Teisinis reglamentavimas

Europiniai teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (su vėlesniais pakeitimais);

2015 m. gegužės 19 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/996, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/49/EB nustatomi bendrieji triukšmo įvertinimo metodai.

Lietuvos teisės aktai

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (su vėlesniais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (su vėlesniais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-511 „Dėl strateginio triukšmo kartografavimo ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis strateginio triukšmo kartografavimo srityje tvarkos aprašas“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių (su vėlesniais pakeitimais).

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai

Triukšmo rodikliai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje                                                                                                                        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. 1-1767 „Dėl Vilniaus aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių, triukšmo prevencijos zonų ir triukšmo rodiklių tvirtinimo“;

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės                                                                                                                                        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. 1-211 „Dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“;