Europos Sąjungos finansuojami projektai

2004 metų gegužės 1 dieną, Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga – tai Europos šalių sąjunga, į kurią susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir gerovę. Šalys narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad visoms šalims rūpimi klausimai būtų sprendžiami demokratiškai.

Europos integracijos idėją pirmasis iškėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras R. Šumanas 1950 m. Pirmasis Europos Sąjungos šešetukas buvo sukurtas 1951 m., kai buvo pasirašyta sutartis dėl Europos susijungimo. Pirmosios sąjungos šalys: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą atsivėrė efektyvus būdas gerinti savo socialinę, ekonominę ir kt. padėtį naudojantis Europos sąjungos teikiama parama.

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti priartėti prie ES vidurkio ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.

Viena iš Europos sąjungos remiamų sričių yra ir aplinkosauga. Remiami stambūs projektai, kurie regione padėtų  išspręsti opiausias gamtosaugines problemas. Verta pažymėti, jog kartais Europos sąjungos parama, nors ir nėra tiesiogiai skiriama aplinkosaugai, prie jos prisideda. Visų pirma reikėtų paminėti paramą transporto sektoriui. Ši parama padeda spręsti transporto grūsčių problemą, tad ženkliai prisideda prie oro taršos mažinimo. Visgi nepaisant netiesioginės įtakos aplinkosaugai finansuojant transporto sektorių, Vilniaus mieste vykdomi ir aplinkosauginiai projektai, kuriuos dalinai finansuoja Europos sąjunga.

Vieni didžiausių ir svarbiausių baigtų įgyvendinti projektų Vilniaus mieste, administruojamų Aplinkos ministerijos, yra:

Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai

Projekto tikslas – pasiekti, kad Bukčių vandentiekio stotyje ruošiamo vandens kokybė, esant maksimaliam debitui, būtų ne blogesnė, negu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir atitiktų šiuos pagrindinių vandens kokybės parametrų dydžius: bendroji geležis – ne daugiau 0,05-0,02 mg/l, amonis – ne daugiau 0,1 mg/l, manganas – ne daugiau 0,01 mg/l, drumstumas – ne daugiau 0,58 mg/l, o vanduo būtų tiekiamas nuolat, be sutrikimų, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB „Skaiteks” užterštos teritorijos sutvarkymas

Projekto tikslas – AB „Skaiteks” vykdžiusi veiklą 1949-2003 m. ir įvairių procesų metu naudojusi naftos produktus, sunkiuosius metalus, užteršė savo teritoriją. 2004 m. įmonei buvo paskelbtas bankrotas ir jo turtas parduotas varžytinėse. Vėliau jokia veikla teritorijoje nebuvo vykdoma. 2011 m. buvo atlikti preliminarūs ir detalūs 5,1067 ha teritorijos ekogeologiniai tyrimai. Nustatyta, kad teritorija užteršta naftos produktais ir sunkiaisiais metalais. Kai kuriose vietose tarša naftos produktai viršijo ribines vertes net iki 141 kartų. Bendras naftos produktais užteršto grunto plotas – 12878 m2, o tūris – 25391 m3. Sunkiaisais metalais užteršta 845,5 m3. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada buvo reikalinga atlikti užterštos teritorijos tvarkymo darbus. Projekto metu remiantis ekogeologiniais tyrimais buvo parengtas techninis projektas ir išvalyta užteršta teritorija.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą atnaujinimą (modernizavimą) ir racionalų energijos išteklių vartojimą; taip pat 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste

Projekto tikslas – centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas Naujosios Vilnios-Kairėnų, Antavilių, Daniliškių, Pavilnio, Šeškinės SB, Jurgino SB, Gineitiškių, Trakų Vokės gyventojams. Šių teritorijų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, negalima užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įgyvendinant projektą, numatyta minėtose teritorijose nutiesti 32,9 km naujų vandentiekio ir 49,8 km naujų nuotekų tinklų. Prie NT bus naujai prijungtas 2.811 gyventojas, prie VT – 1.656 gyventojas.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas

Projekto tikslas – siekiant pagerinti biologinės įvairovės būklę Lietuvoje 2007 m. spalio 4 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391) buvo patvirtinta Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programa, skirta Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti šioje programoje nustatytus uždavinius Aplinkos ministerija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba 2009-2012 m. vykdė projektą „Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti 153 apsaugos veiksmų planai 25-ioms saugomoms rūšims ir 130 gausumo reguliavimo planai 7-ioms invazinėms rūšims. Siekiant planuose numatytų tikslų, projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausumo reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ vykdymo metu numatoma įgyvendinti įvairias apsaugos priemones 3 vabzdžių, 2 žuvų, 3 žinduolių, 10 paukščių, 5 augalų saugomoms ar retoms rūšims ir gausos reguliavimo priemones 1 vėžiagyvių, 1 žuvų, 2 žinduolių ir 3 augalų invazinėms rūšims. Buveinių tvarkymas prisidės prie saugomų ir retų rūšių būklės pagerinimo ir pristabdys invazinių rūšių plitimą mūsų šalyje.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose, taip pat pasirengiant analogiškų priemonių įgyvendinimui ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis ateityje. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas kartu su vidaus ekspozicijomis, Žagarės regioninio parko lankytojų centrą įrengiant kartu su gamtos mokykla, lauko informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas, paveldo objektų tvarkymas, „Natura 2000” teritorijų tvarkymas.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Projekto tikslas – Lietuvoje praktiškai nėra išvystytos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemos. Europos Sąjunga yra nustačiusi užduotis atliekų tvarkymo srityje, kurias privaloma vykdyti. Šios užduotys yra perkeltos į Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame taip pat nustatyta savivaldybių atasakomybė reglamentuoti, sukurti ir administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Biologiškai skaidžių atliekų iš komunalinių atliekų srauto atskyrimo ir tvarkymo pajėgumų plėtra užtikrins ES užduočių įgyvendinimą, kad iki 2013 m. šių atliekų sąvartynuose būtų šalinima 50 proc. mažiau nei 2000 m., sumažins šiltnamio dujų išmetimus ir taip prisidės prie Kioto protokolo bei atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Projekto tikslas – Vilniaus miesto nuotekų valykla veikia nuo 1986 m. Projektuojant valyklą nebuvo sprendžiama, kur dėti susikaupusį dumblą. Naudojant jį tręšimui ir karjerų bei sąvartynų rekultivacijai, dumblo utilizavimo problema nebuvo išspręsta. Plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą didėjo nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kiekis, todėl iškilo poreikis neatidėliotinai diegti modernesnes ir aplinkai palankesnes technologijas, leidžiančias sumažinti dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį. Projekto esmė buvo pastatyti Vilniaus NVĮ teritorijoje regioninius dumblo apdorojimo įrenginius, kuriuose apdorojamas Vilniaus, Elektrėnų, Eišiškių, Trakų, Šalčininkų, Pabradės, Nemenčinės, Rūdiškių, Rudaminos, Jašiūnų, valyklose susidaręs dumblas. Projekto įgyvendinimas leido išspręsti regione susidarančio dumblo apdorojimo ir saugojimo problemą. Įgyvendinus projektą siekiami šie tikslai: nutraukti didelės drėgmės dumblo šalinimą dumblo aikštelėse, nuotekų dumblo šalinimą sąvartyne; įdiegti optimalią nuotekų dumblo tvarkymo schemą, užtikrinančią mažiausią savikainą bei atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams; išgauti energiją iš nuotekų dumblo, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas; užkirsti kelią grunto ir požemio taršai, sumažinti nuotekų dumblo kvapų sklidimą.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje

Projekto tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Vilniaus aglomeracijoje, siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams. Plečiantis Vilniaus miestui iškylo poreikis prijungti naujus rajonus prie centralizuotai tiekiamo geriamo vandens ir nuotekų surinkimo sistemos, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį bei gyvenimo kokybę. Įgyvendinus projektą, planuojama prijungti prie naujai įrengtų nuotekų tinklų 2.166 gyventojus, prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų 1.012 gyventojus.

Detalesnė informacija: Įgyvendintas projektas – ES parama LT

Su kitais Europos Sąjungos finansuotais ir finansuojamais projektais galima susipažinti – Įgyvendinami projektai – ES parama LT