Energijos vartojimo efektyvumą didinanti priemonė – katilų keitimas individualiuose namuose

Paskelbta 2023-10-30

Apie 60 % visos šilumos energijos Lietuvoje suvartojama decentralizuotai. Vis dar didelė dalis gyventojų namų ūkiuose šiluma apsirūpina naudodami senus ir neefektyvius biokuro katilus arba taršius iškastinio kuro įrenginius, kurie stipriai blogina nacionalinius energetikos ir oro taršos rodiklius bei neužtikrina gyventojų efektyvaus patiriamų išlaidų dydžio šildymui.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. spalio 26 d. atnaujino kvietimą (https://www.ena.lt/galiojantys-kvietimai-katilu-keitimas/) gyventojams teikti paraiškas valstybės kompensacijai gauti pagal Energetikos ministerijos patvirtintas, neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, finansavimo sąlygas, kurios įsigaliojo 2023 m. liepos 26 d. Kompensacijos skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir Lietuvos energetikos agentūros administruojamą jungtinį projektą, kuris įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektu siekiama prisidėti prie klimato švelninimo tikslo, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, didinant atsinaujinančių išteklių naudojimą. Lietuvos gyventojai (namų ūkiai) skatinami keisti neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus į naujus biokuro katilus, atitinkančius 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus, ar šilumos siurblius,  kurių energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo: žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Priemonė padės individualių namų gyventojams įsigyti efektyvesnius šildymo įrenginius, taip sumažinant savo šildymo išlaidas bei pagerinant energijos efektyvumo ir oro taršos rodiklius.

Paraiškas kompensacijai gauti gyventojai gali teikti iki 2024 m. balandžio 5 d. arba kol baigsis kiekvienam kvietimui skirta lėšų suma. Iš viso šiai paramos priemonei skirta 90,44 mln. eurų iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų.