Bendradarbiavimas

Vilniaus miesto savivaldybė, gamtosaugos srityje stengiasi bendradarbiauti ir su kitais miestais bei rajonais, dalintis patirtimi, spręsti bendras aplinkosaugines problemas, vykdyti ekologinio švietimo plėtrą, semtis žinių bei naujos patirties. Ekologinio mąstymo plėtra bei visur mus lydinčios ekologinės problemos bendros daugeliui Lietuvos kampelių. Ekologinės problemos nepaiso miestų ar rajonų ribų, tad būtini kai kurių gamtosauginių, švietimo klausimų aptarimai, sprendimai, strategijų derinimai visos šalies mastu.

Galima išskirti keletą prioritetinių sričių, kuriose vyksta bendradarbiavimas rajoniniu mastu. Visų pirma tai bendradarbiavimas atliekų tvarkymo srityje. Bendradarbiaujama koordinuojant veiksmus tarp regioninių atliekų tvarkymo centrų. Visi centrai yra susibūrę į regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją (RATCA), kuri buvo įkurta 2005 metais. Asociacijos pagrindiniai tikslai yra aktyviai dalyvauti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrime, vystyme ir plėtojime Lietuvoje. Skleisti regioninių atliekų tvarkymo sistemų poreikį ir privalumus valdžios institucijų, savivaldybių bei kitų suinteresuotų šalių tarpe. Inicijuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemų teisinės bazės sukūrimą regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyviam funkcionavimui užtikrinti. Atstovauti, ginti asociacijos ir jos narių teises bei teisėtus interesus valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose, taip pat teisminėse institucijose. Bendradarbiauti profesiniais klausimais, keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Asociacija bendradarbiauja su Latvijos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacija, yra pasirašiusi Ketinimų protokolus dėl konsultacinės/techninės pagalbos teikimo su Gusevo, Nėmano ir Sovėtsko savivaldybėmis. Jau tapo tradicija Asociacijos rengiami kasmetiniai renginiai RATC‘ų darbuotojams: vasaros sporto žaidynės  ir kultūriniai festivaliai žiemą.
Detalesnė informacija: http://www.ratca.lt

Paminėtinas ir aktyvus Vilniaus miesto bendradarbiavimas su kitais regionais ekologinio švietimo srityje. Bendri ekologinio švietimo projektai padeda formuoti socialiai atsakingą visuomenę pradedant nuo mažiausių mūsų šalies piliečių. Bendrų ekologinio švietimo projektų tikslas ir misija – auginti naują Lietuvos piliečių kartą, kurie būtų išsiugdę meilės ir atsakomybės jausmą gamtai. Vienas tokių projektų yra vykdomas kartu su Alytaus miesto savivaldybe: „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“. Projekto tikslas yra supažindinti Lietuvos gyventojus su aktualiausiomis aplinkos apsaugos problemomis, skatinti aplinkai palankų gyvenimo būdą. Formuoti vaikų paauglių įgūdžius, diegti aplinkosauginių vertybių nuostatas. Ugdyti gyventojų aplinkosauginį mąstymą, formuoti palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime. Tai yra ilgalaikis projektas, kuris bus vykdomas 2010 spalio – 2012 gruodžio mėnesio laikotarpiu.
Detalesnė informacija: http://www.vaatc.lt/index.php?id=147

Bendradarbiavimas vyksta ir tarp savivaldybių, aplinkos apsaugos skyrių. Organizuojami aplinkosauginiai forumai, konferencijos. 2010 metais lapkričio mėnesį vyko „Vilniaus aplinkosaugos forumas 2010“, kuriame dalyvavo ir kitų miestų savivaldybių, aplinkos apsaugos skyrių darbuotojai. Buvo skaitomi pranešimai apie aplinkosauginio švietimo problemas bei kitus aktualius aplinkos apsaugos klausimus. Sekančiais metais vyko jau VI-asis „Vilniaus aplinkosaugos forumas 2011”, kuriame vyko parodos, pranešimai, ekologiškų produktų degustacijos ir kt. Visų savivaldybių aplinkos apsaugos skyrius vienija Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos apsaugos komitetas. Jo iniciatyva organizuojami bendri renginiai, konferencijos, forumai. Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos apsaugos komiteto tikslai – LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas šiose srityse: atliekų tvarkymas, aplinkos monitoringas, oro kokybės, klimato kaitos klausimai, darnus vystymasis, kiti su aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga susiję klausimai. Šiuo metu komiteto pirmininkas yra Alvydas Katinas (LSA valdybos narys, Utenos rajono savivaldybės meras).
Detalesnė informacija: http://www.lsa.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/komitetai/6-aplinkos-apsaugos-komitetas-aak

Sėkmingas tarpregioninis bendradarbiavimas aplinkos apsaugos srityje galimas ir privačių įmonių dėka. Vienas geriausių pavyzdžių yra projektas „EPA“ – tai vieningas elektros bei elektronikos prietaisų bei nešiojamų baterijų bei akumuliatorių atliekų surinkimo tinklas. Ši organizacija siekia visiems gyventojams bei įmonėms sudaryti kuo palankesnes sąlygas atsikratyti nebenaudojamų elektros prietaisų ar baterijų kuo arčiau gyvenamosios vietos. Ši organizacija rūpinasi saugiu tokio pobūdžio atliekų išgabenimu bei perdirbimu. Tokiu būdu saugoma visos mūsų valstybės aplinka, žmonių sveikata, tausojami gamtos ištekliai.
Detalesnė informacija: www.epa.lt

Aktyvus regioninis bendradarbiavimas vykdomas daugeliu krypčių, tai padeda operatyviau bei efektyviau reaguoti į iškylančias problemas, kurios susijusios su gamta, jos apsauga, ekologiniu švietimu ir kt. Tokio pobūdžio bendradarbiavimas bei jo plėtojimas leidžia greičiau bei kompetentingiau rasti sprendimus daugeliui aplinkosauginių problemų su kuriomis susiduriama visoje Lietuvoje.