Uždarytas Polocko sąvartynas

Šiame puslapyje skaitykite:

Švieslentė

Apie uždarytą Polocko sąvartyną

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2023 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2021 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2020 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2019 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2018 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2017 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2016 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2015 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2014 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2012 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2011 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2010 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2010 – 2012 metais

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2004 – 2009 metais

Polocko

 Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,3 MB)

Apie uždarytą Polocko sąvartyną

Polocko sąvartynas yra rytinėje miesto dalyje, šalia S. Batoro gatvės (anksčiau – Polocko g.), Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijoje, Pavilnių regioniniame parke. 300 m į rytus nuo sąvartyno teka Vilnia, kitoje upės pusėje yra nedidelė Pučkorių vandenvietė. Artimiausiose sąvartyno prieigose gyvenamųjų namų nėra. Polocko sąvartynas įkurtas žvyro eksploatavimo karjeruose netrukus po II pasaulinio karo, uždarytas apie 1979 metus, jo plotas – apie 11 ha. Sąvartynas rekultivuotas 1984 metais, jo apie 2,2 ha plote įkurta metalinių garažų aikštelė, po garažais neretai įrengti rūsiai, esama garažų savininkų nedidelių daržų. Sąvartyno šlaitai nesutvarkyti, ypač šiaurės rytinėje dalyje, kur susiformavę labai statūs skardžiai, ilgos nuošliaužos ir griovos, galimos sezoninės filtrato išsrūvos. Vietomis šlaituose tarp į paviršių iškilusių medžių šaknų matomi įvairių metalo dirbinių (skardų, vielų) likučiai.

Uždaryto sąvartyno geologija. Sąvartynas yra Ašmenos aukštumos eroziniame kalvyne, jo paviršiaus altitudės 200 – 210 m. Atliekos suverstos ant ledyno vandens paliktų nuogulų, kurių viršuje slūgso smėlis su žvirgždu ir gargždu, apačioje – labai smulkus molingas smėlis (aleuritas). Šio sluoksnio storis apie 40 m, po kuriuo giliau aptinkamas 10 – 15 m storio priemolio sluoksnis. Po priemoliu slūgso apie 15 m smėlio ir aleurito sluoksnis, kuris yra pirmasis po žemės paviršiumi vandeningasis sluoksnis. Pastarasis aptinkamas apie 60 – 80 m gylyje, tačiau vandens ėmimui netinkamas dėl menko vandens laidumo. Vietos gyventojams geriamasis vanduo atvežamas.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2023 metais

Polocko sąvartyne hidrocheminiai tyrimai buvo atliekami dvejuose postuose, kurie numatyti Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 m. programoje. Monitoringo metu buvo nustatomi sąvartyno vandens/filtrato bendrieji rodikliai, bendra cheminė sudėtis bei mikroelementai vandenyje.  Šalia šių tyrimų buvo atliekami sąvartyno dujų tyrimai, nustatant dujų sudėtį, temperatūrą ir slėgį.

Atsižvelgiant į 2023 m. gautus monitoringo tyrimų rezultatus, darytinos šios išvados:

 • Gręžinyje Nr. 37407 kaupiasi pro sąvartą prasisunkęs kritulių vanduo, todėl jį taip pat reikėtų vertinti kaip sąvartyno filtratą. Vandens lygis gręžinyje Nr. 37407 ataskaitiniu laikotarpiu buvo 0,25 m aukščiau nei daugiametis vidurkis.
 • 2023 m. Polocko sąvartyno filtrate bendroji mineralizacija buvo apie 2215 mg/l, lyginant su ankstesniais metais stebimas padidėjimas. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, gręžinio Nr. 37407 vandenyje, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus uždarytų sąvartynų filtratu, buvo mažiausiai ištirpusių druskų, amonio (NH4) bei organinių medžiagų. Iš visų cheminių komponentų, vertinant pagal D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“, amonis DLK į gamtinę aplinką viršijo apie 16,6 kartų.
 • Paviršinio vandens tyrimai rodo, kad 2023 m. sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje, remiantis permanganato skaičiumi ir ChDS rodikliu, nustatytas didelis organinės medžiagos kiekis, atitinkamai 94 ir 81 mg/l O2. Permanganato skaičiaus ir ChDS rodiklių padidintos vertės galimai yra susijusios su natūraliu organinės medžiagos kiekiu. Vertinant pagal kitus cheminius komponentus, poste 2Pp hidrocheminė situacija ataskaitiniu laikotarpiu buvo santykinai gera.
 • Polocko sąvartyne 2023 metų rugpjūčio 30 d. išmatuota metano dujų koncentracija siekė 8,6 %, tačiau ji buvo trigubai mažesnė nei išmatuota 2021 metais (CH4 – 24,1 %). Polocko sąvartyno dujų diferencinis slėgis buvo nežymiai neigiamas -0,01 mbar. Dėl neigiamo slėgio dujos tyrimų metu neišsiskyrė į atmosferą. Uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų nerasta.

Apibendrinat, galima teigti, kad 2023 m. Polocko sąvartyno požeminio vandens monitoringo tinkle stebima požeminio vandens lygio ir hidrocheminės sudėties kaita nedarė įtakos Vilniaus miesto vandenviečių vandens kokybei.

Plačiau susipažinti su 2023 m. ataskaita.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2021 metais

Polocko sąvartyne vandens / filtrato tyrimai buvo atliekami dvejuose postuose. Tyrimų metu buvo nustatomi hidrocheminiai, cheminės sudėties ir kiti rodikliai, tokie kaip fosforas, fenolio ir organinės medžiagos kiekis bei sunkieji metalai. Abejuose Polocko sąvartyno postuose buvo atliekami ir dujų tyrimai, nustatant dujų sudėtį, temperatūrą, slėgį.

Atsižvelgiant į 2021 m. gautus tyrimų rezultatus, darytinos šios išvados:

 • 2021 metais Polocko sąvartyno gręžinyje Nr. 37407 vandens lygis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 0,85 m aukščiau nei vidutinis anksčiau stebėtas. Poste Nr.2Pp vandens lygis nematuotas, kadangi jis yra paviršinio vandens lygyje.
 • Paviršiniame vandenyje ir filtrate, vertinant pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. D1-230 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“, bendrųjų cheminių komponentų, sunkiųjų metalų ir kitų tirtų rodiklių ribinės vertės nebuvo viršijamos.
 • Postų Nr. 37407 ir Nr.2Pp vandens / filtrato mėginiuose, vertinant pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ nebuvo nustatyta rodiklių, kurie viršytų didžiausias leistinas koncentracijas.
 • Poste Nr. 37407 filtrato tyrimų rezultatus santykinai palyginus (kas nėra visai korektiška) su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, matyti, kad normas viršijo tik amonis (apie 97,4 karto) ir nikelis (apie 1,4 karto).
 • Polocko sąvartyne (postas Nr. 37407) nustatyta pakankamai didelė metano dujų koncentracija – 24,1 %. Poste Nr. 2Pd dujos buvo matuojamos sąvartyno paviršiuje metaliniame garaže, kuriame metano dujų nebuvo rasta.

Apibendrinat, galima teigti, kad 2021 m. Polocko sąvartyno požeminio vandens monitoringo rezultatai neįtakojo Vilniaus mieste esančių vandenviečių vandens kokybės.

Plačiau susižainti su 2021 m. ataskaita.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2020 metais

Polocko sąvartyne 2020 m. gruntinio vandens lygio matavimai, požeminio vandens (ar filtrato) kokybės bei dujų sudėties tyrimai buvo atlikti esamuose dviejuose postuose.

Vertinant 2020 m. tyrimų rezultatus galime daryti šias išvadas:

 • Polocko sąvartynas yra požeminio vandens mitybos srityje, kur vyrauja vertikaliai slūgsanti filtracija, tačiau sąvartyno ekstraktas yra aukščiau nei gruntinis vanduo, todėl tiesiogiai nėra susietas.
 • Polocko sąvartyno filtratas buvo panašiame aukštyje kaip daugiametis vidutinis.
 • Vandens bandinyje, gręžinyje Nr. 37407, bendroji mineralizacija nustatyta apie 2,8 g/l ir ji buvo panaši į ankstesniais metais nustatytas. Vertinant pagal daugumą kitų tirtų cheminių komponentų, šiame gręžinyje esantis vanduo buvo santykinai švarus, lyginant su Fabijoniškių ir Lentvario sąvartynais, tačiau jame taip pat nemažai rasta hidrokarbonato, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos. Iš visų cheminių komponentų tik amonis (apie 23,4 kartus) ir bendrasis azotas (4,4 karto) viršijo DLK į gamtinę aplinką, jeigu vertinti pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą.
 • Polocko sąvartyno atliekų kaupe taip pat vis dar gaminasi nemažas metano dujų kiekis, tačiau jis mažiausiais, lyginant su kitais tirtais sąvartynais, ir jo koncentracija siekė iki 23,8 procentų.

Apibendrinant 2020 m. požeminio vandens monitoringo rezultatus, galime teigti, kad Polocko sąvartyno tinkle stebima požeminio vandens lygio ir hidrocheminės sudėties kaita kol kas esminiai neįtakojo šalia esančių Vilniaus miesto vandenviečių vandens kokybės.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2019 metais

2019 m. buvo iš dalies atnaujinti monitoringo gręžiniai (nudažyti ir ant jų užklijuoti informaciniai lipdukai).

Hidrocheminiai tyrimai atlikti gręžinyje Nr. 37407, kuriame semiamas sąvartyno filtratas, ir paviršinio vandens (postas 2Pp), kuris yra Vilnelės slėnyje.

Gręžinyje kaupiasi pro sąvartą prasisunkęs kritulių vanduo, todėl jį taip pat reikėtų vertinti kaip sąvartyno ekstraktą. Pastarajame tirpalo vidutinis lygis buvo 0,18 m giliau nei vidutinis. Bendroji mineralizacija buvo apie 2,8 g/l. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, šiame gręžinyje esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus uždarytų sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonato, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS. Iš visų cheminių komponentų amonis apie 25 kartus viršijo DLK į gamtinę aplinką, jeigu vertinti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

Paviršinio vandens poste 2Pp tyrimai rodo, kad rasta daug organinės medžiagos (pagal ChDS). Didelė permanganato skaičiaus ir ChDS rodiklių vertė galimai yra susijusi su natūraliu organinės medžiagos kiekiu. Vertinant pagal kitus cheminius komponentus, šio posto hidrocheminė situacija 2019 metais išliko santykinai gera.

Ąąvartyno kaupe vis dar gaminasi metano dujos, kurių koncentracija siekė 1,1–72,3 %. Matavimų metu dujos neišsiskyrė į atmosferą – sąvartų kaupe buvos neigiamas slėgis.

Plačiau 2019 m. ataskaitoje.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2018 metais

Polocko sąvartyne 2018 metais hidrocheminiai tyrimai buvo atlikti dviejuose postuose. Hidrocheminiams tyrimams numatytas gręžinys Nr. 37407, kuriame semiamas sąvartyno filtratas, ir paviršinio vandens (postas 2Pp), kuris yra Vilnelės slėnyje.

Polocko sąvartyne sąvartyno dujų tyrimams įrengtas specialus gręžinys Nr. 37407, kurio filtrinė dalis yra ilga. Pagal monitoringo programą numatytas dar viena vieta Nr. 2Pd, kuriame dujos matuojamos sąvartyno paviršiuje pastatytame metaliniame garaže.

 • Gręžinyje Nr. 37407 ataskaitiniu laikotarpiu pamatuotas tirpalo vidutinis lygis buvo 0,25 m aukščiau nei vidutinis.
 • Gręžinio Nr. 37407, bendroji mineralizacija buvo apie 2,6 g/l. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, šiame gręžinyje esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus uždarytų sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS. Iš visų cheminių komponentų tik amonis apie 24,8 karto viršija DLK į gamtinę aplinką, jeigu vertinti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.
 • Paviršinio vandens poste 2Pp rasta tik daug organinės medžiagos (pagal ChDS). Didelė permanganato skaičiaus ir ChDS rodiklių vertė galimai yra susijusi su natūraliu organinės medžiagos kiekiu. Vertinant pagal kitus cheminius komponentus, hidrocheminė situacija išliko santykinai gera.
 • Sąvartyne pamatuota taip pat pakankamai didelė metano dujų koncentracija, kuri buvo 23,3 %. Polocko sąvartyno dujų diferencinis slėgis dažniausiai būna neutralus, o 2018 metų spalio 15 d. neigiamas ir siekė -0,01 mbar. Dėl tokio neigiamo slėgio dujos tyrimų metu neišsiskyrė į atmosferą. Uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų taip pat nerasta.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2017 metais

2017 metais  Polocko sąvartyne hidrocheminiai tyrimai buvo atlikti dviejuose vietose: gręžinys Nr. 37407, kuriame semiamas sąvartyno filtratas ir paviršinio vandens (2Pp), kuris yra Vilnelės slėnyje. Dujų tyrimai atlikti taip pat dviejuose vietose:  gręžinys Nr. 37407 ir sąvartyno paviršiuje pastatytame metaliniame garaže Nr. 2Pd.

 1. Sąvartyno gręžinyje Nr. 37407 ataskaitiniu laikotarpiu pamatuotas tirpalo vidutinis lygis buvo 0,58 aukščiau nei vidutinis.
 2. Bandinio (Nr. 37407) bendroji mineralizacija – 1,1 g/l. Lyginant su ankstesnių penkerių metų vidurkiu, jame ištirpusių druskų buvo apie 2,1 kartus mažiau.
 3. Gręžinyje (Nr. 37407) esantis vanduo, jei jį lyginti su kitų Vilniaus uždarytų sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonatų (772 mg/l), azoto dioksido (0,887 mg/l), amonio (30,1 mg/l) ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių (8,74 mg/lO2) ir ChDS (36,1 mg/lO2). Iš visų cheminių komponentų tik amonis apie 4,6 kartus viršija DLK į gamtinę aplinką, jeigu vertinti pagal „Nuotekų tvarkymo reglamentą“.
 4. Paviršinio vandens poste 2Pp tyrimai rodo, kad 2017 m. imtame vandens bandinyje rasta tik daugoka organinės medžiagos (pagal ChDS).
 5. 2017 metais Polocko sąvartyne metano dujų koncentracija pakankamai didelė – 23,75 %. Sąvartyno dujų emisija į aplinką buvo neaktyvi – diferencinis sąvartyno dujų slėgis matavimų metu buvo 0,0 mBar. Uždarame metaliniame garaže (Nr. 2Pd) metano dujų ataskaitiniu laikotarpiu nerasta.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2016 metais

 1. Polocko sąvartyno ekstrakte (filtrate) 2016 metais rasta daug hidrokarbonatų, geležies ir mangano, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos, tačiau jų koncentracijos neviršijo Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų. Iš visų cheminių komponentų tik amonis viršijo apie 26 kartus DLK į gamtinę aplinką vertinant pagal Nuotekų reglamentą.
 2. Nuo Polocko sąvartyno sklindančios taršos intensyvėjimo nepastebėta.
 3. Vertinant Polocko sąvartoje įrengto gręžinio Nr. 37407 vandens atskirų cheminių komponentų kaitą laike, hidrocheminė situacija nėra stabiliai nusistovėjusi. Į šį gręžinį renkasi vanduo, kuriame vis dar daug amonio, o taip pat pakankamai daug neoksiduotos organinės medžiagos. Vertinant pagal šių rodiklių santykio (ChDS/PS) vertę, kuri dažniausiai yra >4, taršą organine medžiaga galima vertinti kaip neseną. Poste 2Pp, kuris yra Vilnios slėnyje, telkšančio vandens hidrocheminė situacija taip pat nėra stabiliai nusistovėjusi – jame 2014 metais rasta pakankamai daug chloridų, natrio ir sulfatų.
 4. Polocko sąvartos kaupe esančių dujų koncentracijos procentinė sudėtis 2005-2016 metų laikotarpyje taip pat kito plačiose ribose, tačiau galima įžiūrėti metano koncentracijos mažėjimo tendenciją. Vidutinė metano (CH4) koncentracija Polocko sąvartyno kaupe 2005-2009 metais buvo tik 38,1 %, o 2010-2016 metais – 26,3 %. Anglies dvideginio (CO2) koncentracija taip pat mažėja – monitoringo pirmojoje pusėje buvo 23,8 %, o vėliau 1,2 %. Deguonies (O2) kiekis per visą monitoringo laiką nedaug kito ir buvo 2,6 %. Šio sąvartyno dujos silpnai išsiskiria į atmosferą, slėgis neviršijo 0,16 mBar, jis dažnai buvo neigiamas.

Atsisiust  Uždaryto Polocko sąvartyno monitoringo vietos 2016 m.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2015 metais

 1. Hidrocheminiai tyrimai buvo atliekami 2 postuose, 1 poste – dujų tyrimai.
 2. Vandens bandinyje, pasemtame iš gręžinio Nr. 37407, bendroji mineralizacija ataskaitiniu laikotarpiu buvo apie 3040 mg/l.
 3. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, gręžinyje Nr. 37407 esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS.
 4. Gręžinyje Nr. 37407 amonis viršija apie 31 kartą DLK į gamtinę aplinką vertinant pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą.
 5. Poste 2Pp vandens bandinyje rasta pakankamai daug organinės medžiagos.
 6. Posto 2Pp hidrocheminė situacija išliko santykinai gera, nors pakankamai didelis chloridų, natrio ir kalcio kiekis.
 7. Paviršinio vandens poste 2Pp paimto vandens mėginio tirti hidrocheminiai parametrai nustatytų ribinių verčių neviršijo
 8. Pakankamai didelė metano dujų koncentracija, gręžinyje Nr. 37407 metano kiekis buvo 28,9 %. Sąvartyno dujų emisijos į aplinką neužfiksuojama.

Atsisiust  Uždaryto Polocko sąvartyno monitoringo vietos 2015 m.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2014 metais

 1. Hidrocheminiai tyrimai buvo atliekami 2 postuose, 1 poste – dujų tyrimai.
 2. Vandens bandinyje, pasemtame iš gręžinio Nr. 37407, bendroji mineralizacija ataskaitiniu laikotarpiu buvo apie 2,2 g/l.
 3. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, gręžinyje Nr. 37407 esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS.
 4. Gręžinyje Nr. 37407 amonis viršija apie 24 kartus DLK į gamtinę aplinką vertinant pagal nuotekų tvarkymo reglamentą.
 5. Poste 2Pp vandens bandinyje rasta pakankamai daug organinės medžiagos.
 6. Posto 2Pp hidrocheminė situacija išliko santykinai gera, nors pakankamai didelis chloridų, sulfatų, natrio ir kalcio kiekis rodo, kad jame išsikrauna sąvartos filtratu teršiamas vanduo.
 7. Pakankamai didelė metano dujų koncentracija – 39 %. Sąvartyno dujų emisijos į aplinką neužfiksuojama.

Atsisiust  Uždaryto Polocko sąvartyno monitoringo vietos 2014 m.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2012 metais

 1. Hidrocheminiai tyrimai buvo atliekami 2 postuose, ir 1 poste atlikti dujų tyrimai.
 2. Gręžinyje Nr. 37407 randama, palyginti daug hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS. Bendrasis azotas apie 1,9 karto viršijo DLK į gamtine aplinką, o amonis – vidutiniškai 8,6 kartų viršijo DLK į gamtinę aplinką vertinant pagal nuotekų reglamentą.
 3. Polocko sąvartyno ekstrakte labai daug geležies ir mangano.
 4. Paviršinio vandens poste 2Pp pagal kitus hidrocheminė situacija išliko pakankamai gera.
 5. Nors sąvartyne galimasi metano dujos, tačiau paviršiuje jų neaptikta. Uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų – nerasta.

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2012 m. (0.7 MB)

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2011 metais

Polocko sąvartyne 2011 m. hidrocheminiai tyrimai atlikti dviejuose postuose. Hidrocheminiams tyrimams numatytas gręžinys Nr. 37407, kuriame semiamas sąvartyno filtratas, ir paviršinio vandens (postas 2Pp), kuris yra Vilnelės slėnyje. Gręžinyje Nr. 37407 kaupiasi pro sąvartą prasisunkęs kritulių vanduo, todėl jį reikėtų vertinti kaip sąvartyno ekstraktą. Gręžinyje 2011 metais pamatuotas tirpalo lygis 0,11 m buvo giliau nei aukščiausias anksčiau nustatytas lygis. Vandens bandinyje, pasemtame iš gręžinio Nr. 37407, bendroji mineralizacija 2011 metais buvo vidutiniškai 1,35 g/l. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, šiame gręžinyje esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus sąvartynų filtratu, yra santykinai švarus – jame randama, palyginti, daug tik hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS. Iš visų cheminių komponentų tik bendrasis azotas apie 2,6 karto viršija DLK į gamtine aplinką, o amonis – iki 10,9 kartų daugiau DLK į gamtinę aplinką vertinant pagal nuotekų reglamentą. Polocko sąvartyno ekstrakte labai daug geležies ir mangano. Paviršinio vandens poste 2Pp tyrimai rodo, kad 2011 metais paimtame vandens bandinyje rasta pakankamai daug organinės medžiagos, tačiau, vertinant pagal kitus cheminius komponentus, šio posto hidrocheminė situacija pakankamai gera. Didelis permanganato skaičius ir ChDS yra susiję su natūraliu organinės medžiagos kiekiu.

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2011 m. (0.7 MB)

Polocko sąvartyno dujų tyrimai. Sąvartyno dujų tyrimams buvo įrengtas specialus gręžinys Nr. 37407, kurio yra ilga filtrinė dalis. Pagal monitoringo programą numatytas vienas postas Nr. 2Pd, kuriame dujos buvo matuojamos sąvartyno paviršiuje pastatytame metaliniame garaže. Sąvartyne 2011 m. taip pat pamatuota pakankamai didelė metano dujų koncentracija, kuri vidutiniškai sudarė 30,5 %. Pirmajame pusmetyje matuojant sąvartyno dujas oro slėgis turėjo nežymią kilimo tendenciją, antrajame – oro slėgis buvo santykinai stabilus. Dėl to pirmu atveju diferencinis slėgis buvo neigiamas, o antro matavimo metu nedidelis teigiamas. Dėl tokio slėgio jų emisijos į aplinką neužfiksuota – uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų nerasta. Polocko sąvartyne chlororganinių junginių rasta mažiausiai. Išskyrus vinilo chloridą, kurio koncentracija, palyginus su kitais sąvartynais, yra panaši, kitų hlororganinių junginių rasta tiek, kad jų kiekis tenkina ar nedaug viršija normatyvą HN 35:2002.

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2010 metais

Polocko sąvartyne hidrocheminiai tyrimai buvo atlikti viename poste, filtrato rytimai – viename pošėte, dujų tyrimai – dviejuose postuose.

Eil. Nr.

Postas

Senas Nr.

Objektas

Paskirtis

Žiotys

Gylis

pH

t

1

37407

1Pdf

gręžinys

dujų ir filtrato tyrimams

181,00

10,00

6,74

10,2

2

2Pd

2Pd

statinys

dujų tyrimams

3

2Pp

2Pp

šaltinis

hidrocheminiams tyrimams

6,98

7,3

Gręžinyje Nr. 37407 kaupiasi pro sąvartą prasisunkęs kritulių vanduo, todėl jį reikėtų vertinti kaip sąvartyno ekstraktą. Vandens bandinyje, pasemtame iš gręžinio Nr. 37407, bendroji mineralizacija 2010 metais buvo 1,7 g/l. Vertinant pagal daugumą tirtų cheminių komponentų, šiame gręžinyje esantis vanduo, jei jį taip pat lyginti su kitų Vilniaus sąvartynų filtratu yra santykinai švarus – jame rasta, palyginti, daug tik hidrokarbonatų, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS. Paviršinio vandens poste 2Pp, tyrimai rodo, kad 2010 metais paimtame vandens bandinyje pakankamai daug organinės medžiagos, tačiau, vertinant pagal kitus cheminius komponentus, šio posto hidrocheminė situacija pakankamai gera.

Vertinant pagal bendrosios mineralizacijos rodiklio kaitą, Polocko sąvartyne hidrocheminė situacija pakankamai kaiti ir akivaizdžiai priklauso nuo drėgmės kiekio sąvartoje. Paviršiniame poste 2Pp hidrocheminė situacija 2010 metais išliko pakankamai stabili. Gręžiniuose dideli geležies ir mangano kiekiai.

Polocko sąvartyno dujų tyrimai. Sąvartyno dujų tyrimams buvo įrengtas specialus gręžinys Nr. 37407, kurio yra ilga filtrinė dalis. Pagal monitoringo programą numatytas vienas postas Nr. 2Pd, kuriame dujos buvo matuojamos sąvartyno paviršiuje pastatytame metaliniame garaže. Polocko sąvartyne 2010 metais pamatuota pakankamai didelė metano dujų koncentracija, kuri vidutiniškai sudarė 21 %. Išskyrus nedidelį kiekį vinilo chlorido, palyginus su kitais sąvartynais, kitų chlororganinių junginių nerasta. Šių dujų emisijos į aplinką matavimo metu neužfiksuota – uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų nerasta. 

Postas

CH4, %

CO2, %

O2, %

H2S, ppm

Dujų tempera-tūra, oC

Oro tempera-tūra, oC

Dujų slėgis, mBar

Oro slėgis, kPa

Trichlor-etilenas, mg/m3

Vinilo chloridas mg/m3

Tetrachlor-etilenas mg/m3

Oro temperatūra, oC

Oro slėgis, kPa

37407

21

25

3,6

0

14,3

7

0

100,3

0

0,21

0

-11

101,3

2Pd

0

20,9

0

7

100,3

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2010 m. (0.7 MB)

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2010 – 2012 metais

 1. Ekstrakte (filtrate) rasta daug hidrokarbonatų, geležies ir mangano, kai kurių azoto junginių ir organinės medžiagos pagal permanganato skaičių ir ChDS, tačiau jų koncentracijos neviršijo cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų.
 2. Bendrasis azotas ir amonis 1,9-8,6 kartų viršijo didžiausią leistiną koncentraciją (DLK į gamtinę aplinką) vertinant pagal nuotekų reglamentą.
 3. Sąvartyne hidrocheminė situacija pakankamai kaiti ir priklauso nuo drėgmės kiekio sąvartoje.
 4. Polocko sąvartyno sklindančios taršos intensyvėjimo nepastebėta.
 5. Hidrocheminė situacija sąvartyno kūne buvo apie 2,3 kartus geresnė nei ankstesniais metais.
 6. Nors sąvartyne galimasi metano dujos, tačiau paviršiuje jų neaptikta. Lyginant su ankstesniais metais, sąvartyno kaupe metano dujų koncentracija buvo apie 1,4 karto mažesnė.
 7. Uždarame metaliniame garaže (postas Nr. 2Pd) metano dujų nerasta.
 8. Metano ir anglies dvideginio koncentracija palaipsniui mažėja.

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2012 m. (0.7 MB)

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2011 m. (0.7 MB)

Atsisiust Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens ir jos kokybės kaita 2004 – 2010 m. (0.7 MB)

Aplinkos kokybė ir jos kaita 2004 – 2009 metais

Pateikiami pagrindiniai 2004–2009 metų Vilniaus miesto uždaryto Polocko sąvartyno požeminio vandens kokybės ir jos kaitos vertinimo rezultatai, gauti remiantis Geologijos ir geografijos instituto 2009 m. atliktų darbų ataskaitos „Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų aplinkos monitoringas“ duomenimis ir apibendrinimais.

Požeminio vandens būklė uždaryto Polocko sąvartyno aplinkoje apibūdinama pagal hidrocheminių tyrimų rezultatus iš 2 tyrimų vietų – 1Pdf gręžinio ir 2Pp kūdros, apie kurią pateikiami tik 2007 m. ir 2008 m. duomenys:

Postas

Identifi-kavimo Nr.

Objektas

Tyrimai

Žiotys, m NN

Gylis, m

Filtro gylis (nuo-iki),m

hifrocheminiai

dujų

1Pdf 37407 gręžinys + + 197 10 2,00-8,00
2Pd statinys +
3Pp kūdra + +

Vandens kokybė apibūdinama cheminių ar fizikinių savybių rodiklius gretinant su lietuvos higienos normoje HN 24:2003 teikiamų pavojingų cheminių medžiagų leidžiamomis vertėmis (DLK) arba leidžiamomis analičių vertėmis (LAV). Ataskaitoje „Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų aplinkos monitoringas“ pateiktos ir kituose normatyviniuose dokumentuose nurodytos normuojančios analičių vertės.

Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens kokybė

Ji įvertinta analizuojant 2004-2009 m. bėgyje nustatytas vidurkines cheminių ar fizikinių komponenčių vertes ir lyginant jas sunormuojančiomis vertėmis,pateiktomis HN 24:2003.
Kokybės apibendrinime, siekiant palyginamumo, yra pateikiami tik tie rodikliai, kurių vidurkiai 2004-2009 m. pateikti visose tyrimų vietose. Šias sąlygas tenkina 12 rodiklių:

 • Chloras (Cl),
 • Sulfatai (SO4, grafikuose – SO4),
 • Natris (Na),
 • Savitasis elektrinis laidis (SEL),
 • Nitritai (NO2, grafikuose – NO2),
 • Nitratai (NO3, grafikuose – NO3),
 • Amonis (NH4, grafikuose – NH4),
 • Permanganato indeksas (PI),
 • Fenoliai,
 • Geležis ir jos junginiai (Fe),
 • Manganas ir jo junginiai (Mn),
 • Nikelis ir jo junginiai (Ni).

Pirmieji 4 yra bendrieji, sekantys 5 – biogeniniai, paskutiniai 3 – metalai.

Vidurkinės vandens kokybės pažeidimo koeficientų KVKP vertės uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens tyrimų vietose 2004-2008 metais

Parodyta, kiek kartų yra viršijama rodiklio DLK (arba LAV) arba, jei ji neviršijama, kokią dalį nuo DLK (arba LAV) sudaronustatytoji vertė (kaip arti ji yra prie ribinės reikšmės). Santrumpos: Cl – chloras, SO4 – sulfatai, Na – natris, SEL – savitasis elektrinis laidis, NO2 – nitritai, NO3 – nitratai, NH4 – amonis, PI – permanganato indeksas, Fe – geležis ir jos junginiai, Mn – manganas ir jo junginiai, Ni – nikelis ir jo junginiai.

Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens kokybės kaita

Skaičiuojant vandens kokybės kompleksinius rodiklius, siekiant jų verčių palyginamumo įvairiose tyrimų vietose skirtingais laikotarpiais, paprastai sumuojami tik rodiklių, kurių vidurkiai nustatyti visose tyrimų vietose keturių periodų (2004-2006 m., 2007 m., 2008 m. ir 2009 m.) metu, balai. Kadangi kūdroje 2Pp 2004-2006 m. tirti tik biogeniniai rodikliai, tai dviejų postų vandens kokybės kompleksiniai rodikliai skaičiuoti tik pagal šiuos 5 rodiklius:

 • Nitritai (NO2, grafikuose – NO2),
 • Nitratai (NO3, grafikuose – NO3),
 • Amonis (NH4, grafikuose – NH4),
 • Permanganato indeksas (PI),
 • Fenoliai.

Vandens kokybės kaitai analizuoti kompleksiniai rodikliai skaičiuoti tik atskiroms tyrimų vietoms, nes Polocko sąvartyne tirtas tik vienas gręžinys ir viena kūdra. Buvo skaičiuojami periodų suminiai vidurkiniai vandens kokybės pažeidimo rodikliai RSV.Jie rodo vandens bendrą kokybę ir vaizduojami atitinkamoje diagramoje.

Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens bendros kokybės kaita tyrimų vietose

Apibendrinimas
Pagal keturių periodų duomenis gręžinyje 1Pdf vandens bendra kokybė 2007-2008 m. pablogėjo, lyginant su 2004-2006 m., bet 2009 m. kiek pagerėjo. Kūdroje bendra vandens kokybė gerėjo iki 2008 m., tačiau 2009 m. vėl pablogėjo.

Vandens kokybės monokomponentinių rodiklių dabartinės kaitos tendencijos tirtos, lyginant paskutiniojo periodo (2009 m.) ir ankstesniojo periodo (2004-2008 m.) vidurkius ir skaičiuojant vidurkių kaitos koeficientus Kkvid. Juos galima buvo suskaičiuoti tik tiems rodikliams, kurių vidurkiai buvo nustatyti abiejų periodų metu. Taigi KKvid apskaičiuoti tiems patiems dvylikai rodiklių (4 bendriesiems, 5 biogeniniams ir 3 metalams), kuriems sudarytas vandens kokybės grafikas. Šių rodiklių dabartinės kaitos bendrosios tendencijos vaizduojamos diagramoje.

Uždaryto Polocko sąvartyno aplinkos vandens kokybės monokomponentinių rodiklių 2009 m. pokyčiai

Santrumpos: Cl – chloras, SO4 – sulfatai, Na – natris, SEL – savitasis elektrinis laidis, NO2 – nitritai, NO3 – nitratai, NH4 – amonis, PI – permanganato indeksas, Fe – geležis ir jos junginiai, Mn – manganas ir jo junginiai, Ni – nikelis ir jo junginiai.

Apibendrinimas

Tiek gręžinyje 1Pdf, tiek kūdroje 2Pp sumažėjo sulfatų, fenolių, geležies ir mangano junginių, tačiau išaugo nikelio junginių. Gręžinyje 1Pdf išaugo amonio bei padidėjo savitasis elektros laidis, bet sumažėjo nitratų. Kūdroje 2Pp padidėjo chloro, natrio ir nitritų. Permanganatinio indekso svyravimai nežymūs.