Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės kryptys

Paskelbta 2020-05-20

Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos tobulinimas, ekologinės savimonės ir aplinkosauginio raštingumo ugdymas supažindinant vilniečius su Vilniaus miesto gamtos vertybėmis (kraštovaizdžiu, biologine įvairove ir kt.), sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus. Šiais metais numatomi renginiai virtualioje aplinkoje.

 1. Miesto gamtinės aplinkos esama situacija ir jos kitimo tendencijos, aplinkos apsaugos problemų aptarimas, sprendinių paieška, galimas asmeninis indėlis, aplinkos tyrimai, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio pažinimas. Virtualūs seminarai gamtoje, konkursai.
 2. Vilniaus miesto gamtos grožio atskleidimas, populiarinimas.  Konkursai (filmukų, nuotraukų, piešinių, rašinių ir kt.), parodos.
 3. Konkursas Neries krantinės biologinės įvairovės pažinimas naudojant informacines technologijas (iNaturalist programa ir pan.), filmukų kūrimas.
 4. Konkursas „Vaistinė ramunė – lietuviškiausia vaistažolė“ (auginimas, stebėjimai, kompozicijos su kitais augalais, meninė raiška ir t.t.).
 5. Konkursas skirtas E. Šimkūnaitės metams pažymėti „Švarioje aplinkoje Gyvybės medis žaliuoja“.
 6. Gaminu iš plastiko atliekų. Konkursas.
 7. Saugomi ir reti augalai mūsų aplinkoje. Invaziniai augalai ir jų sukeliamos problemos. Virtualūs seminarai,  konkursai.
 8. Ornitologiniai takai vilniečiams. Inkilų paukščiams ir šikšnosparniams  ir kitiems gyvūnams gaminimo praktikumas. Inkilų iškėlimas su vietos bendruomene ir savivaldybe suderintose vietose.
 9. TV laidos apie Vilniaus miesto gamtinę aplinką ir vilniečių aplinkai draugiškas veiklas.
 10. Pasaulis pro mikroskopą. Kokie nematomi organizmai mus supa? Virusai ir bakterijos mūsų aplinkoje. Kaip elgtis aplinkoje susidarius ekstremaliai situacijai.
 11. Vilniaus miesto gamtinės aplinkos savitumai, apsauga. Studijos parengimas.

Visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo didinimas, aplinkosauginis ir ekologinis švietimas nagrinėjant informaciją apie aplinkos būklę (oras, vanduo, dirva) mieste. Aplinkos apsaugos problemų aptarimas, sprendinių paieška, galimas asmeninis indėlis.  Seminarai, konferencijos, talkos.  

 1. Vilniaus aplinkos apsaugos forumas. Ciklas renginių, skirtų atskiroms aplinkos apsaugos temoms. Žiedinė ekonomika; Vilniaus gamtinė aplinka ir jos būklė; visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo geroji patirtis ir įžvalgos ateičiai; inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos, mokslo pasiekimai aplinkos apsaugoje ir jų taikymas praktikoje, naujovės aplinkos apsaugos politikoje ir teisės srityje. Ekocentrinis ir antropocentristinis požiūris į aplinką. Urbanizacijos procesas ir aplinkos apsauga. Tvaraus miestų planavimo ir projektavimo politika.
 2. Virtualūs seminarai aplinkos apsaugos specialistams ir bendruomenių nariams, besidomintiems aplinkos apsauga, aplinkosauginė informacija vilniečiams. Aplinkos apsaugos specialistų įžvalgos apie aplinkos būklę ir jos kitimo tendencijas, priimamus sprendimus aplinkai gerinti.
 3. Plastikas, mikroplastikas ir mūsų gerovė. Talkos valant aplinką nuo plastiko.
 4. Aplinkosauginiai skaitymai „Vilniaus gamta“. Geriausių gamtosaugos ir kraštotyros darbų konkursas, paroda.    
 5. Kaip taupyti, rūšiuoti atliekas namuose ir tapti draugiškesniems aplinkai. Talpos atliekų rūšiavimui namuose, patarimai. Leidinuko, filmuko sukūrimas.
 6. ,,Kaip likti neabejingu,  kai matai skriaudžiamą gamtą“. Aplinkos apsaugos specialistų susitikimas su vilniečiais (Aplinkos ministerijos, aplinkos apsaugos departamento specialistų diskusija su vilniečiais).
 7. Visuomenės aplinkosauginio ir ekologinio švietimo projektų vykdymo patirties sklaida. Konferencija, gruodžio mėn.

Visuomenės gamtamokslinio raštingumo ir ekologinės kultūros ugdymas vykdant veiklas Žaliosiose edukacinėse aplinkose, šių aplinkų kūrimas ir naudojimas.

 1. Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas visuomenės aplinkosauginiam švietimui.
 2. Vilniaus miesto gamta – ekologinio ir aplinkosauginio švietimo laboratorija. Metodikų parengimas edukacinei veiklai gamtoje ir pan.
 3. „Tiriu ir saugau savo miesto aplinką“. Aplinkos tyrėjų darbų, rekomendacijų aplinkai gerinti, inovatyvių aplinkos apsaugos technologijų pristatymas. Darbų konkursas, paroda, konferencija ir pan.
 4. Sprendžiu Vilniaus miesto aplinkos apsaugos problemas. Mokinių, bendruomenių konkrečių aplinkos apsaugos situacijų, problemų sprendinių konkursas.
 5. Daržininkystės mieste plėtra. Daržai mieste – miestiečių ekologinio švietimo erdvė. Mokymai, akcijos, konkursai, parodos.

Gamtos dienų minėjimas.

Apie nurodytas kryptis išsamiau informuos Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai.

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės.

5. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

5.1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);

5.2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;

5.5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

5.6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;

5.7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);

5.8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

Informacija: ekologė dr. Ona Motiejūnaitė Ona.Motiejunaite@vilnius.lt; tel. 8 618 63048.

Aplinkos apsaugos poskyris