Vilniaus triukšmo rodikliai

Triukšmo rodikliai

Triukšmo rodiklis – garso, suvokiamo kaip triukšmas, duomuo, išreikštas fizikiniais garso mato vienetais. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra taikomi bendrieji triukšmo rodikliai:

Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų dienos vidurkis;

Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų vakaro vidurkis;

Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų nakties vidurkis;

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis Ldvn decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal Lietuvos triukšmo valdymo įstatyme pateiktą formulę.

Triukšmo ribinis dydis

Triukšmo ribinis dydis – nustatyta Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti.

Skirtingų šaltinių (kelių, geležinkelių, oro transporto, pramonės triukšmas ir kt.), skirtingos aplinkos ir skirtingo jautrumo žmonių grupėms triukšmo ribinės vertės gali būti skirtingos; jos gali skirtis esamomis arba pasikeitusiomis aplinkybėmis (t. y. pasikeitus triukšmo šaltiniui arba aplinkos paskirčiai).

TRIUKŠMO RODIKLIAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Triukšmas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Triukšmo rodiklis

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) dBA

Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax) dBA

Strateginio triukšmo kartografavimo rezultatas dBA

1

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

Ldvn

Ldienos*

Lvakaro*

Lnakties*

65

65

60

55

70

70

65

60

65

65

60

55

2

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo

Ldvn

Ldienos*

Lvakaro*

Lnakties*

55

55

50

45

60

60

55

50

55

55

50

45

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse, Ldvn triukšmo ridklis suprantamss taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Objekto pavadinimas Paros laikas* Maksimalus garso lygis, dBA Paros laikas, val
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos diena
vakaras
naktis
45
40
35
55
50
45
Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 45  55
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo diena
vakaras
naktis
65
60
55
70
65
60
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą diena
vakaras
naktis
55
50
45
60
55
50
Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu 80 85
Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu diena
vakaras
naktis
85
80
55
90
85
60

Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Tyliųjų ir prevencijos zonų ribiniai dydžiai:

Eil. Nr.  Objekto pavadinimas  Ribinės vertės vienetas  Ribinė vertė, dBA 
1 Tylioji gamtos zona Ldvn  < 45
2 Tylioji viešoji  zona Ldienos < 56
Lvakaro < 56
3 Triukšmo prevencijos zona Ldvn ≥ 60
Lnakties ≥ 55

Paaiškinimai

Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir priklausantis viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui.

Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu dBAmaks.

Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervalu, garso lygis dBAekv.

Kitos sąvokos ir jų apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, kaip ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme.

Triukšmo strateginio kartografavimo triukšmo lygio rodikliai yra svertiniai dienos, vakaro, nakties, paros garso lygiai, skaičiuojami kaip vidurkiai, apibendrinus vienų metų laikotarpį. Pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus diena trunka 12 valandų, vakaras – 4 valandas, o naktis – 8 valandas. Vykdant strateginį triukšmo kartografavimą nustatomi šie triukšmo lygio rodikliai: dienos – Ldienos, vakaro – Lvakaro, nakties – Lnakties ir integralus paros –Ldvn. Rengiant triukšmo strateginio kartografavimo ataskaitas pagal ES reikalavimus naudojami integralus paros ir nakties triukšmo lygio rodikliai (Ldvn ir Lnakties). Triukšmo lygio rodiklių apibrėžtis, ribinės vertės pateikiami programos 1 priede.

Zonos

Apibrėžimas

Rodiklių ir ribinės vertės

Tylioji aglomeracijos zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos socialinės-kultūrinės ir gyvenamosios paskirties teritorijos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos ramaus pobūdžio gyvensenai ir socialinei-kultūrinei veiklai, kuriose, siekdama akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato aukštesnes vidutines paros, o ypač, nakties ir vakaro, triukšmo lygio ribines vertes (nei nustatytos Lietuvos Respublikos normos). Lnakties < 50 dBA
Tylioji viešoji zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos rekreacinės ir socialinės kultūrinės paskirties teritorijos, visų pirma miesto parkai ir rekreacinės zonos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos rekreacijai, socialinei kultūrinei veiklai, kuriose, siekdama didesnio akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato triukšmo lygio viršijimo trukmę ir aukštesnes, nei vidutines paros ribines vertes (nei nustatytos Lietuvos Respublikos normos). Tylioji viešoji zona, kuri suteikia erdvę atsipalaiduoti, pasikalbėti, atsikvėpti nuo urbanistinio triukšmo. Ldienos < 56 dBA
Lvakaro < 56 dBA
Triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius dienos ir vakaro metu neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.
Tylioji gamtos zona Tai Vilniaus miesto aglomeracijos aukšto akustinio komforto teritorijos, visų pirma miesto miškų, regioninių parkų dalys, netrikdomos transporto, kitų nenatūralių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos poilsiui (nenaudojant motorinių, kitų triukšmingų priemonių), kur, siekdama didesnio akustinio komforto, Savivaldybės taryba nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir gerokai aukštesnes nei vidutines paros triukšmo lygio ribines vertes. Ldvn < 45 dBA
Nenatūralių triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius per parą neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min.
Triukšmo prevencijos zona Tai strateginio triukšmo kartografavimo metodu nustatyta miesto teritorija (išskyrus infrastruktūros ir pramonės), kurioje triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija (triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 60 decibelų vertę (L dvn ≥ 60 dBA) ir kurioje būtina vykdyti triukšmo lygių stebėseną ir įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones). Ldvn > 60 dBA
Triukšmo prevencijos juosta Tai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta buferinė teritorija aplink tyliąsias zonas, kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones, siekiant užtikrinti, kad ties tyliųjų zonų ribomis nebūtų viršijamos nustatytos ribinių triukšmo lygių vertės, ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos priemones. Triukšmo prevencijos juosta – viena iš triukšmo prevencijos zonų formų. 45 dBA < Ldvn < 60 dBA