Tyliosios zonos

Vilniaus aglomeracijos tylių zonų triukšmo stebėsena ir vertinimas:

2018 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas

2016 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas

2015 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas

2014 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas

2013 m. tyliųjų zonų triukšmo vertinimas

_________________________________________________

Vilniuje miesto savivaldybės taryba patvirtino septynias tyliąsias zonas, kurių teritorijos ramybės netrikdys transporto, pramonės ar lankytojų keliamas triukšmas.

Sostinėje nustatytos Gulbinų ir Tapelių tyliosios gamtos zonos bei Viršuliškių, Karoliniškių, Baltupių, Fabijoniškių, Ozo tyliosios viešosios zonos.

Papildomai, siekiant apsaugoti tyliąsias zonas nuo viršnorminio triukšmo lygio įsteigtos buferinės prevencinės juostos.

Išsamesnė informacija pateikta juridinių aktų skiltyje.

Teigiamos pasekmės:

  • bus sukurti Vilniaus aglomeracijos aplinkos triukšmo nustatymo, prevencijos ir valdymo sistemų pagrindai, įdiegtos triukšmo prevencijos priemonės, administruojant miesto užstatymą, organizuojant transportą,  daugelyje triukšmui jautrių vietų įsteigus tyliąsias zonos, informacija apie triukšmo lygius, jo valdymo priemones taps prieinamesnės visuomenei;
  • sukurtos miesto gyventojams ir svečiams akustinio komforto teritorijos viešosiose,  gamtinėse ir gyvenamosiose erdvėse;
  • triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės padės spręsti įvairias kitas su triukšmu susijusias problemas;
  • siekiama miesto gyventojams išsaugoti natūralias gamtines aplinkos teritorijas, kuriose būtų garantuotas aukštas akustinis komfortas visą parą;
  • nustatyti Reglamentai padės operatyviau  įgyvendinti  zonų steigimo ir įgyvendinimo sąlygas, triukšmo prevencijos zonose administravimo tvarką.

Tylioji aglomeracijos zona

Siekdama akustinio komforto, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tyliosios aglomeracijos zonos ribose nakties laikotarpiui nustato  galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei nustatytos Lietuvos Respublikos vidutines  metines nakties triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje aglomeracijos zonoje ir jos prevencijos juostoje statyba bei kiti aplinkos pertvarkymai vykdomi, įvertinus, ar nauji objektai nesukels nustatytų triukšmo lygio ribų viršijimo, ribojamas motorinių transporto priemonių eismas ar jų greitis, triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliosios aglomeracijos zonos steigiamos gyventojų iniciatyva, tai yra, pagal teritorijų bendruomenės ar kelių namų bendrijų prašymą. Tyliosios aglomeracijos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha.

Vilniaus miesto gyventojai kviečiami (esant poreikiui) teikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai siūlymus dėl tyliųjų aglomeracijos zonų steigimo.

Tylioji aglomeracijos zona negali patekti į triukšmo prevencijos zonos ribas. Pasitikrinti akustinę situaciją galite pasinaudoję interaktyviais triukšmo duomenų žemėlapiais.

Juridiniai tyliųjų zonų bei triukšmo rodiklių aktai pateikti juridinių aktų skiltyje.

Pasiūlymus ir pastabas, prašome siųsti žemiau nurodytais kontaktais (pasiūlymų ir pastabų siuntimo terminas nėra ribojimas):

Aplinkos apsaugos poskyrio vedėja  rasa.lozoraitiene@vilnius.lt

ir /arba

SĮ „Vilniaus planas” kontaktais info@vplanas.lt

Tylioji viešoji zona

Tai rekreacinės ir socialinės-kultūrinės paskirties teritorijos, visų pirma miesto parkai ir rekreacinės zonos, netrikdomos transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos trumpalaikiam poilsiui, rekreacijai, socialinei kultūrinei veiklai, bendravimui. Siekdama didesnio akustinio komforto tyliosios viešosios zonos ribose dienos ir vakaro laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei nustatytos Lietuvos Respublikos vidutinės metinės dienos ir vakaro triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje viešojoje ir jos buferinėje prevencijos zonose ribojama statyba bei kiti radikalūs aplinkos pertvarkymai, sukelsiantys zonoje nustatytų triukšmo lygio ribų viršijimą (išskyrus rekreacinio pobūdžio (objektų) statybą), ribojamas motorinių transporto priemonių eismas (tik aptarnaujantis transportas), triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliojoje viešojoje zonoje pageidautina sukurti ir palaikyti triukšmo nekeliančią rekreacijos infrastruktūrą (vaikščiojimo ir bėgimo takeliai, suoliukai, pavėsinės, fizinės mankštos aikštelės). Tyliosios viešosios zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha.

Siekdama sukurti akustinio komforto sąlygas gyventojams, Savivaldybės taryba tyliajai aglomeracijos zonai nustato šiuos kontroliuojamus rodiklius:

1. ribinį vidutinį metinį dienos aplinkos triukšmo lygį Ldienos < 56 dBA;
2. ribinį vidutinį metinį vakaro aplinkos triukšmo lygį Lvakaro < 56 dBA;
3. triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius dienos ir vakaro metu neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.

Papildomai siekiant apsaugyti tyliąsias zonas aplink jas bus steigiamos buferinės prevencijos juostos.

Tylioji gamtos zona

Tai natūralios gamtinės aplinkos, aukšto akustinio komforto teritorijos, tinkamos trumpalaikiam, neaktyviam  gyventojų poilsiui gamtoje. Jomis gali būti dideli miesto miškų, parkų masyvai, netrikdomi transporto, kitų nenatūralių triukšmo šaltinių triukšmo. Jose ribotinas ir aktyvus gyventojų poilsis naudojant motorines ar kitokias triukšmingas poilsio priemones. Siekdama didesnio akustinio komforto tyliosios gamtos zonos ribose, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustato  galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei vidutines triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje gamtos ir jos prevencijos zonose ribojama statyba bei kiti radikalūs aplinkos pertvarkymai (išskyrus rekreacinio pobūdžio (objektų) statybą), ribojamas motorinių transporto priemonių eismas (tik aptarnaujantis transportas), triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliojoje gamtos zonoje nestatoma rekreacijos plėtrą skatinančių įrenginių, išskyrus natūralios dangos takų įrengimą,  lankytojų srautą nukreipiančių ženklų įrengimą, medžių genėjimą. Tyliosios gamtos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 80 ha.

Siekdama sukurti akustinio komforto sąlygas gamtinių erdvių lankytojams, Savivaldybės taryba tyliajai gamtos zonai nustato šiuos kontroliuojamus rodiklius:

1. ribinį vidutinį metinį paros aplinkos triukšmo lygį Ldvn < 45 dBA;
2. triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius per parą neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.

Prevencijos juostos

Tyliųjų zonų triukšmo prevencijos juostos (toliau – triukšmo prevencijos juostos) tai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos buferinės teritorijos aplink tyliąsias zonas, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones, siekiant užtikrinti akustinę tyliųjų zonų apsaugą. Strateginiame triukšmo prevencijos žemėlapyje, aplink tyliąsias zonas nustatoma nuo 25 iki 500 metrų pločio buferinė juosta, kuri turi užtikrinti, kad ties tyliųjų zonų ribomis nebūtų viršijamos ribinių triukšmo lygio vertės. Tyliosiose zonose stebima, ar triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 45–60 decibelų ribinę vertę (L dvn ≥ 45 dBA – L dvn ≥ 60 dBA), ir nustatoma, kuriose iš jų būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones. Triukšmo prevencijos juostų ribos tvirtinamos kartu su tyliųjų zonų ribomis ir vaizduojamos strateginiame triukšmo prevencijos žemėlapyje.