Kviečia tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

Paskelbta 2017|04|04

„Nubuskite su šypsena ir vykitės gyvenimą.
Gyvenkite jį, džiaukitės juo, ragaukite, uostykite, jauskite“.
Joe Knapp.


Patvirtinta: Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ direktorės Violetos Ringevičienės 2017-02-23 įsakymu Nr. V – 66.

Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė” (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, socialinius partnerius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projekto aktualumas.
Saulėtas oranžinis traukinys vėl rieda kviesdamas švietimo įstaigų bendruomenes keliauti kartu su ugdytiniais į platų gamtos pasaulį, skleidžiant oranžinę šilumą ir dalinant šypsenas. Kodėl oranžinę? Todėl, kad tai šeimos, meilės, draugystės, saulės, šviesos spalva. Kodėl į gamtos pasaulį? Todėl, kad gyvename XXI a. Visi skuba, bėga, lekia… Vis mažiau laiko lieka pabūti su vaiku. Didesnė dalis vaikų pasaulį, gamtos grožį pažįsta iš knygelių, televizijos laidų, kompiuterinių žaidimų ir pan. Tokiu būdu iš vaiko atimama galimybė pajausti gamtos skleidžiamus kvapus, garsus, spalvų įvairovę, mažėja galimybė ugdyti(-is) gamtojautą, ekologinę savimonę, gamtamokslinę kompetenciją. Vaikai iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie jį supančią aplinką. Kelionė prasideda nuo mažos sėklytės, kurią vaikas pasėja su pedagogu. Stebėjimas, daigelio laukimas skatina vaiko smalsumą, kantrumą, suteikia žinių apie tai, ko reikia augalui, kad jis galėtų išvysti saulės šviesą, ugdo pagarbą gyvybei. Vaikai kartu su bendruomenės nariais augina, prižiūri, bendrauja, įgauna naujų žinių, ko reikia, kad moliūgas augtų, žydėtų, vestų vaisius. Tai didelė patirtis, kurią vaikas patiria, fiksuoja, stebi (lapų didumas, žiedų spalva, pirmos vaisių užuomazgos, saulės vaisiaus augimas). Moliūgai ir kitos daržovės auginamos ir darželio teritorijoje. Svarbiausia, kad visa tai jis patiria su brangiausiais jo aplinkos žmonėmis. Rudenį su rūpesčiu ir meile išaugintas moliūgas (o tiksliau jo vaisius) grįžta į tą vietą, kur buvo pasodintas. Suteikdami vaikams naujų įspūdžių, bendruomenės nariai sukuria saulėtą moliūgų Linksmuką (galima naudoti ir kitas daržoves), kuris dalina šypsenas ir skleidžia gerą nuotaiką, draugiškai pataria ir siūlo naujų idėjų veiklai. Nepamirškime ir tų, kuriems trūksta meilės, paramos, gero žodžio, šypsenos. Labdaringai veiklai pasirinkite tuos, kuriems reikia padėti ne tik maistu, bet ir dėmesiu, meile, rūpesčiu, geru ištartu žodžiu. Juk širdis ne tik plaka ir palaiko gyvybę, bet ir myli. Dalinkimės savo darbo vaisiais, sušildykime savo šypsenomis tuos, kuriems labiau to reikia, juk jos nieko nekainuoja, būkime nuoširdūs, išmokime stebinti ir stebėtis, džiaukimės kitų sėkme, auginkime savyje pasitikėjimą, rodykime gražų pavyzdį vaikams ir ugdykime gerumo, pakantumo, meilės jausmą. „Kas daro gera kitam, daro gera pats sau, ir čia svarbu ne padariniai, o pats geradarystės aktas, nes jau vien geradarystės suvokimas teikia didelį džiaugsmą“ – Seneka. Dalinimosi su kitais ugdymas ypatingai svarbus, nes padeda vaikui plėtoti socialines kompetencijas, empatiškumą, skatina mąstyti apie kito poreikius, kito laimę. Dalinkime vieni kitiems šypsenas.
Kviečiame į projekto veiklas įsijungti švietimo įstaigas ir kartu kurti saulėtą oranžinę nuotaiką. Lai saulėta šypsena šildo visus keliaudama per visą Lietuvą ir už jos ribų !!!
3. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1.Gamtamokslinė kompetencija – tai gebėjimas ir nusiteikimas naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus veiklos sukeltus gamtos pokyčius ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą (Bendrosios programos, 2008);
3.2. Žalioji ugdymo(-si) aplinka – gamtinė aplinka, pritaikyta ugdymo procesui (edukacinė erdvė) švietimo įstaigos ar kitoje teritorijoje, gamtoje, kurioje sinergetiškai sąveikauja edukaciniai subjektai bei globalaus ir lokalaus pobūdžio procesai (atitinka sąvokai žalioji mokymo(-si) aplinka);
3.3. Patirtinis vaikų ugdymas(-sis) – toks procesas, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas sudaro sąlygas vaikams pamatyti, išgirsti, išgyventi, apmąstyti, t. y. įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, kuriant kartu su kitais vaikais ir suaugusiaisiais (Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 2015);
3.4. Įstaigos ir organizacijos, įgyvendinančios ekologinio – socialinio švietimo projektą (projekto dalyviai) – Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendruomenių nariai

II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – tobulinti Lietuvos respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę.
5. Uždaviniai:
5.1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šalia esančiais bendruomenės nariais.
5.2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
5.3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.
5.4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
5.5. Skatinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi.
5.6. Ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą.

III SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

6. Projekto organizatorius – Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“ (Žirmūnų g. 50, Vilnius).
Projekto iniciatorė ir vadovė – Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ auklėtoja – metodininkė Rita Stulpinienė (tel. 861888448).
Projekto koordinatorė – Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė (tel. 852797700).
7. Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris.
8. Projekto globėjai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius; doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė; Eglė Rakauskienė – Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro sveikos gyvensenos kabineto vedėja.
9. Projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ trukmė: pradžia 2017-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena), pabaiga 2017-11-13 (Pasaulinė gerumo diena).
10. Įstaigos, norinčios dalyvauti Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte, užpildo dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) ir iki 2017-05-01 atsiunčia ją elektroniniu paštu ruta.projektai@gmail.com , laiško tema: registracija.

IV SKYRIUS
PROJEKTO VEIKLOS

11. Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė “ įgyvendinimo veiklos ir jų atspindžiai:
11.1. Moliūgų sėjimas ir sėklų daiginimas. Pedagogai su vaikais sėja moliūgų sėklas. Vaikams teikiama informacija apie dirvožemį, sėklų įvairovę, kokios sąlygos yra būtinos, kad augalai augtų ir t.t. (Pagal mėnulio sodinimo kalendorių sėti moliūgus palankios dienos – balandžio 4, 9, 10 d.). Kartu patariama sėti ir oranžiniais žiedais žydinčius augalus: medetkas, serenčius, rudbekijas ir kt.
11.2. Dalijimasis daigais. Šeimos dienos proga vaikai dovanoja savo pasėtą moliūgo daigelį. (tėvams, bendruomenės nariams, savo miesto savivaldybei, daugiavaikėms šeimoms) Tarptautinė Šeimos diena – gegužės 15 d.
11.3. Moliūgų auginimas. Vasarą vaikai kartu su pedagogais, tėveliais, šeimos nariais, draugais augina, stebi, fiksuoja moliūgo augimo procesą. Auginti galima įstaigos edukacinėse erdvėse, darže, balkone, gėlyne, kambaryje ir kitose tinkamose vietose.
11.4. Moliūgų derliaus nuėmimas ir įvertinimas. Rudenį, moliūgų augintojai atneša į švietimo įstaigą užaugintus moliūgus. Iš suneštų moliūgų savo įstaigos teritorijose bendruomenės nariai sukuria „Linksmuką“. Tai gali būti linksmas personažas, abstrakcija, mozaika, mandala ir kt. Kūrybinės veiklos dieną pasirinkite individualiai iki spalio 1 dienos.
11.5. Užduotis Nr. 1: elektroniniu paštu ruta.projektai@gmail.com iki 2017-10-16 atsiųsti „Linksmuko“ nuotrauką: A4 formato lape viršuje užrašyti miestą, įstaigos pavadinimą. Laiško tema: 1 užduotis „Linksmukas“.
11.6 „Oranžinės dienos“ organizavimas – rugsėjo 29 dieną, Pasaulinę širdies dieną . Tai galėtų būti: oranžinė paroda, koncertas, spektaklis, ketureilių popietė, oranžinis madų šou……o gal suorganizuosite savo miestelio ar mikrorajono oranžinę šventę. Sukurkime oranžinės dienos idėją, dovanodami šypsenas ir gerą nuotaiką tiems, kuriems labiausia to reikia: savo miesto krizių centrų ar senelių namų gyventojams, daugiavaikėms šeimoms, benamiams… Juk širdis ne tik plaka, bet ir myli. Siūlome susikurti oranžinę emblemą (lipduką, ženkliuką) su šypsena, kuria pasipuoštų ir gerumo dovanų skleidėjai ir gavėjai.
11.7. Užduotis Nr. 2: Parengti ir elektroniniu paštu ruta.projektai@gmail.com iki 2017-10-16 atsiųsti refleksiją su nuotraukomis apie „Oranžinės dienos“ veiklą: nurodyti veiklos pobūdį, dalyvių skaičių, kam dovanojate, ką patyrė vaikai, įspūdžius, patirtį. Laiško tema: 2 užduotis „Oranžinė diena“.
11.8. Spalio 6 dieną, Tarptautinės šypsenos dienos išvakarėse, numatomas renginys, Vilniaus miesto Vingio parke. Papildoma informacija apie renginį bus atsiųsta iki rugsėjo 15 dienos.
11.9. Pasigaminkite iš moliūgų žibintus ir lapkričio 11 dieną, Šv. Martyno vardo dieną, dar vadinamą Žibintų arba šviesos diena, ant savo įstaigų palangių, uždekite žvakutę kaip šviesos, vilties ir gėrio simbolį.
12. Lapkričio 13 dieną, Pasaulinę gerumo dieną, numatoma konferencija „ Projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė “ gerosios darbo patirties sklaida”. Projekto refleksijos, įžvalgos ateičiai. Įstaigoms, dalyvavusioms projekte, konferencijos programa bus išsiųsta iki lapkričio 1 dienos.

V SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

13. Visoms švietimo įstaigoms, dalyvavusioms Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ bus įteikti padėkos raštai, pedagogams pažymėjimai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Rengdami refleksiją, vadovaukitės Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi: „siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimo“.
15. Užduotys bus priimamos pagal nurodytus reikalavimus ir iki nurodyto termino.

PRIEDAS NR.1

Respublikinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto
„SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ“

DALYVIO PARAIŠKA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Adresas (Šalis, miestas, gatvė)
Dalyvaujančių pedagogų vardai, pavardės, kvalifikacinės kategorijos.
Atsakingo asmens kontaktai (El. pašto adresas ir telefono numeris):

Užpildytą paraišką atsiųsti elektroniniu paštu ruta.projektai@gmail.com iki 2017-05-01
Elektroninio laiško tema: registracija

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos poskyris

\