Maudyklos

Vilniaus mieste yra stebima maudykų vandens kokybė, siekiant užtikrinti ar vanduo jose yra tinkamas maudytis.

Vilniaus mieste yra išskirtos šios maudyklos: Valakupių I (Neries upė), Valakupių II (Neries upė), Žirmūnų (Neries upė), Salotės ežero, Balsio (kitaip vadinamo Žaliaisiais ežerais), Tapelių ir Balžio (kitaip vadinamo Šilo ežeru), pastarosiose veikia po dvi maudyklas. Nuo 2020 m. mieste pradėjo veikti Gilužio ežero maudyka, 2022 m. įtraukta ir nauja Vokės upės paplūdimio Grigiškėse maudykla, o 2023 m. tyrimai vykdyti ir Dvarčionių ežero maudykloje.

Maudyklų vandens kokybė yra stebima ir vertinama pagal HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”. Maudyklų vandenyje yra stebimi ir vertinami cheminiai – bakteriologiniai rodikliai. Tyrimai yra atliekami maudymosi sezono metu, kas dvi savaites.

2023 m. buvo vykdomi mikrobiologinių parametrų tyrimai 12-koje Vilniaus miesto maudyklų. Skirtingai nuo 2022 m, kuomet tyrimai buvo atliekami Neries upėje (Valakupių I ir II bei Žirmūnų maudyklose), Vokės upėje (ties Grigiškių maudykla), likusios prie 7 ežerų (Balsio (Žaliųjų ežerų), Gelūžės, Salotės bei Bildžių ir Tapelių, turinčiose po 2 maudyklas), papildomai įtrauktas ir Dvarčionyse esantis Dvarčionių ežero paplūdimys.

Tyrimai buvo atliekami šiltuoju metų periodu nuo gegužės 19 d. iki rugsėjo 4 d., o užfiksavus mikrobiologinių parametrų (žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų) higienos normos HN 92:2018 viršijimus, tyrimai buvo pakartojami.

2023 m. vandens kokybės tyrimų metu daugumoje maudyklų higienos normos viršijimų nefiksuota, rezultatai atitiko higienos normos HN 92:2018 keliamus reikalavimus, išskyrus Žirmūnų ir Salotės maudyklas.

2023-06-19 d. Žirmūnų maudyklos mėginiuose žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių kolonijas sudarantys vienetai 100 ml viršijo HN 92:2018 nustatytas normas, atitinkamai 1,5 ir 1,4 karto. 2023-06-22 d. atlikus pakartotinius vandens ėminius, viršijimai fiksuoti tik žarniniais enterokokais (2,2 karto). 2023-06-28 d., pakartotinių tyrimų metu, mikrobiologiniai parametrai jau atitiko higienos normos HN 92:2018 keliamus reikalavimus.

2023-07-31 d. Salotės maudykloje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml neatitiko HN 92:2018 verčių, buvo 1,4 karto didesnės. 2023-08-03 d., pakartotinių tyrimų metu,  mikrobiologiniai parametrai jau atitiko higienos normos keliamus reikalavimus.

2022 m. dešimtyje Vilniaus maudyklų ir toliau buvo tęsiami mikrobiologiniai tyrimai. Į 2022 m. tyrimų apimtis papildomai buvo įtraukta ir nauja Vokės upės paplūdimio Grigiškėse maudykla. Mėginių ėmimo metu buvo nustatomos žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius, kurių reikšmės lyginamos su Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytomis reikšmėmis.

Šiuo periodu tyrimai buvo atliekami Neries upės (Valakupių I ir II bei Žirmūnų) maudyklose, naujai įtrauktos Vokės upės paplūdimio maudykloje Grigiškėse bei prie ežerų esančiose maudyklose: ties Bildžių ir Tapelių ežerais, kuriose buvo tiriama po 2 maudyklas, Balsio (Žaliųjų ežerų), Gelūžės ir Salotės ežeruose – po vieną maudyklą.

Mėginiai imti nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 5 d., dažniausiai kas vieną – dvi savaites, tačiau nustačius mikrobiologinių parametrų padidėjimus, tyrimai buvo kartojami. Tokių atvejų pasitaikė du – Žirmūnų maudykloje ir Vokės upės paplūdimyje Grigiškėse. Žirmūnų maudykloje padidėjimai nustatyti liepos 18 d., kuomet žarninės lazdelės daugiau nei 1,5 karto, o žarniniai enterokokai 1,8 karto viršijo nustatytas ribines vertes. Pakartojus tyrimus liepos 27 d. – viršijimų nerasta. Vokės upės maudykloje Grigiškėse rugpjūčio 2 d. nustatyti daugiau nei 2,4 karto žarninių lazdelių bei 5,1 karto žarninių enterokokų viršijimai. Tyrimai pakartoti po 2 dienų, bet viršijimų jau nebenustatyta – žarninių lazdelių ir enterokokų skaičiai buvo ženkliai sumažėję (atitinkamai 72,7 ksv / 100 ml ir 49 ksv / 100 ml). Kitose maudyklose viršijimų nefiksuota, rezultatai atitiko higienos normos HN 92:2018 keliamus reikalavimus.

Pažymėtina, kad, minėtoje higienos normoje 100 ml vandens, žarninių lazdelių turi būti ne daugiau nei 1000 kolonijas sudarančių vienetų (ksv), o žarninių enterokokų – ne daugiau kaip 100 ksv.

2021 m. Vilniuje buvo ir toliau tiriama 10 miesto maudyklų. Šiltuoju metų periodu, kaip įprasta, vienos – dviejų savaičių periodiškumu, buvo stebimi vandens mikrobiologiniai parametrai. Fiksavus mikrobiologinių parametrų padidėjimus, savaitės bėgyje tyrimai buvo pakartojami. 2021 m. maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo atliekami nuo gegužės mėn. 20 d. iki rugsėjo mėn. 1 d. Atlikti vandens kokybės tyrimų bandiniai parodė, kad praktiškai visi tyrimų rezultatai atitiko higienos normos HN 92:2018 keliamus reikalavimus, išskyrus liepos 2 d. vieną ėminį Bildžio II ežere, kuomet žarniniai enterokokai viršijo 2 kartus ir rugpjūčio 17 d. mėginiuose, paimtuose iš Salotės ežero, kuomet žarninės lazdelės viršijo daugiau kaip 2,4 karto, o žarniniai enterokokai apie 4 kartus higienos normoje nurodytas ribines vertes. Pažymėtina, kad savaitės bėgyje atlikus pakartotinius tyrimus, pakartotinių viršijimų nefiksuota.

2020 m. tyrimai buvo vykdomi nuo gegužės mėn. 25 d. iki rugsėjo mėn. 8 d. Atlikti vandens kokybės tyrimų bandiniai rodo, kad praktiškai visi tyrimų rezultatai atitiko higienos normos HN 92:2018 keliamus reikalavimus, išskyrus birželio 16 d. vieną ėminį iš Neries upės, esančios ties Žirmūnų maudykla, kurioje buvo viršijamas žarninių enterokokų kiekis iki 1,2 karto.

2019 m. tyrimai vykdyti nuo gegužės mėn 21 d. iki rugsėjo mėn. 3 d., 9 maudyklose – keturiuose ežeruose ir vienoje, Neries upėje (Balžio ir Tapelių ežeruose įrengtos dvi maudyklos, po vieną maudyklą – Salotės ir Balsio ežeruose, trys maudyklos Neries upėje – Valakupių I ir II, ir Žirmūnų maudykla). Visi bandiniai atitiko higienos normos keliamus reikalavimus išskyrus birželio 4 d. ėminius Salotės ir Balžio ežeruose, čia buvo viršijami žarninių lazdelių kiekiai.

2016 m. rugpjūčio 19 d.  atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai nustatė, kad Žirmūnų g. 93C maudykloje, Valakupių I ir II paplūdimiuose, Salotės ir Tapelių ežeruose viršytos mikrobiologinių parametrų vertės. Žaliųjų ežerų paplūdimyje ir Baldžio ežere matuoti parametrai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus. Šaltinis: Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

2015 m. liepos 2 d. tyrimų duomenimis, Vilniaus miesto maudyklų vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus. Vandens kokybės tyrimai parodė, kad Vilniaus miesto maudyklų vanduo yra puikios kokybės (tyrimai atlikti šiose Vilniaus mieste esančiose maudynių vietose: Valakupių I ir II paplūdimiuose, Žaliųjų ežerų, Tapelių, Salotės ir Baldžio ežeruose, Žirmūnų g. 93C esančiose maudyklose).

2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus. Tyrimai buvo atlikti Valakupių I ir II paplūdimiuose, Salotės ežere, Žaliuosiuose ežeruose, Tapelių, Baldžio ežeruose, Žirmūnų g. 93C esančiose maudyklose.

2012 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus.

2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus.

Daugiau informacijos apie vandens kokybės stebėseną ir vertinimą skaitykite Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informaciniame puslapyje.

Interaktyvią Vilniaus miestų maudyklų schemą, taip pat, rasite Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informaciniame puslapyje.

Vilniaus miesto maudyklų schema: Maudyklos

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,9 MB)