivaldybėms. Investicijos turės tiesioginį poveikį apie 13 332 gyventojų Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse.

Detalesnė informacija: 
http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/aplinkos_apsaugos_projektai/?id=77

Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra;

Projekto tikslai: Apie 73 km. 200-1000 mm diametro vamzdyno perklojimas. Daugeliu atvejų vamzdynai buvo perkloti naudojant cementinį skiedinį ir taikant metodus pagal vamzdžių būklę. Planuotas apie 7 km. vamzdyno pakeitimas techniniuose koridoriuose. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išplėtimas siekiant aptarnauti atokesnes Gineitiškių, Trakų Vokės, Tarandės, Bajorų, Balsių, Kairėnų, Naujosios Vilnios ir Riešės teritorijas. 11 siurblinių atnaujinimas Vilniaus mieste pakeičiant nusidėvėjusius ir neefektyvius siurblius, pasenusios valdymo įrangos pakeitimas ir siurblinių struktūrų funkcinis remontas, o taip pat 1 apgriuvusios siurblinės rekonstrukcija. 29 km. nuotėkų vamzdžių ir 6 km. nuotėkų siurbimo vamzdyno atnaujinimas naudojant negriovines technologijas arba pertiesimą.

Detalesnė informacija: 
http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/aplinkos_apsaugos_projektai/?id=64

Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Įgyvendinus šį projektą, Vilniaus apskrityje atliekų tvarkymas bus pertvarkytas tokiu būdu, kad būtų užtikrintas maksimalus atliekų išrūšiavimas jų susidarymo vietoje ir rūšiavimo įrenginiuose (gamykloje), bioskaidžias atliekas apdorojant, išgaunant dujas, antrines žaliavas perdirbant, o likusias po rūšiavimo, netinkamas perdirbti atliekas, turinčias aukštą energetinę vertę panaudojant energijos gamybai sudeginant kogeneracinėje jėgainėje.

Detalesnė informacija:
http://www.vaatc.lt/index.php?id=137

Mindaugo vidurinės mokyklos užterštos teritorijos sutvarkymas;

Vilniaus miesto Mindaugo vidurinė mokyklos teritorijoje 2009 metų pabaigoje atlikus detalius ekogeologinius tyrimus paaiškėjo, kad gruntas šioje teritorijoje užterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais. Kai kurių medžiagų koncentracija viršija ar yra artima leistinoms normoms. Daugiausia gruntas mokyklos teritorijoje užterštas alavu, gyvsidabriu, švinu. 
Projekto tikslas:
Išvalyti praeityje užterštą Mindaugo vidurinės mokyklos teritoriją Vilniaus mieste, tarp A.Vivulskio, Mindaugo, T.Ševčenkos ir Algirdo gatvių.
Siektini rezultatai:
Likviduota cheminė dirvožemio tarša Mindaugo vidurinės mokyklos teritorijoje (0,86 ha).

Detalesnė informacija:
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/statistikaonline/igyvproj?pro_id=20167