Kviečiame pedagogus į konferenciją „Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“

Paskelbta 2018|03|01

2018 metų balandžio 20 dieną kviečiame pedagogus susitikti konferencijoje ir dalintis gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi, surasti partnerių naujiems sumanymams įgyvendinti, skleisti inovatyvias edukacijos idėjas. Konferencija vyks Trakų Vokės gimnazijoje. Plačiau apie konferenciją – nuostatuose.
Nuostatai patvirtinti Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-31

RESPUBLIKINĖS MOKSLINĖS–METODINĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJOS „GAMTAMOKSLINIO UGDYMO(SI) IŠŠŪKIAI ĮGYVENDINANT GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJĄ“
NUOSTATAI

Konferencija skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Pasaulinei žemės dienai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės mokslinės–metodinės konferencijos „Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“ (toliau – konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.
2. Respublikinės mokslinės – metodinės konferencijos „Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“ temos:
• geroji patirtis kuriant ir naudojant dinamiškas, atviras ir funkcionalias lauko edukacines erdves asmens ekologinės savimonės ugdymui(si) švietimo įstaigų aplinkoje: turinys, metodai, priemonės;
• vietos bendruomenės dalyvavimas ir inovatyvių patirčių sklaida kuriant ir naudojant temines žaliąsias ugdymo(si) aplinkas;
• dialogiškas ir tyrinėjantis aplinką ugdymas(is) mokykloje siekiant mokinių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimo;
• inovacinės ekologinio švietimo veiklos mokykloje.

II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konferencijos tiklas – skatinti mokslininkus ir ugdymo pedagogus bendradarbiauti bei dalintis inovatyviomis idėjomis praktikoje, įgyvendinant geros mokyklos modelius, kuriant bei naudojant įvairias edukacines aplinkas ir ugdymo(si) būdus.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. Dalytis patirtimi siekiant ugdyti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimus, kūrybiškumą, gebėjimą sklandžiai reikšti mintis ir argumentuotai perteikti savo nuomonę bei priimti aplinkai palankius sprendimus.
4.2. Aptarti efektyvius metodus siekiant sudominti mokinius ir visą mokyklos bendruomenę aplinkos apsaugos problemomis ir skatinant juos pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.
4.3. Diskutuoti mokinių ekologinio švietimo, edukacinių ugdymosi aplinkų funkcionalumo ir dinamiškumo klausimais.
4.4. Atskleisti inovacijas integruojant dalykus aplinkos tyrimų ugdymo(si) procese plėtotei.

III SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI

5. Konferencijoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pedagogai, Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, mokslininkai bei ugdymo(si) praktikai, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, praktikuojantys gamtamokslinio ugdymo(si) kryptis.

IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS RENGĖJAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

6. Konferencijos rengėjai – Vilniaus Trakų Vokės gimnazija, Trampolio g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 264 5190; direktorė Genė Talačkienė, fizikos mokytoja metodininkė, gimnazijos el.p. rastine@vokes.vilnius.lm.lt. Rita Balčiūnienė, geografijos mokytoja metodininkė, el.p. rita.balc@gmail.com, mob. 8 620 75 043; Agnė Avižienienė, biologijos mokytoja metodininkė, el.p. agnesseav@yahoo.com, mob. 8 612 61 093.
7. Konferencijos partneriai:
7.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
7.2. VšĮ Trakų švietimo centras.

V SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konferencija vyks 2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijoje (Trampolio g. 5, Vilnius), registracija nuo 9.30 val. II aukšto fojė.
9. Konferencijai kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus, kurie atspindėtų aktualias diskusijų sritis ir temas, pateiktas bendrosiose nuostatose.
10. Konferencijos dalyviai arba klausytojai užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) pateikia iki 2018 m. balandžio 9 d. el. paštu agnesseav@yahoo.com (Agnė Avižienienė, biologijos mokytoja metodininkė).
Dalyvių skaičius ribotas.
11. Reikalavimai pranešimams:
• žodinio pranešimo trukmė iki 10 min.;
• stendinius pranešimus pateikti A1 formato lape, pranešimus pristatyti konferencijos dieną prieš registracijos pradžią iki 9.30 val.
12. Konferencijos dalyvio mokestis – 3,0 Eur.
13. Konferencijos numatoma programa:
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 10.15 Konferencijos atidarymas, sveikinimai
10.15 – 12.15 Žodiniai pranešimai
12.15 – 13.00 Pietų (kavos) pertrauka
13.00 – 14.00 Žodiniai pranešimai
14.00 – 14.30 Konferencijos aptarimas, pažymėjimų įteikimas
14.30 – 16.00 Ekskursija po Trakų Vokės dvaro sodybą (ekskursijos kaina – 3,- Eur).

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti VšĮ Trakų švietimo centro pažymėjimai, skaičiusiems pranešimus – pažyma apie skaitytą pranešimą.
15. Dalyviams kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.

1 priedas
DALYVIO PARAIŠKA

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ–METODINĖ UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJA
„GAMTAMOKSLINIO UGDYMO(SI) IŠŠŪKIAI ĮGYVENDINANT GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJĄ“

2018 m. ……………………… d.

Dalyvio vardas, pavardė …………………………………………………………

Pareigos, mokslinis laipsnis ir/arba kvalifikacinė kategorija ……………………….

Įstaigos pavadinimas ……………………………………………………………

Kontaktinis tel. ………………………………………………………………

Elektroninis paštas ……………………………………………………………

Pranešimo forma (pabraukti):
žodinis pranešimas;
stendinis pranešimas;
be pranešimo (klausytojas);

Pranešimo pavadinimas …………………………………………………………..

Pranešimo anotacija
(pildo tik žodinius pranešimus rengiantys dalyviai)

Priemonės, reikalingos pranešimo pristatymui

„Negalime pakeisti praeities. Bet galime pasirinkti ateitį“. The Perks of Being a Qallflower.

Aplinkos apsaugos poskyris

Ekologinio švietimo klausimais prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę elektroniniu paštu Ona.Motiejūnaitė@vilnius.lt
Bendradarbiaukime. Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų!