Oro užterštumo normos

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos oro užterštumo normos:

Teršalas Vidurkinimo laikas Ribinė vertė
Sieros dioksidas
SO2
1 valanda 350 (24 k.) μg/m³
24 valanda 150 (3 k.) μg/m³
1 metai 20 μg/m³
Pavojaus slenkstis 500 μg/m³
Azoto dioksidas
NO2
1 valanda 200 (18 k.) μg/m³
24 valanda 40 μg/m³
Pavojaus slenkstis 400 μg/m³
Azoto oksidai
NOx
1 metai 30 μg/m³
Kietosios dalelės
KD10
1 valanda 50 μg/m³
1 metai 40 (35 k.) μg/m³
Smulkiosios kietosios dalelės
KD2.5
1 metai 20 μg/m³
Anglies monoksidas CO 8 valandos 10 mg/m³
Ozonas
O3
Informavimo slenkstis 500 μg/m³
Pavojaus slenkstis 240 μg/m³
Švinas 1 metai 0,5 μg/m³
Benzenas 1 metai 5 μg/m³

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus.

Siektinos užterštumo vertės pateikiamos žemiau:

Teršalas

Vidurkinimo laikas

Siektina vertė

O3 1 metai 120 (25 d.)
Arsenas 1 metai 6 ng/m³
Kadmis 1 metai 5 ng/m³
Nikelis 1 metai 20 ng/m³
Benzo(a)pirenas 1 metai 1 ng/m³

Paaiškinimai

Teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui.

Ribinė užterštumo vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Siektina užterštumo vertė – aplinkos oro užterštumo lygis, kuris nustatomas siekiant išvengti didesnio ilgalaikio kenksmingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai ir kuris turi būti pasiektas per nustatytą laiką.

Pavojaus slenkstis – aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus kyla pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai net dėl trumpalaikio poveikio ir kuriam esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių.