Visuomeninės organizacijos

Kuriant geresnį pasaulį, o pradedant nuo geresnio Vilniaus, reikalingas visos visuomenės supratingumas bei atsakomybės suvokimas. Niekas kitas be mūsų negali pasirūpinti mūsų gyvenamąja aplinka, švaresniu oru ar vandeniu. Kiekvienas Vilniaus gyventojas turi būti atsakingas už savo veiksmus gamtos atžvilgiu. Neturime teisės gyventi vadovaudamiesi Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI šūkiu: „o po mūsų nors ir tvanas“, kadangi po mūsų bus mūsų  palikuonys, tad labai norėtųsi, kad jie turėtų galimybę gyventi švaresniame pasaulyje, kvėpuoti tyresniu oru. Labai džiugu, jog ekologinis mąstymas po truputėlį skverbiasi į mūsų kasdienybę. Tai liudija nemažas skaičius aktyvių, visuomeninių organizacijų, kurios rūpinasi aplinkosauginio švietimo skleidimu, atsakingos visuomenės formavimu.

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba (LŽPT)  tai pelno nesiekianti organizacija, aktyviai skatinanti tvarios aplinkos kūrimą ir inovacijas projektuojant, statant ir eksploatuojant žaliuosius pastatus Lietuvoje. LŽPT pristato visuomenei žaliųjų pastatų privalumus, inovacijas ir taip prisideda prie  žmogaus, bendruomenės ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo bei  neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

Daugiau informacijos: www.lzpt.lt

„Darom“ tai savanoriška organizacija skatinanti ekologišką mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą ir bendruomeniškumą. Šios organizacijos rengiamos akcijos metu visoje Lietuvoje žmonės susirenka gražinti mūsų aplinkos. 2011 metų „Darom“ akcijoje buvo surinkta ir į sąvartynus ar perdirbimui pristatyta apie 5000 tonų atliekų. Akcijoje dalyvavo daugiau nei 150 000 Lietuvos gyventojų. Tai buvo jau ketvirtoji „Darom“ akcija. Ši akcija aktyviai vyko ir mūsų mieste, tikėkimės dar aktyviau visi vilniečiai prisijungs prie šios talkos ir ateinančiais 2012 metais.

http://mesdarom.lt/

„Aplinkosaugos informacijos centras“. Ši organizacija buvo įkurtas 1996 metais grupės studentų iniciatyva. Šiuo metu tai viena aktyviausių aplinkosaugos srityje dirbančių visuomeninių organizacijų Lietuvoje. Informuodami visuomenę, skatindami rūpintis aplinka ir atsakingai elgtis joje, organizacija siekia prisidėti prie demokratinės ir sąmoningos visuomenės vystymosi.

http://www.apicentras.lt

Taip pat aktyviai šviečiamąją aplinkosauginę veiklą vykdo „ Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija“. Nuo 2011 m. birželio 15 d. vadinasi – „Aplinkosaugos koalicija“. Koalicija jungia devynias Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas, siekiančias dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.  Aplinkosaugos koalicija siekia, kad:

  • oras būtų saugus visoms gyvybės formoms;
  • ežeruose, upėse, upeliuose ir tvenkiniuose būtų galima maudytis ar kitaip poilsiauti. Juose būtų sąlygos biologinei įvairovei egzistuoti ir vystytis;
  • požeminiai vandenys būtų nekenksmingi žmogui, saugūs florai ir faunai, jų būtų pakankamai geriamajam vandeniui išgauti dabar ir ateityje;
  • būtų išsaugotos ir atkurtos pelkės kaip svarbūs ekosistemos ir kraštovaizdžio komponentai;
  • miškas ir miško paklotė būtų saugoma ir tvarkoma kaip biologinės įvairovės buveinė, lygiagrečiai sukuriant sąlygas darniam poilsiui ir miškininkystei;
  • būtų išsaugotas ir tvarkomas tradicinis žemės ūkis, tinkamas maisto kultūrų auginimui ir biologinei įvairovei, išsaugant balansą tarp šienaujamų pievų, ganyklų, krūmynų ir dirbamos žemės plotų;
  • būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, išsaugotos visos rūšys ir ekosistemos joms egzistuoti, atkurtos sunaikintos buveinės. Rūšims sudarytos sąlygos egzistuoti gyvybingose populiacijose;
  • aplinkoje neturėtų likti žmogaus sukurtų cheminių produktų, kurie kelią grėsmę žmogaus sveikatai ar biologinei įvairovei;
  • natūralioje aplinkoje nebūtų žmogaus sukurtų atliekų;
  • mažėtų produktų daromas poveikis aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių suvartojimas.

http://www.aplinkosauga.lt

 

Ekologijos, gamtosaugos srityse taip pat aktyviai veikia organizacija: „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ – žinomiausia nevyriausybinė gamtosauginė organizacija Lietuvoje, veikianti nuo 1988 metų. Šiuo metu judėjimas vienija apie tūkstantį aktyvių narių, turi skyrius Vilniuje ir Alytuje bei partnerines organizacijas Klaipėdoje ir Šiauliuose.

http://www.zalieji.lt

„Lietuvos gamtos fondas“ (LGF) – visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla susijusi su gyvosios gamtos išsaugojimu. Įkurta 1991 metais, iškart po šalies nepriklausomybės atkūrimo, LGF yra viena pirmųjų aplinkosauginių organizacijų Lietuvoje.

http://www.glis.lt

„Aplinkos apsaugos agentūra“. Šios organizacijos tikslas – rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie gamtinės aplinkos būklę, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones. Organizuoti tinkamą valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę ir aplinkosauginio reguliavimo priežiūrą bei užtikrinti vandens apsaugos ir valdymo organizavimą vandensaugos tikslams pasiekti.

http://gamta.lt

Verta paminėti projektą „Mums pakeliui“, jo tikslas mažinti automobilių skaičių gatvėse, visiškai jų neatsisakant. Raginama kooperuotis, bei nevažinėti tuščiais automobiliais. Svetainėje galima ieškoti pakeleivių arba pačiam juo tapti, taip tausojant ne tik gamtą, bet ir pinigus.

http://www.mumspakeliui.lt

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

http://www.am.lt

„Ozonas“ – tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje nemokamas periodinis visuomenės ekologinio švietimo leidinys, skirtas ekologinių sprendimų, ekologiškos kultūros plėtrai bei atsakingos gyvensenos skatinimui. Tai pagrindinis informacijos bei vertybinių orientacijų sklaidos įrankis, pasiekiantis dešimtis tūkstančių žmonių, kuriems rūpi ne tik asmeninė ekologija (sveikata, gerovė, aplinka), bet ir globali ekologinė problematika bei sprendimų paieška, siekiant ne tik nežalojančios, bet ir atkuriančios pažangos. Ši svetainė – tai savotiška biblioteka, kurios kiekvienas naujas leidinys išsiunčiamas registruotiems vartotojams, o visi norintys gali parsisiųsti čia patalpintus leidinius.

http://www.ozonas.lt/

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras” – tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 1997 metais. Įstaigos tikslas – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios ir visuomenės sprendimus ir taikant darnaus vystymosi principus.

http://www.ecat.lt/

„Baltijos aplinkos forumas“ vykdo šviečiamąją veiklą bei siekia visuomenę supažindinti su pačiomis opiausiomis aplinkosauginėmis problemomis.

http://www.bef.lt/

2007 metais įkurta Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“, kurios pagrindinis tikslas yra užtikrinti visavertę Baltijos regiono žinduolių, ypač – retų ir nykstančių, apsaugą ir taikų sambūvį su žmogumi.

www.vilkai.lt

Susivienijimas Žali.LT – 2012 m. pradžioje įkurta asociacija, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti aplinkosauginių idėjų sklaidą Lietuvoje. To organizacija siekia iniciatyvomis, akcijomis ir protestais, žaliųjų NVO organizacijų apskritųjų stalų organizavimu, seminarais visuomenei, pamokomis mokyklose ir kt. Susivienijimas vienija narius iš įvairių Lietuvos vietų.

www.zali.lt

Visos šios organizacijos, savo veikla svariai prisideda prie aplinkosauginės mąstysenos formavimo Lietuvoje. Aktyvi šių organizacijų veikla leidžia tikėtis, jog ilgainiui bus įgyvendinti visi tikslai, kurie sieja žmones neabejingus gamtai.