Triukšmo lygio normos

Triukšmo ribiniai dydžiai

Triukšmo ribiniai dydžiai žmonių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinami matavimo rezultatais, palyginant juos su ribiniais dydžiais.

Nepastovus triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso lygį, o gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje – pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius.

Leidžiami triukšmo dydžiai

Lentelėje pateikiami leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:

Objekto pavadinimas

Garso lygis, dBA

Maksimalus garso lygis, dBA

Paros laikas, val

Gyvenamųjų pastatų miegamieji kambariai 45
40
35
55
50
45
6-18
18-22
22-6
Visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai ikimokyklinėse įstaigose ir internatinėse mokyklose, palatos, operacinės ligoninėse, kambariai sanatorijose 45
40
35
55
50
45
6-18
18-22
22-6
Visuomeninės paskirties pastatų auditorijos, mokymo kabinetai, klasės 65 70
Salės restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo įmonėse muzikos ansamblių koncertų metu 80 85
Koncertų ir kitos salės estradinių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu 85 90
Atviros koncertų ir šokių salės estradinių renginių metu 85
80
55
90
85
60
6-18
18-22
22-6
Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 65
60
55
70
65
60
6-18
18-22
22-6

Tyliųjų ir prevencijos zonų ribiniai dydžiai:

Eil. Nr.

 

Objekto pavadinimas

 

Ribinės vertės vienetas

 

Ribinė vertė, dBA

 

1

Tylioji gamtos zona

Ldvn

 < 45

2

Tylioji viešoji  zona

Ldienos

< 56

Lvakaro

< 56

3

Triukšmo prevencijos zona

Ldvn

≥ 60

Lnakties

≥ 55

Paaiškinimai

Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir priklausantis viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui.

Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu dBAmaks.

Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervalu, garso lygis dBAekv.

Kitos sąvokos ir jų apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, kaip ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme.