Atliekų tvarkymo sistema

Apie atliekų tvarkymą informaciją rasite šiuose Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapiuose:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/atlieku-tvarkymas/

https://aplinka.vilnius.lt/aplinkos-kokybe/atliekos/atliekos-bendroji-dalis/

Aplinkai palankus gyvenimo būdas didžia dalimi priklauso nuo teisingo atliekų tvarkymo. Juk nuo kiekvieno gyventojo vartojimo įpročių priklauso ir aplinkos būklė. Didėjant vartojimui, didėja ir vartojimo neigiamas poveikis aplinkai. Tad aplinkos apsauga, taršos mažinimas labai priklauso nuo visuomenės sąmoningumo, gebėjimo spręsti ekologines, aplinkos apsaugos problemas. Aplinkos apsaugos politika ir žinios turi pasiekti visus visuomenės sluoksnius, pradedant  jau nuo mūsų  mažųjų piliečių, aiškinant jiems teigiamus ir neigiamus žmogaus poveikio aplinkai aspektus, mažinant vartojimą, atliekų vengimą, tinkamą jų rūšiavimą. Juk mes visi turime puikias galimybes tausoti, keistis ir keisti pasaulį – mus supančią aplinką. Atliekų tvarkymo poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai priklauso nuo atliekų tvarkymo būdų. Jau dabar Lietuvoje uždaromi ir rekultivuojami seni, ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, o moderniuose šalinami vis mažesni atliekų kiekiai. Atliekų tvarkymo srityje yra nauja  struktūra. Tai  –  regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto) Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui įsteigė uždarąją akcinę bendrovę “VAATC” (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras).
Bendrovės tikslas – koordinuoti Vilniaus apskrities savivaldybių pastangas ir atstovauti jų interesus įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinant regioninę investicinę programą dalinai finansuojamą ISPA lėšomis.
“VAATC” tikslai yra:

 • prižiūrėti lėšų prieinamumą (iš Valstybinės investicijų programos, ISPA ir TFI fondų);
 • skatinti perskolinimo sutarčių pasirašymą;
 • remti darbų konkursinės dokumentacijos, techninių užduočių konsultacijoms parengimą;
 • dalyvauti vertinant darbų  ir konsultavimo sutartis;
 • skatinti sutarčių pasirašymą;
 • prižiūrėti darbų pažangą, įskaitant statybų techninės priežiūros vykdytojo ir galutinio naudos gavėjo darbus;
 • patvirtinti darbų perdavimo ir kokybės aktus;
 • patvirtinti konsultanto ir rangovo ataskaitas ir sąskaitas;
 • atsiskaityti Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Bendrovės uždaviniai, diegiant ir eksploatuojant apskrities atliekų tvarkymo sistemą yra:

 • integruoto ir tinkamo atliekų šalinimo įrenginių tinklo sukūrimas;
 • regioninio komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas ir eksploatavimas;
 • tinkamų atliekų priėmimo į sąvartyną procedūrų nustatymas;
 • monitoringo vykdymas sąvartyno eksploatavimo ir po uždarymo laikotarpiu;
 • regioninio ir esamų sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo užtikrinimas;
 • žmonių sveikatai ir aplinkai nepavojingas, kokybiškas atliekų surinkimo užtikrinimas;
 • atliekų panaudojimo, apdorojimo, utilizavimo ir šalinimo užtikrinimas;
 • atskiro biodegraduojamų atliekų surinkimo užtikrinimas;
 • pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų ir nedidelių komercinių įmonių organizavimas;
 • principo – „teršėjas moka” įgyvendinimas;
 • pagalba Apskrities viršininko administracijai ir savivaldybėms rengiant regioninį ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus;
 • visuomenės informavimas.

– Šiuo metu mes  esame pereinamojo etapo prie naujos atliekų tvarkymo sistemos pradžioje,  – sako Vilniaus apskrities atliekų centro direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas.
– Šios pertvarkos metu išaugs kiekvieno gyventojo galimybės deramai prisidėti prie atliekų tvarkymo jas tinkamai rūšiuojant, nes greta esamų galimybių atsiras naujos  – pažangesnės. O tuo pačiu išaugs gyventojų atsakomybė, nes perėjimo prie naujos sistemos sėkmė priklausys nuo jų pačių apskritai, ir nuo kiekvieno – atskirai. Tai  netrumpas procesas, o rezultatai išaiškės po kelerių metų, tačiau ruoštis ir pradėti reikia jau dabar. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo strategiją ir buvo įkurtas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tai – visiškai nauja struktūra atliekų valdymo srityje.  UAB „VAATC“ šiomis dienomis pažyminti veiklos 10–metį, kuria ir diegia naują Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemą. Kasdien į regioninį komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse iš visos Vilniaus apskrities atbilda 120 – 150 šiukšlių surinkimo sunkvežimių. Čia per dieną atgabenama apie 1000 tonų atliekų, kurios sveriamos, iškraunamos, lyginamos, presuojamos ir talpinamos į atliekų šalinimo sekcijas, po to – į kaupus, kurie kruopščiai prižiūrimi. Kaupo sekcijos užpildomos palaipsniui, kad filtratas būtų surenkamas atskirai nuo paviršinių kritulių vandens. Be to, nuolat kontroliuojama sąvartyno aplinkos būklė.
– Jeigu sąvartynas šiuolaikiškas, tai ir jame turi būti šiuolaikiškai šalinamos atliekos,- pasakoja UAB „VAATC“ direktorius Juozas Šiaudinis.
– Tą mes ir darome, siekdami nuolat tobulinti atliekų tvarkymo sistemą pagal ES reikalavimus. Dėl komunalinių atliekų sąvartyno poveikio aplinkai kontrolės įdiegta aplinkos monitoringo sistema: nustatyta tvarka pagal parengtas ir su atitinkamomis institucijomis suderintas programas vykdomi požeminio vandens, sąvartyno dujų bei filtrato stebėjimai. Pažymėtina, kad  Kazokiškių sąvartyne nuolat diegiamos priemonės, atitinkančios griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus. Imamasi visų priemonių, užtikrinančių poveikio aplinkai ir gyventojams saugumą. Naujos atliekų tvarkymo sistemos diegimas priklausys nuo pačių gyventojų sąmoningumo. Būtina šviesti ir auklėti visuomenę, mokyti šeimininkauti savo valdose, tausoti gamtą, jos turtus, saugoti aplinką, kad visiems būtų malonu ir jauku gyventi. (Skaitykite išsamesnį pokalbį)

Susipažinkite su informacija apie Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemą

Kiti Lietuvoje veikiantys regioniniai atliekų tvarkymo centrai:

 • VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC)
 • UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC)
 • UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC)
 • UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
 • VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC)
 • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras ( UAB TRATC)
 • UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC)
 • UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)
 • UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
 • UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC)