Skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 40-498

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento (toliau – Departamento) Aplinkos apsaugos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Departamento Aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.
2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Europos Sąjungos teisės aktais, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.
5. Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius“.
6. Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybių sąrašu.
7. Skyriaus adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:
8.1. rengti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos politiką mieste;
8.2. numatyti taršos poveikio aplinkai mažinimo priemones;
8.3. vykdyti aplinkos komponentų stebėseną ir vertinimą;
8.4. teikti visuomenei informaciją ekologijos srityje;
8.5. organizuoti nuotekų tvarkymo taisyklių įgyvendinimą ir kontrolę.
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;
9.2. rengia ilgalaikes ir trumpalaikes aplinkos apsaugos programas, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
9.3. rengia aplinkos apsaugos komponentų (oro, paviršinio ir požeminio vandens, triukšmo, dangų ir grunto, bioįvairovės) stebėsenos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, kaupia ir tvarko duomenų banką;
9.4. rengia atliekų tvarkymo sistemos ir plėtros programas, reglamentus, kontroliuoja nustatytų užduočių įgyvendinimą;
9.5. kontroliuoja ir koordinuoja regioninės atliekų, antrinių žaliavų surinkimo, perdirbimo ir tvarkymo sistemos įgyvendinimą;
9.6. derina įmonių ir bendrovių paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti, kontroliuoja, kaip vykdomos leidimuose numatytos aplinkosaugos priemonės;
9.7. derina įmonių ir bendrovių poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas;
9.8. rengia aplinkosaugos sąlygas teritorijų planavimo dokumentams kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
9.9. organizuoja ir kontroliuoja „Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“ įgyvendinimą;
9.10. organizuoja ir koordinuoja aplinkos darnios plėtros programų įgyvendinimą;
9.11. vykdo visuomenės ekologinį švietimą, organizuoja aplinkos apsaugos seminarus, renginius, šventes ir akcijas, ekologinės informacijos leidybą;
9.12. dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose, akcijose;
9.13. teikia projektus finansavimui iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti;
9.14. teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją aplinkos apsaugos klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje adresu www.aplinka.vilnius.lt;
9.15. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus įvairiais aplinkos apsaugos klausimais;
9.16. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, atliekų tvarkymo, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais;
9.17. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
9.18. kuruoja uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą).

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
10.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių  skyriaus kompetencijos klausimais;
10.2. teikti Savivaldybės ir Administracijos vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
10.3. Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimu atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje pagal skyriaus kompetenciją.
11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

12. Skyriuje yra šie poskyriai:
12.1 Atliekų tvarkymo poskyris
12.2 Aplinkos kokybės kontrolės poskyris.
13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
14. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo vienas iš vyriausiųjų specialistų.

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, metų ir ketvirčio darbo planais, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.
16. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

17. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
18. Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.
19. Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.
20. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką nustato Savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.
22. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.