Dirvožemis / Bendroji dalis

Svarbiausias savivaldybės dirvožemio ir dangų monitoringo tikslas – užtikrinti gyventojų gyvenamosios, visuomeninės ir rekreacinės aplinkos dangų kokybę, gerinti ją ir minimizuoti jos poveikį miesto gyventojų sveikatai pavojingai užterštose teritorijose.

Vilniaus dirvožemio ir dangų kokybė ir jos kaita yra stebima pasitelkus miesto gyvenamųjų, visuomeninių ir rekreacinių teritorijų specialius tyrimus ir tyrimus uždarytų Fabijoniškių, Lentvario, Mickūnų ir Polocko sąvartynų apylinkėse, siekiant informuoti gyventojus apie pavojingą aplinką ir sukurti bei pasiūlyti priemones jų savisaugai ir aplinkos gerinimui.

Dirvožemio ir dangų kokybė ir jos kaita tiriama vertinant cheminių, fizikinių ar mikrobinių rodiklių verčių kaitą laiko bėgyje. Nustatytųjų verčių reikšmės kaitos analizei gali būti įvertintos, palyginus jas su Lietuvos higienos normose ar kitose normatyviniuose aktuose teikiamu jam didžiausiu cheminės medžiagos kiekiu ar kitomis normuojamomis vertėmis.

Išrašai iš HN 60:2004:…..fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys dirvožemio išteklius, privalo neteršti dirvožemio buities, gamybos ir kitomis atliekomis, pavojingomis žmonių sveikatai ir aplinkai cheminėmis medžiagomis, išsaugoti ir didinti dirvožemio derlingumą … vykdant statybos ir kitus darbus, susijusius su dirvožemio žalojimu, pažeistus dirvožemius būtina rekultivuoti ….juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisėta veikla užteršę ar kitaip padarę žalą dirvožemiui, privalo ją atlyginti, išvalyti užterštą dirvožemį ir atkurti dirvožemio derlingumą teisės aktų nustatyta tvarka.

Kviečiame susipažinti su  Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų monitoringo ataskaitomis.

Buvusių sąvartynų vietų, kuriose vykdomas stebėjimas  2010 m. duomenys:
– Fabijoniškių sąvartynas – Mickūnų sąvartynas – Polocko sąvartynas – Lentvario sąvartynas