Vilniaus triukšmo rodikliai

Triukšmo strateginio kartografavimo triukšmo lygio rodikliai yra svertiniai dienos, vakaro, nakties, paros garso lygiai, skaičiuojami kaip vidurkiai, apibendrinus vienų metų laikotarpį. Pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus diena trunka 12 valandų, vakaras – 4 valandas, o naktis – 8 valandas. Vykdant strateginį triukšmo kartografavimą nustatomi šie triukšmo lygio rodikliai: dienos – Ldienos, vakaro – Lvakaro, nakties – Lnakties ir integralus paros –Ldvn. Rengiant triukšmo strateginio kartografavimo ataskaitas pagal ES reikalavimus naudojami integralus paros ir nakties triukšmo lygio rodikliai (Ldvn ir Lnakties). Triukšmo lygio rodiklių apibrėžtis, ribinės vertės pateikiami programos 1 priede.

Zonos

Apibrėžimas

Rodiklių ir ribinės vertės

Tylioji aglomeracijos zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos socialinės-kultūrinės ir gyvenamosios paskirties teritorijos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos ramaus pobūdžio gyvensenai ir socialinei-kultūrinei veiklai, kuriose, siekdama akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato aukštesnes vidutines paros, o ypač, nakties ir vakaro, triukšmo lygio ribines vertes (nei nustatytos Lietuvos Respublikos normos). Lnakties < 50 dBA
Tylioji viešoji zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos rekreacinės ir socialinės kultūrinės paskirties teritorijos, visų pirma miesto parkai ir rekreacinės zonos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos rekreacijai, socialinei kultūrinei veiklai, kuriose, siekdama didesnio akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato triukšmo lygio viršijimo trukmę ir aukštesnes, nei vidutines paros ribines vertes (nei nustatytos Lietuvos Respublikos normos). Tylioji viešoji zona, kuri suteikia erdvę atsipalaiduoti, pasikalbėti, atsikvėpti nuo urbanistinio triukšmo. Ldienos < 56 dBA
Lvakaro < 56 dBA
Triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius dienos ir vakaro metu neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.
Tylioji gamtos zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos aukšto akustinio komforto teritorijos, visų pirma miesto miškų, regioninių parkų dalys, netrikdomos transporto, kitų nenatūralių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos poilsiui (nenaudojant motorinių, kitų triukšmingų priemonių), kur, siekdama didesnio akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir gerokai aukštesnes nei vidutines paros triukšmo lygio ribines vertes. Ldvn < 45 dBA
Nenatūralių triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius per parą neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.
Triukšmo prevencijos zona Tai strateginio triukšmo kartografavimo metodu nustatyta miesto teritorija (išskyrus infrastruktūros ir pramonės), kurioje triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija (triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 60 decibelų vertę (L dvn ≥ 60 dBA) ir kurioje būtina vykdyti triukšmo lygių stebėseną ir įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones). Ldvn > 60 dBA
Triukšmo prevencijos juosta Tai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta buferinė teritorija aplink tyliąsias zonas, kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones, siekiant užtikrinti, kad ties tyliųjų zonų ribomis nebūtų viršijamos nustatytos ribinių triukšmo lygių vertės, ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones. Triukšmo prevencijos juosta – viena iš triukšmo prevencijos zonų formų. 45 dBA < Ldvn < 60 dBA