Poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr.40-199/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS

APLINKOS APSAUGOS POSKYRIO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Aplinkos apsaugos poskyrio (toliau – Poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką

Poskyris yra Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Poskyris, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais bei šiais nuostatais. Poskyris nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.Poskyris naudoja skyriaus antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus“. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybių sąrašu. Poskyrio adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausias poskyrio uždavinys – užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę.Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės gerinimo klausimais;
 • organizuoja Vilniaus miesto savivaldybei priskirtoje teritorijoje aplinkos monitoringo vykdymą pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, pagal Aplinkos ministerijos nustatytą Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų tvarką.
 • organizuoja ir vykdo savivaldybės aplinkos monitoringą, savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus pagal užtikrintą ir įgyvendinimui skirtą finansavimą;
 • numato aplinkos oro kokybės valdymo priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, organizuoja oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano parengimą ir organizuoja nustatyta tvarka Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai ir visuomenei vykdymo ataskaitų teikimą;
 • įgyvendina tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų, tyliųjų viešųjų zonų bei triukšmo prevencijos zonų Vilniaus miesto teritorijoje nustatymą ir tvirtinimą ir organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
 • organizuoja Vilniaus miesto aglomeracijų (pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų, pramonės veiklos zonų) strateginių triukšmo ir žemėlapių sudarymą ir triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymą ir tvirtinimą;
 • rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius plėtros ir (ar) savivaldybės strateginius veiklos planus, numato ir užtikrina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;
 • organizuoja užterštų ir galbūt užterštų dirvožemio teritorijų tyrimų inicijavimą ir tvarkymo planų rengimą, darbų atlikimą;
 • organizuoja vandens telkinių kokybės tyrimus, įvertinimą, dalyvauja įžuvinimo programų rengime bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus;
 • rengia biologinės įvairovės išsaugojimo, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos, varliagyvių migracijos kelių apsaugos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimo darbus pagal numatytą skirti finansavimą;
 • organizuoja saugomų teritorijų ekologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų ir rekreacinės paskirties objektų, įrengtų šių parkų teritorijose priežiūros darbų įgyvendinimą
 • analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
 • bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
 • teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
 • rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus;
 • dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais;
 • dalyvauja komisijų darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus;
 • organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos  klausimais;
 • vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę;
 • derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;
 • įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse;
 • analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo;
 • pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais;
 • organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais;
 • nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją;
 • pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas;
 • administruoti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir kitas Skyriaus kuravimo sričiai priskirtas programas.

POSKYRIO TEISĖS

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

gauti iš kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją, reikalingą poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

pagal  įgaliojimą atstovauti Skyriui institucijose, įstaigose ir organizacijose;

tobulinti poskyrio darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

teikti vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių;

dalyvauti komisijose, darbo grupėse, konferencijose, seminaruose, vykti į stažuotes bei komandiruotes, rengti pasitarimus poskyriui priskirtais klausimai

Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, reikalingų poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

POSKYRIO SANDARA IR VALDYMAS

Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

Nesant poskyrio vedėjo, jį pavaduoja ir jo funkcijas vykdo Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas kitas poskyrio valstybės tarnautojas.

POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, metų  darbo planais, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais, rezoliucijomis, Skyriaus vedėjo įsakymais ir pavedimais

Poskyrio vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________