Vilniaus pedagogai kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto mokslinėje – metodinėje ugdymo įstaigų konferencijoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Paskelbta 2018|03|01

2018 metų kovo 21 dieną pedagogai kviečiami pasidalinti gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi ir dalyvauti konferencijoje, kuri vyks Vilniaus Lazdynų mokykloje.
Plačiau apie konferenciją – nuostatuose.
Nuostatai patvirtinti Vilniaus Lazdynų mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario mėn. 13 d. įsakymu Nr. V-53


VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKSLINĖ – METODINĖ KONFERENCIJA
„MOKOMĖS GAMTOJE IR IŠ GAMTOS“

KONFERENCIJOS, SKIRTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI IR PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI,
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilniaus miesto mokslinės – metodinės konferencijos „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.
2. Vilniaus miesto mokslinės – metodinės konferencijos „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ temos:
• dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis (mokymasis) mokykloje;
• mokymasis tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant;
• mokyklos aplinka – ugdymosi erdvė.

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS

3. Pasidalinti gerąja pedagogų darbo patirtimi padedant mokiniui ugdytis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas.

III. UŽDAVINIAI

4. Aptarti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimų bei gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) būdų įvairovę.
5. Nagrinėti efektyviausių metodų taikymą ugdymo procese, skatinant visuomenę domėtis aplinkos būkle ir jos apsaugos problemomis.
6. Pasidalinti mokyklos teritorijos pritaikymo ugdymui(si) patirtimi ir skatinti pedagogus bendradarbiauti kūrybiškai organizuojant edukacinę veiklą mokyklos ir mikrorajono aplinkoje.

IV. KONFERENCIJOS RENGĖJAI

7. Vilniaus Lazdynų mokykla, adresas: Vilnius, Žėručio 4, tel. 8-5 2-44-51-58, el.p. rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt.

V. KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

8. Marija Klimaševska, Vilniaus Lazdynų mokyklos direktorė, Vida Kisielienė, Vilniaus Lazdynų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jolanta Pileckienė, Vilniaus Lazdynų mokyklos chemijos mokytoja.

VI. KONFERENCIJOS PARTNERIAI, RĖMĖJAI IR GLOBĖJAI

9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento, Miesto tvarkymo ir Aplinkos apsaugos skyriaus, Aplinkos apsaugos poskyris (atstovaujamas ekologės, dr. Onos Motiejūnaitės).
10. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.
11. Vilniaus Lazdynų mokyklos tėvų fondas.

VII. DALYVIAI

12. Vilniaus ugdymo įstaigų pedagogai.

VIII. KONFERENCIJOS LAIKAS, EIGA, DALYVAVIMO SĄLYGOS

13. Konferencija vyks 2018 m. kovo 21 d. 12.00 – 16.00 val. adresu: Vilnius, Žėručio g. 4.
14. Konferencijai kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus, kurie atspindėtų aktualias diskusijų sritis ir temas, pateiktas bendrosiose nuostatose (1 punktas), žodinių pranešimų skaičius ribotas.
15. Konferencijos dalyviai arba klausytojai užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) pateikia mokytojai Jolantai Pileckienei iki 2018 m. kovo 14 d. imtinai el. paštu: pileckiene.jolanta@gmail.com.
16. Žodinių ir stendinių pranešimų anotacijas atsiųsti mokytojai Jolantai Pileckienei iki 2018 m. kovo 14 d. imtinai elektroniniu paštu: pileckiene.jolanta@gmail.com.
17. Žodinio pranešimo trukmė 5 min., (3 min. klausimams).
18. Reikalavimai pranešimams. Žodiniai pranešimai turi būti iliustruoti vaizdiniais ir praktiniais pavyzdžiais, filmuota medžiaga ir pan. Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lape, jie turi būti informatyvūs, atitinkantys skelbiamą temą. Stendinius pranešimus atsinešti konferencijos dieną prieš registracijos pradžią.
19. Numatoma programa:
11.30–12.00 Dalyvių registracija
12.00–12.10 Konferencijos atidarymas, sveikinimai
12.00–14.00 Žodiniai pranešimai
14.00–14.30 Kavos pertrauka
14.30–16.00 Stendinių pranešimų aptarimas, diskusija, konferencijos aptarimas.

IX. BAIGIAMOJI DALIS

20. Konferencijos dieną kiekvienam dalyviui bus įteikta konferencijos programa.
21. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

1 priedas
PARAIŠKA DALYVAUTI VILNIAUS MIESTO MOKSLINĖJE – METODINĖJE UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJOJE
„Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Vilniaus Lazdynų mokykla

2018 m. d.

Įstaigos pavadinimas ………………………………………………………………..

Dalyvio vardas, pavardė ………………………………………………………………

Pareigos, mokslinis laipsnis ir/arba kvalifikacinė kategorija …………………………..

Kontaktinis tel. …………………………………………………………………….

El. paštas ………………………………………………………………………….

Pranešimo forma (pažymėti):
o Žodinis pranešimas
o Stendinis pranešimas
o Be pranešimo

Pranešimo pavadinimas …………………………………………………………………

Priemonės, reikalingos pranešimo pristatymui ………………………………………….

Pranešimo anotacija

Laukiame Jūsų!

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“ E.G. Chabardas

Aplinkos apsaugos poskyris
Ekologinio švietimo klausimais prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę elektroniniu paštu Ona.Motiejūnaitė@vilnius.lt
Bendradarbiaukime. Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų!